ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-partition-

P AA0 R T IH1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: partition, *partition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
partition(n) ฉาก, See also: กำแพง, ผนัง, ที่กั้น
partition(n) การแบ่งแยก, See also: การแยกออก, สิ่งที่แบ่งแยก, เขตที่แบ่งออก, Syn. separation, rupture, detachment, Ant. merger, union
partition(vt) แบ่ง, See also: กั้น, Syn. partition off

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partition๑. แบ่งกั้น, แบ่งส่วน๒. การแบ่งกั้น, การแบ่งส่วน๓. ผลแบ่งกั้น, ผลแบ่งส่วน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
partitionการแบ่งทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Partition coefficient (Chemistry)สัมประสิทธิ์การแบ่งละลาย (เคมี) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The lines are so clean, and there's none of that partition quality.จิตใจฉันเปราะบางจริง ๆ และฉันก็.. Big (1988)
Which means they restored the partitions to the system default settings.ระบบพาร์ทิชั่นมันยังเป็นค่าเดิม ๆ อยู่ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
- then why did he partition Tyler Faris? - Ah, because tragically...แล้วทำไมเขาต้องตัดแบ่งไทเลอร์เป็นส่วนๆ เอ่อ เพราะว่า Heroes and Villains (2011)
You said you were going to stop your analyst from retrieving the deleted partitions from Adam Morgan's files.คุณบอกว่าคุณจะหยุด นักวิเคราะห์ของคุณไม่ให้กู้ พาร์ทิชั่นที่ถูกลบไป จากไฟล์ข้อมูลของอดัม มอร์แกน 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
partitionThe bullet penetrated the partition.
partitionThe hall could seat a thousand people before it was partitioned.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภิตติ(n) wall, See also: partition, Syn. ฝาเรือน, กำแพง, Count Unit: ด้าน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ฝาเรือน(n) wall, See also: partition, Syn. ฝากระดาน, ฝากั้นห้อง, Example: เสียงดังแกรกกรากข้างฝาเรือนทำให้ฉันขวัญผวา, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือน
ฝา(n) partition, See also: wall, Syn. ฝาผนัง, กำแพง, ผนัง, Example: ช่างกำลังทาสีฝาห้อง, Count Unit: ฝา, Thai Definition: เครื่องกั้นด้านนอกหรือเครื่องกั้นแบ่งห้องของตัวเรือนโรง
ฝากั้นห้อง(n) partition, Example: พ่อจ้างช่างมาทำฝากั้นห้องใหม่ เพื่อให้บ้านเป็นสัดส่วน, Count Unit: ฝา, Thai Definition: ฝาที่ใช้กั้นแบ่งห้อง
ฝาผนัง(n) wall, See also: partition, Syn. ผนัง, ฝา, Example: ฝาผนังโบสถ์ได้รับการออกแบบไว้อย่างสวยงาม, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาอันก่อด้วยอิฐหรือปูน
ผนังห้อง(n) room wall, See also: partition, Syn. ฝาห้อง, ฝา, ผนัง, ฝาผนัง, Example: เขากระถดตัวเข้าไปนั่งพิงผนังห้องยืดเท้าไปข้างหน้า, Count Unit: ด้าน, Thai Definition: ฝาห้องที่ก่ออิฐถือปูน
ลับแล(n) screen, See also: partition, Example: เขาเอาแผ่นไม้สักมาไสทำเป็นลับแลตั้งเป็นฉากกั้น, Thai Definition: เครื่องกั้นหรือบังที่ตั้งและยกย้ายได้ ตามปกติมักตั้งไว้ในประตู

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PARTITION P AA0 R T IH1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
partition (v) pˈaːtˈɪʃən (p aa1 t i1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Partition { f } | Partitionen { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Partitionierung { f }partitioning [Add to Longdo]
Scheidewand { f }partition wall [Add to Longdo]
Teil { m, n }; Teilung { f }; Aufteil { n } | Teile { pl }partition | partitions [Add to Longdo]
Teilung der Eins [ math. ]partition of unity [Add to Longdo]
Verteilungschromatographie { f }partition chromatography [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partition \Par*ti"tion\, v. t. [imp. & p. p. {Partitioned}; p.
   pr. & vb. n. {Partitioning}.]
   1. To divide into parts or shares; to divide and distribute;
    as, to partition an estate among various heirs.
    [1913 Webster]
 
   2. To divide into distinct parts by lines, walls, etc.; as,
    to partition a house.
    [1913 Webster]
 
       Uniform without, though severally partitioned
       within.                --Bacon.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Partition \Par*ti"tion\, n. [F. partition, L. partitio. See
   {Part}, v.]
   1. The act of parting or dividing; the state of being parted;
    separation; division; distribution; as, the partition of a
    kingdom.
    [1913 Webster]
 
       And good from bad find no partition. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. That which divides or separates; that by which different
    things, or distinct parts of the same thing, are
    separated; separating boundary; dividing line or space;
    specifically, an interior wall dividing one part or
    apartment of a house, a compartment of a room, an
    inclosure, or the like, from another; as, a brick
    partition; lath and plaster partitions; cubicles with
    four-foot high partitions.
    [1913 Webster +PJC]
 
       No sight could pass
       Betwixt the nice partitions of the grass. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A part divided off by walls; an apartment; a compartment.
    [R.] "Lodged in a small partition." --Milton.
    [1913 Webster]
 
   4. (Law.) The severance of common or undivided interests,
    particularly in real estate. It may be effected by consent
    of parties, or by compulsion of law.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) A score.
    [1913 Webster]
 
   {Partition of numbers} (Math.), the resolution of integers
    into parts subject to given conditions. --Brande & C.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 partition
   n 1: a vertical structure that divides or separates (as a wall
      divides one room from another) [syn: {partition},
      {divider}]
   2: (computer science) the part of a hard disk that is dedicated
     to a particular operating system or application and accessed
     as a single unit
   3: (anatomy) a structure that separates areas in an organism
   4: the act of dividing or partitioning; separation by the
     creation of a boundary that divides or keeps apart [syn:
     {division}, {partition}, {partitioning}, {segmentation},
     {sectionalization}, {sectionalisation}]
   v 1: divide into parts, pieces, or sections; "The Arab peninsula
      was partitioned by the British" [syn: {partition},
      {partition off}]
   2: separate or apportion into sections; "partition a room off"
     [syn: {partition}, {zone}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top