ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

antipodes

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -antipodes-, *antipodes*, antipode
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
antipodes[N] สถานที่ 2 แห่งที่อยู่ด้านตรงข้ามกันบนโลก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antipodes(แอนทิพ' พะดีซ) n.,pl. สถานที่หรือส่วนที่ตรงข้ามกันพอดีบนทรงกลม. -antipodean adj., Syn. opposites)

English-Thai: Nontri Dictionary
antipodes(n) สิ่งที่ตรงข้ามกัน

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
antipodes    (n) ˈæntˈɪpədiːz (a1 n t i1 p @ d ii z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Einfarbsittich {m} [ornith.]Antipodes Green Parakeet [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対極[たいきょく, taikyoku] (n) (1) antipodes; (2) other (opposite) extreme; opposite; antithesis; (P) [Add to Longdo]
対蹠地[たいせきち;たいしょち, taisekichi ; taishochi] (n) the antipodes [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Antipodes \An*tip"o*des\, n. [L. pl., fr. Gr. ? with the feet
   opposite, pl. ? ?; 'anti` against + ?, ?, foot.]
   1. Those who live on the side of the globe diametrically
    opposite.
    [1913 Webster]
 
   2. The country of those who live on the opposite side of the
    globe. --Latham.
    [1913 Webster]
 
   3. Anything exactly opposite or contrary.
    [1913 Webster]
 
       Can there be a greater contrariety unto Christ's
       judgment, a more perfect antipodes to all that hath
       hitherto been gospel?         --Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 antipodes
   n 1: any two places or regions on diametrically opposite sides
      of the Earth; "the North Pole and the South Pole are
      antipodes"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top