ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

contort

K AH0 N T AO1 R T   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -contort-, *contort*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
contort[VT] ทำให้บิดเบี้ยว
contort[VT] ทำให้ไม่เหลือเค้าเดิม, See also: ทำให้เปลี่ยนไปจนจำไม่ได้
contort[VI] บิดเบี้ยว, Syn. deform, distort
contortion[N] การบิดเบี้ยว (โดยเฉพาะใบหน้าหรือส่วนของร่างกาย), Syn. deformity, distortion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
contort(คันทอร์ทฺ') vi.,vt. บูดเบี้ยว,บิดเบี้ยว
contortion(คันทอรฺ'เชิน) n. ความบูดเบี้ยว,ภาวะที่คดงอ,หน้าคดงอ, Syn. distortion

English-Thai: Nontri Dictionary
contort(vt) งอ,เบี้ยว,บิด,คดงอ
contortion(n) การบิดเบี้ยว,การบิด,ความงอ,ความคดงอ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
contortedบิดเวียน [มีความหมายเหมือนกับ convolute ๒] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
contortionistนักดัดตน, นักกายกรรมดัดตน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Pugilistic pose the body contorts to after being badly burned.ศพที่ผิดรูปร่างวางท่าเหมือนพูจิลิสติก หลังจากที่ถูกเผาไหม้อย่างรุนแรง Won't Get Fueled Again (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ, Ant. เหยียด, Example: ช้างจะคู้ขาหลังลากดินเพื่อลดท้ายที่สูงโด่งเหยียดสองขาหน้าแล้วยันตัวขึ้นจากตลิ่ง
คู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. คุดคู้, งอ, ขดงอ, Ant. เหยียด, Example: เด็กชอบนอนคู้อยู่บนเตียง
คุดคู้[ADV] curledly, See also: contortedly, huddlingly, curvedly, twistedly, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: หนูแดงไปหมอบคุดคู้อยู่ใต้โต๊ะ
คุด[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, Example: เขาคุดตัวอยู่บนเตียง
คุดคู้[V] curl, See also: contort, huddle, curve, twist, bend, Syn. งอ, ขดงอ, คู้, งอตัว, Example: นกเค้าแมวที่เคยส่งเสียงฮือๆ จากสวนข้างบ้านคุดคู้อยู่ใต้ไออุ่นของปีก
หงิกงอ[V] contort, See also: crook, twist, distort, warp, Syn. งอหงิก, งอ, Ant. ตรง, Example: คนที่เป็นโรคประสาทจะมีอาการหายใจลำบาก ริมฝีปากชา มือเกร็งและหงิกงอ, Thai definition: ลักษณะที่มีส่วนปลายหักโค้งเข้าหาตัวมันเอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผิดลักษณะ[v. exp.] (phit laksana) EN: be deformed ; be contorted ; be misshapen ; be distorted   

CMU English Pronouncing Dictionary
CONTORT K AH0 N T AO1 R T
CONTORTS K AH0 N T AO1 R T S
CONTORTED K AH0 N T AO1 R T AH0 D
CONTORTION K AH0 N T AO1 R SH AH0 N
CONTORTIONS K AH0 N T AO1 R SH AH0 N Z
CONTORTIONIST K AH0 N T AO1 R SH AH0 N AH0 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
contort (v) kˈəntˈɔːt (k @1 n t oo1 t)
contorts (v) kˈəntˈɔːts (k @1 n t oo1 t s)
contorted (v) kˈəntˈɔːtɪd (k @1 n t oo1 t i d)
contorting (v) kˈəntˈɔːtɪŋ (k @1 n t oo1 t i ng)
contortion (n) kˈəntˈɔːʃən (k @1 n t oo1 sh @ n)
contortions (n) kˈəntˈɔːʃənz (k @1 n t oo1 sh @ n z)
contortionist (n) kˈəntˈɔːʃənɪst (k @1 n t oo1 sh @ n i s t)
contortionists (n) kˈəntˈɔːʃənɪsts (k @1 n t oo1 sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
柔术[róu shù, ㄖㄡˊ ㄕㄨˋ, / ] contortion, #78,998 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist [Add to Longdo]
コントーション[, konto-shon] (n) contortion [Add to Longdo]
泣きべそ[なきべそ, nakibeso] (n) face contorted and about to cry [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Contort \Con*tort"\, v. t. [L. contortus, p. p. of contorquere
   to twist; con- + torquere to twist. See {Torture}.]
   To twist, or twist together; to turn awry; to bend; to
   distort; to wrest.
   [1913 Webster]
 
      The vertebral arteries are variously contorted. --Ray.
   [1913 Webster]
 
      Kant contorted the term category from the proper
      meaning of attributed.          --Sir W.
                          Hamilton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 contort
   v 1: twist and press out of shape [syn: {contort}, {deform},
      {distort}, {wring}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top