ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

偶尔

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -偶尔-, *偶尔*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偶尔[ǒu ěr, ㄡˇ ㄦˇ, / ] occasionally; once in a while; sometimes, #4,246 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was never used much except for occasional visitors. Oh.[CN] 除了偶尔接待宾客 这套房间不大使用 Rebecca (1940)
Sometimes I still see Yoon, but now,[CN] 虽然偶尔还是会看到小允 Episode #1.8 (2004)
If you don't mind, I'll ride on those top waves for a minute.[CN] 如果你不介意的话 法官大人,我想偶尔处在 情绪高昂的情况下 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
Without an occasional defeat, your victories would be empty things.[CN] Without an occasional defeat, your victories would be empty things. 没有偶尔的挫折,你的胜利会显得空虚 Strange Cargo (1940)
That's twice too occasional.[CN] 偶尔两次 That's twice too occasional. This Gun for Hire (1942)
That you talk to me once in a while?[CN] 你偶尔和我说话 Wuthering Heights (1939)
But when the moon lit up the man's face[CN] 被偶尔透出的一道月光照亮了脸 Taki no shiraito (1933)
I say the fellows who can make the hill should stop and help those who can't.[CN] 我认为能够轻易开上山的车子 偶尔应该停下来 帮助那些开不上去的车 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
They hit upon the happy thought of sending him, for his first year's tribute, not an insignificant live bird but a glorious golden falcon crusted from head to foot with the finest jewels in their coffers.[CN] 他们偶尔想到 第一年的进贡,不是一只微不足道的活鸟 而是一只黄金老鹰 The Maltese Falcon (1941)
Sometimes.[CN] 偶尔 The 39 Steps (1935)
Must be 10 years. Oh, I write to her once in a while.[CN] 大概10年没见过我妈妈了 我偶尔给她写信 The Long Voyage Home (1940)
Pilfering pennies from other children's lockers at school... then a little pocket picking, then a spot of car pinching... then smash and grab and so on to plain burglary.[CN] 在学校里拿同学的衣柜里的东西 偶尔当回扒手 偷停车收费器 然后是进屋打劫 The 39 Steps (1935)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top