ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

planetoid

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -planetoid-, *planetoid*, planetoi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
planetoid[N] วัตถุในอากาศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
planetoid(แพลน'นิทอยดฺ) n. =asteroid (ดู)

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Through Arawashi experienced many problems during its journey, the plans to send the solar sample capsule gathered from the planetoid Matokawa to Earth are proceeding as scheduled.แม้ว่า อราวาชิ จะประสบปัญหามากมายในการเดินทาง แต่โครงการที่จะส่งแคปซูลตัวอย่าง ที่เก็บจากดาวเคราะห์ มาโตกาว่า มายังโลก Summer Wars (2009)
What I want is to be departing the starship Enterprise in a one-man shuttle craft headed to the planetoid I rule known as Sheldon Alpha Five.ที่ฉันต้องการ อยู่ขับยานสตาร์ชิป เอ็นเตอร์ไพรซ์ ในกระสวยอวกาศสำหรับคนเดียว มุ่งหน้าไปยังดาวเคราะห์ ที่ฉันปกครองชื่อว่า เชลด้อน อัลฟ่า 5 The Maternal Congruence (2009)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Planetoid \Plan"et*oid\, n. [Planet + -oid.] (Astron.)
   A body resembling a planet; an asteroid.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 planetoid
   n 1: any of numerous small celestial bodies that move around the
      sun [syn: {minor planet}, {planetoid}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top