ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

moldy

M OW1 L D IY0   
16 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -moldy-, *moldy*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
moldy[ADJ] ซึ่งเก่าและไม่อยู่ในสภาพดี, Syn. mouldy
moldy[ADJ] ซึ่งมีดินอยู่เต็ม, Syn. musty, mildewed, dank

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
moldy(โมล'ดี) adj. เต็มไปด้วยดิน,เป็นซากไม้ผุพัง., See also: moldiness n. mouldiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
moldy(adj) เป็นรา,คร่ำครึ,แก่,ผุพัง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I feared was infesting that old moldy paper. Oh,so,what?- ซึ่งฉันกลัวว่าจะติดเชื้อ จากกระดาษเก่าๆนั่น Throwdown (2009)
Sheets and Things is having a big Christmas sale, and we desperately need an air purifier for our moldy garbage heap of an apartment.ร้านชีทแอนทิงกำลังมีการขายของลดคริสต์มาส และพวกเราหมดท่าต้องการเครื่องปรับอากาศ สำหรับของขยะในที่พักของพวกเรา Glee, Actually (2012)
She taught me the power of music, and although that dance studio was just a tiny, moldy Lima storefront, to me, it was the most beautiful place on earth.ครูสอนฉันถึงพลังเเห่งเสียงดนตรี แล้วห้องเรียนเต้นนั้น ก็เป็นแค่สตูดิโอเก่าๆในไลม่า Lights Out (2013)
You'd be surprised what pops up behind moldy leftovers.เจออะไรแล้วจะแปลกใจ แอบอยู่หลังอาหารค้างคืนน่ะ Mors Praematura (2013)
At least the real one. Since some units by his apartament found, uh, moldy old corpse sealed inside.อย่างน้อยก็ตัวจริง มีคนไปพบศพ ในอพาทเม้นท์เขา Arkham (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหม็นอับ[v. exp.] (men ap) EN: be musty ; be stuffy ; be moldy ; be stale   FR: sentir le renfermé ; avoir une odeur de moisi

CMU English Pronouncing Dictionary
MOLDY M OW1 L D IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
moldy (j) mˈouldiː (m ou1 l d ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カビが生える;黴が生える[カビがはえる(カビが生える);かびがはえる(黴が生える), kabi gahaeru ( kabi ga hae ru ); kabigahaeru ( bai ga hae ru )] (exp,v1) (1) to get moldy; to get mouldy; (2) (id) to get out-of-fashion [Add to Longdo]
黴びる;黴る(io)[かびる, kabiru] (v1,vi) to become moldy or musty (mouldy) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Moldy \Mold"y\, Mouldy \Mould"y\, a. [Compar. {Moldier}or
   {Mouldier}; superl. {Moldiest} or {Mouldiest}.] [From {Mold}
   the growth of fungi.]
   Overgrown with, or containing, mold; smelling of mold; as,
   moldy cheese or bread.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 moldy
   adj 1: covered with or smelling of mold; "moldy bread"; "a moldy
       (or musty) odor" [syn: {moldy}, {mouldy}, {musty}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top