ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เจียมกะลาหัว

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เจียมกะลาหัว-, *เจียมกะลาหัว*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เจียมกะลาหัว มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เจียมกะลาหัว*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจียมกะลาหัว[V] be modest, See also: be moderate, be humble, know one's place, Syn. เจียมตัว, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่รู้จักเจียมกะลาหัว
ไม่เจียมกะลาหัว[V] overrate one's ability, Syn. ไม่เจียม, Example: พวกคนใช้เหล่านี้ไม่เจียมกะลาหัว, Thai definition: ไม่เจียมตัว, ไม่รู้จักประมาณตน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กะลาหัวกะโหลกศีรษะ เช่น ไม่เจียมกะลาหัว คุ้มกะลาหัว.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจียมกะลาหัว[v. exp.] (jīem kalāhūa) EN: be modest ; be moderate ; be humble ; know one's place   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top