ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

musty

M AH1 S T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -musty-, *musty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
musty[ADJ] เหม็นอับ, See also: ซึ่งมีกลิ่นเหม็นสาบ, ซึ่งมีกลิ่นหืนเพราะขึ้นรา, Syn. stale, mouldy
musty[ADJ] ล้าสมัย, See also: เก่า, พ้นสมัย, โบราณ, ซึ่งเลิกใช้แล้ว, ซึ่งไม่ใช้กันแล้ว, Syn. old, obsolete, outdated, antiquated

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
musty(มัส'ที) adj. มีกลิ่นเหม็นอับ,ล้าสมัย,เก่าแก่,คร่ำครึ,เซื่องซึม,จืดชืด., See also: mustily adv. mustiness n., Syn. stale,moldy

English-Thai: Nontri Dictionary
musty(adj) ขึ้นรา,เหม็นอับ,เก่า,คร่ำครึ,จืดชืด,เซื่องซึม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mustyเหม็นอับ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will get out from this musty castle tonight!คืนนี้ ข้ามีธุระนอกปราสาท Vampire Hunter D (1985)
Little musty on the afterburn.กลิ่นเหม็นนิดหนึ่งนะตอนหลังเผาใหม่ๆ Mommy Dearest (2011)
This was a musty old auntie kiss.มันเป็นแบบป้าจูบหลาน The But in the Joke (2012)
Yeah? Well, your musty old auntie kiss is the best kiss that kid ever got.จูบแบบป้าของคุณ The But in the Joke (2012)
No one in this musty choir room compares to my megawatt star power.ริอาจมาเปรียบเทียบ ความสามารถอันล้นหลามของฉันได้ All or Nothing (2013)
It's a musty hotel.โธ่... นี่โรงแรมเก่านะคุณ Checking In (2015)
BOOTH: Great. A musty old basement, huh?โอเค นี่ต้องเป็นห้องใต้ดินเก่าใช่มั้ย Dead Men Tell No Tales (2015)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
mustyThis room smells musty.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สาบ[ADJ] musty, See also: unpleasant, offensive, stuffy, smelly, stinking, fusty, Example: เสื้อกันหนาวที่เก็บไว้ในตู้มีกลิ่นสาบเพราะเก็บไว้นานเกิน, Thai definition: ที่มีกลิ่นเหม็น หรือกลิ่นไม่พึงประสงค์
เหม็นอับ[ADJ] musty, See also: stuffy, moldy, stale, Syn. เหม็น, เหม็นสาบ, Example: ขนมกล่องนี้มีกลิ่นเหม็นอับ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลิ่นสาบ[n. exp.] (klin sāp) EN: musty smell   
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi
เน่า[adj.] (nao) EN: rotten ; decomposed ; putrid ; decayed ; spoiled ; addle ; musty ; tainted ; bad   FR: pourri ; décomposé ; putride ; gâté ; moisi
สาบ[n.] (sāp) EN: musty smell ; pong   FR: mauvaise odeur [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUSTY M AH1 S T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
musty (j) mˈʌstiː (m uh1 s t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
muffig; miefig; stockig {adj} | muffiger; miefiger; stockiger | am muffigsten; am miefigsten; am stockigstenmusty | mustier | mustiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビ臭い;かび臭い;黴臭い[かびくさい(かび臭い;黴臭い);カビくさい(カビ臭い), kabikusai ( kabi kusai ; bai kusai ); kabi kusai ( kabi kusai )] (adj-i) musty; putrid [Add to Longdo]
古惚ける;古ぼける[ふるぼける, furubokeru] (v1,vi) (uk) to look old; to become musty; to wear out [Add to Longdo]
黴びる;黴る(io)[かびる, kabiru] (v1,vi) to become moldy or musty (mouldy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Musty \Mus"ty\, a. [Compar. {Mustier}; superl. {Mustiest}.]
   [From L. mustum must; or perh. fr. E. moist. Cf. {Must}, n.,
   {Moist}.]
   1. Having the rank, pungent, offensive odor and taste which
    substances of organic origin acquire during warm, moist
    weather; foul or sour and fetid; moldy; as, musty corn;
    musty books. --Harvey.
    [1913 Webster]
 
   2. Spoiled by age; rank; stale.
    [1913 Webster]
 
       The proverb is somewhat musty.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Dull; heavy; spiritless. "That he may not grow musty and
    unfit for conversation." --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 musty
   adj 1: covered with or smelling of mold; "moldy bread"; "a moldy
       (or musty) odor" [syn: {moldy}, {mouldy}, {musty}]
   2: stale and unclean smelling [syn: {fusty}, {musty}, {frowsty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top