ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terminus

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terminus-, *terminus*, terminu
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terminus(n) ปลายทาง, See also: สุดทาง, สถานีปลายทาง, Syn. end, conclusion, limit

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terminus(เทอ'มะนัส) n. ปลายทาง, สุดทาง, สถานีปลายทาง, สุดเขต, ส่วนท้าย, จุดหมาย, จุดประสงค์, เครื่องหมายเขต, เสาเขต, ขอบเขต, See also: Terminus n. เทพเจ้าโรมันแห่งเขตแดน pl.termini, terminuses

English-Thai: Nontri Dictionary
terminus(n) สถานีปลายทาง, ขอบเขต, เสาเขต, จุดประสงค์, ส่วนท้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terminusปลาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Terminus is stable.กำหนดปลายทางแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
Terminus is stable.ปลายทางนิ่งดีแล้ว Genesis: Part 1 (2011)
Um, because the terminus only anchors our end here.เพราะมันเป็นปลายทางเดียว ที่ยึดพวกเราไว้ให้มาถึงที่นี่ได้ Occupation (2011)
Malcolm! I want an update on how the terminus is coming.มัลคัม ฉันต้องการอัพเดท ความคืบหน้า เครื่องปลายทาง Occupation (2011)
Which means, as soon as the terminus is up and running, we can start shipping everything we mine through Hope Plaza, and no one will ever be the wiser.ซี่งก็หมายความว่า ทันทีที่กู้ เครื่องปลายทางได้ เราสามารถเริ่มส่งของผ่านทาง โฮปพลาซ๋าได้ และโดยไม่มีใครล่วงรู้ Occupation (2011)
As soon as the terminus is repaired, you and your people are free to go.ทันทีที่ประตูซ่อมเสร็จ คุณกับคนของคุณ จะไปไหนก็ไป Occupation (2011)
The terminus is fixed?สถานีปลายทาง ซ่อมได้แล้วเหรอ Occupation (2011)
Now we get to Terminus and Tyreese isn't there, it doesn't mean he's dead.ทีนี้พอเราถึงที่เทอร์ไมนัส และไทรีสไม่ได้อยู่ที่นั่น มันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาตายไปแล้ว Alone (2014)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปลายทาง[plāithāng] (n) EN: destination ; end of a journey ; terminal point ; end-point ; end of the journey  FR: destination [ f ] ; terminus [ m ] ; point de chute [ m ] ; but [ m ]
สถานีปลายทาง[sathānī plāithāng] (n) EN: terminus ; terminal ; last station  FR: terminus [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
terminus

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terminus
terminuses

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
总站[zǒng zhàn, ㄗㄨㄥˇ ㄓㄢˋ,   /  ] terminus #20,376 [Add to Longdo]
终点站[zhōng diǎn zhàn, ㄓㄨㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄓㄢˋ,    /   ] terminus; final stop on rail or bus line #23,064 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Endstation { f }; Endstelle { f } | Endstationen { pl }terminus | termini [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
終点[しゅうてん, shuuten] (n) terminus; last stop (e.g. train); (P) #2,683 [Add to Longdo]
終端[しゅうたん, shuutan] (n) terminus; terminal; end edge [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminal \Ter"mi*nal\, n.
   1. That which terminates or ends; termination; extremity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Eccl.) Either of the ends of the conducting circuit of an
    electrical apparatus, as an inductorium, dynamo, or
    electric motor, usually provided with binding screws for
    the attachment of wires by which a current may be conveyed
    into or from the machine; a pole.
    [1913 Webster]
 
   3. (Railroads)
    (a) The end of a line of railroad, with the switches,
      stations, sheds, and other appliances pertaining
      thereto.
    (b) Any station for the delivery or receipt of freight
      lying too far from the main line to be served by mere
      sidings.
    (c) A rate charged on all freight, independent of the
      distance, and supposed to cover the expenses of
      station service, as distinct from {mileage rate},
      generally proportionate to the distance and intended
      to cover movement expenses; a terminal charge.
    (d) A town lying at the end of a railroad, in which the
      terminal is located; -- more properly called a
      {terminus}.
      [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. The station at either end of a bus line line which
    transports freight or passengers.
    [PJC]
 
   5. A station where passenger buses start or end a trip; --
    also called bus terminal.
    [PJC]
 
   6. The structure at an airport where passengers board or
    debark, and where ticket purchases and baggage pickup is
    performed; -- also called airline terminal.
    [PJC]
 
   7. (Computers) An electronic device where data may be entered
    into a computer, and information received from it, usually
    consisting of a keyboard and video display unit (monitor);
    the terminal may be integrated or connected directly to a
    computer, or connected by a communications circuit with a
    computer at a remote location; -- also called computer
    terminal.
    [PJC]
 
   {freight terminal}, a terminal used for loading or unloading
    of freight.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terminus \Ter"mi*nus\, n.; pl. {Termini}. [L. See {Term}.]
   1. Literally, a boundary; a border; a limit.
    [1913 Webster]
 
   2. (Myth.) The Roman divinity who presided over boundaries,
    whose statue was properly a short pillar terminating in
    the bust of a man, woman, satyr, or the like, but often
    merely a post or stone stuck in the ground on a boundary
    line.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, any post or stone marking a boundary; a term. See
    {Term}, 8.
    [1913 Webster]
 
   4. Either end of a railroad line; also, the station house, or
    the town or city, at that place.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terminus
   n 1: a place where something ends or is complete [syn: {end
      point}, {endpoint}, {termination}, {terminus}]
   2: the ultimate goal for which something is done [syn:
     {destination}, {terminus}]
   3: (architecture) a statue or a human bust or an animal carved
     out of the top of a square pillar; originally used as a
     boundary marker in ancient Rome [syn: {terminus}, {terminal
     figure}, {term}]
   4: either end of a railroad or bus route
   5: station where transport vehicles load or unload passengers or
     goods [syn: {terminal}, {terminus}, {depot}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 terminus /tɛʀminys/ 
  end-of-the-line; terminal; terminus

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top