Search result for

onto

(104 entries)
(0.0359 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -onto-, *onto*
Possible hiragana form: おんと
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
onto[PREP] ไปยัง
ontology[N] การศึกษาเกี่ยวกับการดำรงอยู่

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
onto(ออน'ทู) prep. ไปยัง,รู้ถึง,เข้าใจ
ontogeny(ออนทอจ'จีนี) n. การพัฒนาเจริญเติบโตของสิ่งมีชีวิต
ontology(ออนทอล'โลจี) n. metaphysics (ดู) ที่เกี่ยวกับธรรมชาติของสิ่งที่เป็นจริง
bonton(บอน'ทอน) n. รูปแบบ ที่ดี,สังคมผู้ดี,มารยาทที่ดี
conto(คอน'โท) n. หน่วยเงินตราของโปรตุเกส -pl.contos
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion
contour(คอน'ทัวร์) n. เส้นรูปร่าง,โครงร่าง,เส้นโครงร่าง. -v. ลากเส้นรูปร่าง, Syn. outline
deontology(ดีออนทอล'โลจี) n. จริยศาสตร์,หลักจรรยา
geronto-Pref. สูงอายุ

English-Thai: Nontri Dictionary
onto(pre) ยัง,ไปบน,รู้ถึง,เข้าใจ
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ
contour(n) รูปร่าง,เส้นโครงร่าง
pontoon(n) เรือท้องแบน,แพ,โป๊ะ,ทุ่นลอย,เรือปั้นจั่น
promontory(n) คาบสมุทร,แหลม,โหนก,ส่วนนูน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
onto function; surjection; surjective functionฟังก์ชันทั่วถึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
onto mappingการส่งทั่วถึง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ontogenyพัฒนาการของพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
ontological argument; ontological proofการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontological proof; ontological argumentการให้เหตุผลทางภววิทยา, ข้อพิสูจน์ทางภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontologyภววิทยา [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
ontologyกานทภาวะ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ontologyภววิทยา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So if you see her, hold onto her, would you?ถ้าคุณเห็นเธอ ก็จับเธอไว้ คุณทำได้ไหม ? There Might be Blood (2008)
You drink yourself onto the society page for, what, like a month?คุณรู้แล้วว่าไลโอเนลฆ่าพ่อแม่คุณ, และดูคุณทำสิ Committed (2008)
I've been holding onto a life on this farm that hasn't existed for years.ผมยังคงหยุดใช้ชีวิตในฟาร์มนี้ซึ่งคงจะไม่ได้อยู่หลายปี Odyssey (2008)
You don't think House is onto something?คุณคิดว่าเฮาส์ทำอะไรบางอย่าง Birthmarks (2008)
He's deflecting his own problems onto me.เขาเบี่ยงปัญหาของเขามาที่ฉัน Dying Changes Everything (2008)
They've locked onto our ship!พวกมันโจมตียานเรา Rising Malevolence (2008)
Guide the patients that can be moved onto transports as quickly as you can.นำผู้บาดเจ็บที่พอไปไหว ไปที่ยาน เร็วเท่าที่จะทำได้ Shadow of Malevolence (2008)
We'll draw lots- Grab onto me- Draw lots?เราต้องมีการคัดเลือก ไว้เป็นหน้าที่ฉันเอง Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
This time, listen with whole heart and convey the music onto the paperคราวนี้จงใช้โสตประสาทของเจ้า เปลี่ยนเสียงดนตรีให้เป็นภาพศิลป Portrait of a Beauty (2008)
Listen fellows, they are onto you.ฟังนะทุกคน มีคนกำลังเข้าไป The Bank Job (2008)
Listen, they're onto you.- ฟัง มีคนกำลังเข้าไป The Bank Job (2008)
If we don't get onto the case quickly the police will have nabbed these robbers, and God knows what will happen to our photographs.ถ้าเราไม่เริ่มแก้ไขปัญหาให้เร็ว ตำรวจก็จะไปจับตัวคนร้ายพวกนี้ และพระเจ้าก็คงรู้ ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับรูปถ่าย The Bank Job (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ontoA cat jumped onto the chair and lay motionless.
ontoThis hotel has a gorgeous outlook onto the sea.
ontoRemove the cap from the ink refill bottle, fill the dropper with ink, and drip an appropriate amount onto the marker's core.
ontoHang onto Daddy!
ontoThat actress made three entrances onto the stage.
ontoThey slid open, and he almost fell onto the platform.
ontoThe orchardist grafted an apple bud onto the rootstock.
ontoMy uncle retired from teaching last year, but he still managed to hang onto a position at the university.
ontoPitch the newspaper onto the porch.
ontoI reward my pigeons with food for climbing onto the box.
ontoThe sprinkler is shooting out a stream of water onto the grass.
ontoDon't go onto the crossing when the alarm is ringing.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรทุกสินค้าขึ้นรถไฟ[v. exp.] (banthuk sinkhā kheun rotfai) EN: load goods onto a train   
หัวแหลม[n.] (hūalaēm) EN: headland ; promontory   FR: promontoire [m]
จรรยาแพทย์[n. exp.] (janyā phaēt) EN: medical ethics ; medical etiquette   FR: éthique médicale [f] ; déontologie médicale [f]
จั่ว[n.] (jūa) EN: gable   FR: pignon [m] ; fronton [m]
ขอบนอก[n. exp.] (khøp nøk) FR: contour [m] ; limite extérieure [f]
เกี๊ยว[n.] (kīo) EN: dumpling ; wonton   FR: boulette de pâte [f] ; ravioli [m]
เกี๊ยวกรอบกับซัลซ่าผลไม้[xp] (kīo krøp kap salsā phonlamāi) EN: wonton crisps with fruit salsa   
เกี๊ยวน้ำ[n. exp.] (kīo nām) EN: wonton soup   FR: soupe de ravioli [f]
เกี๊ยวทอด[n. exp.] (kīo thøt) EN: fried wontons   
กล่องลอย[n.] (klǿng løi) EN: pontoon   

CMU English Pronouncing Dictionary
ONTO    AA1 N T UW0
ONTOGENY    AA0 N T AA1 JH AH0 N IY0
ONTOLOGY    AA0 N T AA1 L AH0 JH IY0
ONTOLOGICAL    AA2 N T AH0 L AA1 JH IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
onto    (in) (o1 n t @)
ontology    (n) (o1 n t o1 l @ jh ii)
ontologies    (n) (o1 n t o1 l @ jh i z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Sparkonto(n) |das, pl. Sparkonten| บัญชีเงินฝากประจำ
Girokonto(n) |das, pl. Girokonten| บัญชีเงินฝากแบบเผื่อเรียก (ระยะสั้นกว่าแบบประจำที่เรียกว่า Sparkonto)
Konto(n) |das, pl. Konten| บัญชีธนาคาร
ein Konto auflösenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto eröffnenเปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto abschließenปิดบัญชีธนาคาร
ein Konto schließenปิดบัญชีธนาคาร
Kontonummer(n) |die, pl. Kontonummern| เลขที่บัญชีธนาคาร

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ontogenie {f}ontogeny; ontogenesis [Add to Longdo]
Ontologie {f}ontology [Add to Longdo]
Ontologist {m}ontologist [Add to Longdo]
ontologisch {adj}ontological [Add to Longdo]
ontologisch {adv}ontologically [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
餛飩[こんとん;こんどん, konton ; kondon] (n) steamed manju; steamed mochi [Add to Longdo]
うまい汁を吸う;旨い汁を吸う[うまいしるをすう, umaishiruwosuu] (exp,v5u) to be onto a good thing; to make money without working; to line one's pockets [Add to Longdo]
がっぷり[, gappuri] (adv) firmly (grasped); latched onto; locked onto [Add to Longdo]
きょとんと[, kyotonto] (adv) (on-mim) (looking) blankly; (staring) in puzzlement [Add to Longdo]
つり革;吊り革;吊革;釣り革;釣革[つりかわ, tsurikawa] (n) strap (to hang onto) [Add to Longdo]
とんとん[, tonton] (adj-na,adv,n,adv-to) (on-mim) tap; rap-tap; tapping; (P) [Add to Longdo]
とんとん拍子;トントン拍子[とんとんびょうし(とんとん拍子);トントンびょうし(トントン拍子), tontonbyoushi ( tonton hyoushi ); tonton byoushi ( tonton hyoushi )] (adv) without a hitch; swimmingly; with rapid strides [Add to Longdo]
ぬるま湯;微温湯[ぬるまゆ;ぬるゆ(微温湯);びおんとう(微温湯), nurumayu ; nuruyu ( bion yu ); biontou ( bion yu )] (n) tepid water; lukewarm water [Add to Longdo]
のほほんと[, nohohonto] (adv) (on-mim) nonchalantly; without a care [Add to Longdo]
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
到﹍之上[dào zhī shàng, ㄉㄠˋ ㄓ ㄕㄤˋ, ] onto [Add to Longdo]
本体论[běn tǐ lùn, ㄅㄣˇ ㄊㄧˇ ㄌㄨㄣˋ, / ] ontology [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アウトラインフォント[あうとらいんふぉんと, autorainfonto] outline font [Add to Longdo]
カーソルコントロールキー[かーそるこんとろーるきー, ka-sorukontoro-ruki-] cursor control key [Add to Longdo]
カスタムコントロール[かすたむこんとろーる, kasutamukontoro-ru] custom control [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コンタープロット[こんたーぷろっと, konta-purotto] contour plot [Add to Longdo]
コントラスト[こんとらすと, kontorasuto] contrast [Add to Longdo]
コントロール[こんとろーる, kontoro-ru] control (vs) [Add to Longdo]
コントロールコード[こんとろーるこーど, kontoro-ruko-do] control code [Add to Longdo]
コントロールパネル[こんとろーるぱねる, kontoro-rupaneru] control panel [Add to Longdo]
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
穏当[おんとう, ontou] geeignet, passend, sanft [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Onto \On"to\, prep. [On + to. Cf. {Into}.]
     On the top of; upon; on. See {On to}, under {On}, prep.
     [1913 Webster] Ontogenesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top