ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

immodest

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -immodest-, *immodest*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
immodest[ADJ] หยาบโลน, See also: อุจาด, ทะลึ่ง, Syn. indecent

English-Thai: Nontri Dictionary
immodest(adj) ไม่สุภาพ,ทะลึ่ง,ก๋ากั่น,หยาบโลน,ไม่เรียบร้อย,ไร้ยางอาย
immodesty(n) ความไม่สุภาพ,ความทะลึ่ง,ความก๋ากั่น,ความหยาบโลน,ความไม่เรียบร้อยร

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
An immodest sense of pride in our community.ด้วยความภาคภูมิใจอย่างสูงในชุมชนของพวกเรา... The Simpsons Movie (2007)
People will be here in seconds. What we've assembled here tonight may be my crowning achievement, not to be immodest.น้ำแข่งอยู่ไหน แขกจะมางานแล้วนะ ที่เรามารวมตัวกันที่นี่คืนนี้ Shut Up, Dr. Phil (2011)
Not to be immodest, but I feel like I'd make a great fit.ไม่ใช่ว่าจะอวดตัวนะคะ แต่ฉันว่าฉันเหมาะสมมาก The Born-Again Identity (2012)
Now, I don't want to appear immodest, but this is the apex of what the park could provide...ในตอนนี้ผมไม่อยากทำให้ดูไม่สุภาพ แต่ด้วยปลายทางของเรื่องนี้จะทำให้เกิด Chestnut (2016)
Lee not appearing immodest.ลีอาจจะไม่ได้มีภาพลักษณ์ที่ดูเรียบร้อยนัก Chestnut (2016)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มือแข็ง[ADJ] stiff in manner, See also: immodest, disrespectful, stubborn, Ant. มืออ่อน, Example: เขาเป็นคนมือแข็ง ไม่ค่อยจะยกมือไหว้ใคร, Thai definition: ไม่ค่อยไหว้คนง่ายๆ
ทุราจาร[N] immodesty, See also: evil conduct, immoral behaviour or conduct, mal behaviour, evil behaviour, Syn. ความประพฤติชั่ว, Thai definition: ความประพฤติชั่วช้าเลวทรามในที่ซึ่งไม่ควร, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความประพฤติชั่ว[n. exp.] (khwām praphreut chūa) EN: immodesty ; bad behavior   

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
immodest    (j) ˈɪmˈɒdɪst (i1 m o1 d i s t)
immodesty    (n) ˈɪmˈɒdɪstiː (i1 m o1 d i s t ii)
immodestly    (a) ˈɪmˈɒdɪstliː (i1 m o1 d i s t l ii)
immodesties    (n) ˈɪmˈɒdɪstɪz (i1 m o1 d i s t i z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unbescheiden {adj} | unbescheidener | am unbescheidenstenimmodest | more immodest | most immodest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あられもない[, araremonai] (adj-i) (1) unladylike; unbecoming; immodest; (2) unthinkable; impossible; ridiculous [Add to Longdo]
端たない(ateji)(P);端ない(ateji)[はしたない, hashitanai] (adj-i) improper; immodest; disgraceful; shameful; vulgar; low; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Immodest \Im*mod"est\, a. [F. immodeste, L. immodestus
   immoderate; pref. im- not + modestus modest. See {Modest}.]
   1. Not limited to due bounds; immoderate.
    [1913 Webster]
 
   2. Not modest; wanting in the reserve or restraint which
    decorum and decency require; indecent; indelicate;
    obscene; lewd; as, immodest persons, behavior, words,
    pictures, etc.
    [1913 Webster]
 
       Immodest deeds you hinder to be wrought,
       But we proscribe the least immodest thought.
                          --Dryden.
 
   Syn: Indecorous; indelicate; shameless; shameful; impudent;
     indecent; impure; unchaste; lewd; obscene.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 immodest
   adj 1: having or showing an exaggerated opinion of your
       importance, ability, etc; "brash immodest boasting" [ant:
       {modest}]
   2: offending against sexual mores in conduct or appearance [ant:
     {modest}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top