ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

imperturbable

   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -imperturbable-, *imperturbable*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
imperturbable[ADJ] สงบ (ใจ), See also: เยือกเย็น, ซึ่งไม่วิตกกังวล, Syn. calmness, serenity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
imperturbable(อิมเพอเทอบ' บะเบิล) adj. ใจเย็น, สุขุม, เงียบ, ไม่ตื่นเต้นง่าย., See also: imperturbability, imperturbableness n. imperturbably adv., Syn. calm)

English-Thai: Nontri Dictionary
imperturbable(adj) ไม่ตื่นเต้นง่าย,สุขุม,ใจเย็น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
เยือกเย็น[adj.] (yeūakyen) EN: calm ; cool ; nice and cool ; serene ; imperturbable ; unruffled ; composed ; collected   FR: calme ; décontracté ; imperturbable ; zen

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
imperturbable    (j) ˌɪmpətˈɜːʴbəbl (i2 m p @ t @@1 b @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
従容自若[しょうようじじゃく(uK), shouyoujijaku (uK)] (adj-t,adv-to) (arch) having presence of mind; imperturbable; calm and self-possessed; with serenity [Add to Longdo]
泰然自若[たいぜんじじゃく(uK), taizenjijaku (uK)] (adj-t,adv-to) having presence of mind; self-possessed; imperturbable; calm and self-possessed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Imperturbable \Im`per*turb"a*ble\, a. [L. imperturbabilis; pref.
   im- not + perturbare to disturb: cf. F. imperturbable. See
   {Perture}.]
   Incapable of being disturbed or disconcerted; as,
   imperturbable gravity.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 imperturbable
   adj 1: not easily perturbed or excited or upset; marked by
       extreme calm and composure; "hitherto imperturbable, he
       now showed signs of alarm"; "an imperturbable self-
       possession"; "unflappable in a crisis" [syn:
       {imperturbable}, {unflappable}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top