ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

oscillate

AA1 S AH0 L EY2 T   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -oscillate-, *oscillate*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
oscillate[VI] แกว่งไปมา, See also: ส่ายไปมา, Syn. sway, waver, Ant. stay, stand
oscillate[VI] มีความคิดโลเล, See also: สองจิตสองใจ, Syn. vacillate, waver
oscillate between[PHRV] แกว่งไปมาระหว่าง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
oscillate(ออส'ชะเลท) vi.,vt. (ทำให้) แกว่ง,ส่าย,สั่น,รัว,ลังเลใจ., Syn. vaccillate

English-Thai: Nontri Dictionary
oscillate(vi) กวัดแกว่ง,สั่น,ส่าย,รัว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
oscillateแกว่งกวัด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"A ball is deemed to have moved if it leaves its original position in the least degree, but not if it merely oscillates and comes to rest in its original position.""ถือว่าลูกได้เคลื่อนที่ ถ้าย้ายตำแหน่งไป... ...แต่ไม่เคลื่อน ถ้ากลิ้งกลับไปอยู่ที่เดิม" The Legend of Bagger Vance (2000)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สับปลับ[V] deceive, See also: oscillate, vacillate, Syn. กลับกลอก, หลอกลวง, ปลิ้นปล้อน, โกหกหลอกลวง, สับปลี้สับปลับ, สับปลับสับปลี้, กลิ้งกลอก, Ant. น่าเชื่อถือ, ซื่อตรง, จริงใจ, Example: เขาสับปลับได้แม้กระทั่งลูกเมียของตัวเอง, Thai definition: พูดกลับกลอกเชื่อถือไม่ได้
แดะ[V] move from side to side, See also: oscillate, Syn. แอ่นตัว, ดีดตัว, Thai definition: แอ่นตัวหรือดีดตัวขึ้น, เรียกท่าหนึ่งของวิชาพลศึกษาที่แอ่นตัวขึ้นก่อนที่จะทิ้งตัวลงในเวลาเล่นไกวห่วงหรือราวเดี่ยว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกว่ง[v.] (kwaeng) EN: sway ; swing ; brandish ; wave ; wobble ; oscillate ; rock   FR: osciller ; balancer ; brandir
ลังเลใจ[v.] (langlējai) EN: hesitate ; waver ; falter ; vacillate ; oscillate ; be uncertain ; be undecided   FR: hésiter ; se tâter ; être indécis ; être hésitant ; flotter (litt.) ; balancer (litt.)
ส่ายไปมา[v. exp.] (sāi pai mā) EN: oscillate   

CMU English Pronouncing Dictionary
OSCILLATE AA1 S AH0 L EY2 T
OSCILLATED AA1 S AH0 L EY2 T AH0 D
OSCILLATES AA1 S AH0 L EY2 T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
oscillate (v) ˈɒsɪlɛɪt (o1 s i l ei t)
oscillated (v) ˈɒsɪlɛɪtɪd (o1 s i l ei t i d)
oscillates (v) ˈɒsɪlɛɪts (o1 s i l ei t s)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Oscillate \Os"cil*late\ ([o^]s"s[i^]l*l[=a]t), v. i. [imp. & p.
   p. {Oscillated} ([o^]s"s[i^]l*l[=a]`t[e^]d); p. pr. & vb. n.
   {Oscillating} ([o^]s"s[i^]l*l[=a]`t[i^]ng).] [L. oscillare to
   swing, fr. oscillum a swing, a little mask or puppet made to
   be hung from trees and swing in the wind, prob. orig., a
   little mouth, a dim. from os mouth. See {Oral}, and cf.
   {Osculate}.]
   [1913 Webster]
   1. To move backward and forward; to vibrate like a pendulum;
    to swing; to sway.
    [1913 Webster]
 
   2. To vary or fluctuate between fixed limits; to act or move
    in a fickle or fluctuating manner; to change repeatedly,
    back and forth.
    [1913 Webster]
 
       The amount of superior families oscillates rather
       than changes, that is, it fluctuates within fixed
       limits.                --De Quincey.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 oscillate
   v 1: be undecided about something; waver between conflicting
      positions or courses of action; "He oscillates between
      accepting the new position and retirement" [syn: {hover},
      {vibrate}, {vacillate}, {oscillate}]
   2: move or swing from side to side regularly; "the needle on the
     meter was oscillating" [syn: {oscillate}, {vibrate}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top