ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

miracle

M IH1 R AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -miracle-, *miracle*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
miracle(n) เรื่องมหัศจรรย์, See also: สิ่งประหลาด, เหตุอัศจรรย์, ปาฏิหาริย์, อภินิหาร, Syn. marvel, revelation, supernatural, occurrence
miracle play(n) ละครยุคกลางเนื้อหาเกี่ยวกับพระคัมภีร์, Syn. mystery play

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
miracle(มี'ระเคิล) n. เรื่องอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, Syn. wonder
miracle drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา

English-Thai: Nontri Dictionary
miracle(n) ปาฏิหาริย์, ความมหัศจรรย์, อภินิหาร, อาเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
miracle playละครปาฏิหาริย์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Miraclesปาฏิหาริย์ [TU Subject Heading]
Miracles (Buddhism)ปาฏิหาริย์ (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll take a miracle to get us out of here.มันจะใช้ความมหัศจรรย์ที่จะทำ ให้เราออกจากที่นี่ Pinocchio (1940)
It's really a miracle of evolution.มันเป็นวิวัฒนาการที่ยอดเยื่ยม Jaws (1975)
The last miracle I did was the 1969 Mets.ปาฏิหารย์ครั้งสุดท้าย ที่ผมทำก็เรื่องปี 1969 Oh, God! (1977)
I'm not sure how this whole miracle business started.ผมไม่มั่นใจว่า ปาฏิหาริย์เหล่านี้เริ่มต้นที่ไหน Oh, God! (1977)
But if a miracle helps you believe that I am who I say I am I'll give you one, a good one.แต่ถ้าปาฏิหาริย์ช่วยให้คุณเชื่อว่า ผมเป็นอย่างที่ผมบอกว่าผมเป็น ผมจะมอบให้คุณ Oh, God! (1977)
The quickest way to end a miracle is to ask it why it is, or what it wants.ทางที่ปาฏิหาริย์จะหายเร็วที่สุด ก็คือถามมันว่ามาทำไม หรือว่าต้องการอะไร *batteries not included (1987)
Ham sand, Miracle Whip, Canadian on the side.แฮม, วิปครีมมิราเคิล มีเครื่องเคียงด้วยนะ สเต๊คสุกปานกลาง *batteries not included (1987)
MIRACLE MAX: Go away!ไปให้พ้น! The Princess Bride (1987)
Are you the Miracle Max who worked for the King all those years?ท่านใช่ มิราเคิล แม็กซ์ หรือเปล่า? คนที่ทำงานให้พระราชามาตลอดหลายปีเลยน่ะ The Princess Bride (1987)
You rush a miracle man, you get rotten miracles.ถ้าเจ้าเร่งชายผู้สร้างปาฏิหาริย์ เจ้าก็จะได้ปาฏิหาริย์ห่วยๆ The Princess Bride (1987)
That's a miracle pill?นั่นยามหัศจรรย์เหรอ? The Princess Bride (1987)
How long do we have to wait before if we know if the miracle works?เราต้องรอนานแค่ไหน ... กว่าปาฏิหาริย์จะทำงาน? The Princess Bride (1987)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
miracleAll Sadako could do now was to make paper cranes and hope for a miracle.
miracleChrist is believed to have worked many miracles.
miracleHe won't be able to escape from there without a miracle, will he?
miracleHis recovery was nothing short of a miracle.
miracleHis success was nothing short of a miracle.
miracleIt's a miracle he wasn't killed in the plane crash.
miracleIt's a miracle that he wasn't killed in the accident.
miracleIt's a miracle that I've got over cancer.
miracleIt's nothing short of a miracle.
miracleIt was a miracle that he recovered.
miracleIt was nothing less than a miracle.
miracleNothing but a miracle can save her now.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อภินิหาร(n) miracle, See also: marvel, Syn. อิทธิฤทธิ์, ปาฏิหาริย์, Example: พระพุทธรูปองค์นี้มีอภินิหารน่าอัศจรรย์เพราะเมื่อครั้งขุดพบกลับไม่ถูกยุบทำลายแม้แต่อย่างใด, Thai Definition: อำนาจแห่งบารมี, อำนาจบุญที่สร้างสมไว้, อำนาจเหนือปกติธรรมดา
ปาฏิหาริย์(n) miracle, Example: น้องชายของหนูป่วยหนักมาก พ่อบอกว่ามีเพียงปฏิหาริย์เท่านั้นที่จะช่วยชีวิตเขาได้, Thai Definition: สิ่งที่น่าอัศจรรย์, ความอัศจรรย์, Notes: (บาลี)
อิทธิปาฎิหาริย์(n) miracle, See also: supernatural power, Example: ขณะที่พระวชิรญาณภิกขุเสด็จออกธุดงค์ยังปูชนียสถานต่างๆ ก็จะมีอิทธิปาฎิหาริย์เกิดขึ้นเสมอ, Thai Definition: การปาฎิหารย์โดยฤทธิ์อำนาจ
ความมหัศจรรย์(n) miracle, See also: marvel, amazement, astonishment, prodigy, Syn. ความอัศจรรย์, ความแปลกประหลาด, Example: ความมหัศจรรย์ของปราสาทหินเขาพระวิหารก็คล้ายคลึงกับปราสาทหินแหล่งอื่นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหตุอัศจรรย์[hēt atsajan] (n, exp) FR: merveille [ f ] ; miracle [ m ]
อิทธิปาฏิหาริย์[itthipātihān] (n) EN: miracle ; supernatural power ; magical power  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ] ; pouvoir magique [ m ] ; pouvoir surnaturel [ m ]
ความมหัศจรรย์[khwām mahatsajan] (n) EN: miracle ; marvel ; amazement ; splendour
หมอเทวดา[mø thēwadā] (n, exp) EN: miracle worker  FR: faiseur de miracles [ m ]
ปาฎิหาริย์[pātihān] (n) EN: miracle ; demonstration of divine might  FR: miracle [ m ] ; mystère [ m ]
ปาฎิหาริย์[pātihān] (v) EN: perform a miracle ; perform an antic  FR: accomplir un miracle
เทพ[thēp] (n) EN: god ; deity ; divinity ; divine being ; goddess ; deva ; angel ; miracle worker  FR: dieu [ m ] ; divinité [ f ] ; élément céleste [ m ]
เทพยดา[thēpphayadā] (n) EN: deva ; god ; angel ; miracle worker ; divinity  FR: divinité [ f ]
เทวดา[thēwadā] (n) EN: deva ; god ; goddess ; angel ; miracle worker ; divinity  FR: divinité [ f ] ; dieu [ m ] ; déesse [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
MIRACLE M IH1 R AH0 K AH0 L
MIRACLES M IH1 R AH0 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
miracle (n) mˈɪrəkl (m i1 r @ k l)
miracles (n) mˈɪrəklz (m i1 r @ k l z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
奇迹[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] miracle; miraculous; wonder; marvel #4,790 [Add to Longdo]
神迹[shén jì, ㄕㄣˊ ㄐㄧˋ, / ] miracle [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Wunder { n } | Wunder { pl }miracle | miracles [Add to Longdo]
Wunderdroge { f }miracle drug [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
利益[りえき(P);りやく, rieki (P); riyaku] (n, vs) (1) profit; gains; (2) benefit; advantage; interest (of the public, etc.); (3) (りやく only) grace (of God, Buddha, etc.) (esp. as attained through rightful actions, prayer, adherence to one's faith, etc.); blessing; miracle; (P) #1,900 [Add to Longdo]
不思議[ふしぎ, fushigi] (adj-na, n) wonder; miracle; strange; mystery; marvel; curiosity; (P) #4,515 [Add to Longdo]
奇跡(P);奇蹟[きせき, kiseki] (n, adj-no) miracle; wonder; marvel; (P) #4,841 [Add to Longdo]
ミラクル[mirakuru] (n) miracle; (P) #10,817 [Add to Longdo]
明神[みょうじん, myoujin] (n) great god; gracious deity; miracle-working god #12,923 [Add to Longdo]
驚異[きょうい, kyoui] (n) wonder; miracle; (P) #13,501 [Add to Longdo]
まずあり得ない[まずありえない, mazuarienai] (exp) very improbable; vanishingly unlikely; only with a miracle [Add to Longdo]
現人神;荒人神[あらひとがみ, arahitogami] (n) (1) living god (term for the emperor); (2) miracle-working god (who appears as the occasion demands) [Add to Longdo]
御利益;ご利益[ごりやく, goriyaku] (n) (1) (See 利益) grace (of God); divine favour; blessing; miracle; (2) benefit; (3) efficacy [Add to Longdo]
灼然[しゃくぜん, shakuzen] (adj-na) (1) (arch) clear (miracle, sign from the Gods) manifest; (2) (arch) plain as day; obvious; clear [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top