ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

perturbed

P ER0 T ER1 B D   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -perturbed-, *perturbed*, perturb, perturbe
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, the Hamiltonian shows us that the energy levels are perturbed by the electric field.เอาละ สมการ แฮมิลโตเนียน ได้แสดงให้เราเห็นแล้วว่า ระดับของพลังงาน ถูกรบกวนได้ด้วย สนามไฟฟ้า Spider-Man 3 (2007)
But... strangely, when we were together, we weren't too perturbed by those things.แต่... ก็แปลก เวลาที่เราอยู่ด้วยกัน เราไม่รู้สึกลำบากใจกับเรื่องเหล่านั้นเลย 5 Centimeters Per Second (2007)
They are perturbed I've wasted our resources.เขาเคืองที่ทำทรัพยากรสูญเปล่า Guardians of the Galaxy Vol. 2 (2017)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระสับกระส่าย[adj.] (krasapkrasāi) EN: restless; restive ; agitated ; anxious ; worried ; perturbed ; disturbed ; agitated ; fretful   FR: impatient ; nerveux ; agité
ว้าวุ่น[adj.] (wāwun) EN: vexed ; perturbed ; upset   FR: contrarié ; perturbé

CMU English Pronouncing Dictionary
PERTURBED P ER0 T ER1 B D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
perturbed (v) pˈətˈɜːʳbd (p @1 t @@1 b d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
忐忑[tǎn tè, ㄊㄢˇ ㄊㄜˋ, ] perturbed; mentally disturbed; fidgety, #15,889 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
びくともしない[, bikutomoshinai] (adj-i) (1) unperturbed; undaunted; retaining composure; (2) unyielding; not giving an inch [Add to Longdo]
安心立命[あんしんりつめい;あんじんりゅうめい;あんじんりゅうみょう;あんじんりつめい, anshinritsumei ; anjinryuumei ; anjinryuumyou ; anjinritsumei] (n,vs) spiritual peace and enlightenment; keeping an unperturbed mind through faith [Add to Longdo]
動じる[どうじる, doujiru] (v1,vi) to be perturbed; to be agitated; (P) [Add to Longdo]
動ずる[どうずる, douzuru] (vz,vi) to be perturbed; to be agitated [Add to Longdo]
狼狽気味[ろうばいぎみ, roubaigimi] (n,adj-na) being rather confused; looking somewhat dismayed (perturbed) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Perturbed \Per*turbed"\, a.
   Agitated; disturbed; troubled. --Shak. -- {Per*turb"ed*ly},
   adv.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 perturbed
   adj 1: thrown into a state of agitated confusion; (`rattled' is
       an informal term) [syn: {flustered}, {hot and
       bothered(p)}, {perturbed}, {rattled}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top