Search result for

การวัด

(69 entries)
(0.16 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -การวัด-, *การวัด*
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
mensurationการวัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
measurementการวัด, การวัดผล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
somatometryการวัดกาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
direct measurement of migrationการวัดการย้ายถิ่นโดยตรง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sthenometryการวัดกำลังกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mensurationการวัดขนาด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
turbidimetryการวัดความขุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pulmometryการวัดความจุปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pyelometryการวัดความดันกรวยไต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ventriculometryการวัดความดันในโพรงสมอง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assessment of Learning Outcomesการวัดผลการเรียนรู้ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Astronomical photometryการวัดแสงทางดาราศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pelvimetryการวัดกระดูกเชิงกราน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Craniometryการวัดกระโหลกศีรษะ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electronic measurementการวัดทางอิเล็กทรอนิกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Electric measurementการวัดไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Photometryการวัดแสง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Temperature measurementการวัดอุณหภูมิ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Measurementการวัดผล [การจัดการความรู้]
Burnupเบิร์นอัป, การวัดการใช้เชื้อเพลิงนิวเคลียร์ของเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ โดยอาจคิดเป็นร้อยละของอะตอมเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ที่เกิดการแบ่งแยกนิวเคลียส หรือพลังงานที่ผลิตได้ต่อหน่วยน้ำหนักของเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Nothing. I'm having difficulty gauging distance.ฉันมีความยากลำบากในการวัด ระยะทาง 2010: The Year We Make Contact (1984)
we feel that your Mr. Garrad's done a pretty shoddy job measuring Ffynnon Garw which is, to any trained eye, a mountain.เรารู้สึกว่า... คุณการาดของคุณทำการวัด ฟินาฮ่อนการูได้ห่วยแตกจริง ๆ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I hope he doesn't intend sticking to this obviously 'euphonious' measurement.หวังว่าคงไม่ถือ การวัดทุเรศนี้เป็นหลักนะ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And then finally, we'll make measurements using... this.แล้วในที่สุด เราก็จะทำการวัดโดยใช้ ไอ้นี่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
But to use this thing, which we call the transit we have to be able to clearly view the summits of Newton Beacon and Whitchurch Hill.แต่การใช้ เจ้าสิ่งนี้ที่เราเรียกว่า เครื่องผ่าน ต้องเห็นข้อสรุปการวัด ของนิวตั้น เบค่อน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
And given those measurements we should be able to ascertain the true height of Ffynnon this elevation.และถ้าเอาการวัดนั้นมาเปรียบเทียบ เราคงรู้ความสูงที่แท้จริงของ ฟินาฮ่อน ได้ อย่างสบาย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, I'd be very surprised if today's measurement was accurate, yes.คือ ผมคงแปลกใจมาก ถ้าการวัดวันนี้ถูกต้อง ใช่ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We're for the historical measurement.เรามาดูการวัดประวัติศาสตร์ The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
We've made measurements with those 2 hills and we already know the height of Newton Beacon and Whitchurch Hill.คือ เราจะทำ... จะทำการวัดเทียบกับ2 เนินนั่น เรารู้ความสูงของเนิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Now I realize that this may be a disappointment to you but I would ask you to remember that it is just a measurement and in no way should detract from the beauty of, or indeed your affection for this...ผมรู้ดีว่าพวกคุณอาจจะผิดหวังกันมาก ผมอยากจะให้คุณจำไว้ นี่เป็นเพียงการวัด และมันจะไม่ทำให้ความงามลดลง The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Well, I'm sorry, but I think today's reading was accurate.คือ ผม... ผมเสียใจ แต่ผมคิดว่าการวัดวันนี้ ถูกต้องแล้ว The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
Desperate times, desperate measures, desperate Englishmen.เวลาที่ฉุกเฉิน การวัดที่ฉุกเฉิน พวกคนอังกฤษที่ฉุกเฉิน The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การวัด[n.] (kān wat) EN: measurement ; metering ; evaluation   FR: mesure [f] ; mesurage [m]
การวัดความดันโลหิต[n. exp.] (kān wat khwāmdan lōhit) FR: mesure de la tension artérielle [f]
การวัดพื้นที่[n. exp.] (kān wat pheūnthī) EN: area measurement   FR: mesure de la surface [f]
การวัดอุณหภูมิ[n. exp.] (kān wat unhaphūm = kān wat unnaphūm) EN: temperature measurement   FR: mesure de la température [f]
การวัดเสียง[n. exp.] (kān wat sīeng) EN: noise measurement   
การวัดแสง[n. exp.] (kān wat saēng) EN: light metering   

English-Thai: Longdo Dictionary
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
activity    [N] การวัดความสามารถในการเกิดปฏิกริยาเคมี
angle    [N] การวัดมุม, Syn. corner, projection
anthropometry    [N] การวัดร่างกายมนุษย์ตามหลักวิทยาศาสตร์
audit    [N] การวัดประสิทธิภาพ
dimension    [N] การหามิติ, See also: การวัดขนาด, การหาขอบเขต, การวัดระยะ, Syn. measurement
Fahrenheit    [N] การวัดอุณหภูมิแบบฟาห์เรนไฮต์
girth    [N] การวัดรอบเอว, See also: การวัดเส้นรอบวง, Syn. circumference, expansion
gravimetry    [N] การวัดน้ำหนัก / ความหนาแน่น
impedance    [N] การวัดความต้านทานต่อไฟฟ้ากระแสสลับ มีหน่วยคือโอห์ม (z)
intelligence quotient    [N] การวัดระดับสติปัญญาของคน (คำย่อคือ IQ, I.Q.), See also: การหาค่าระดับสติปัญญาของคน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
abbatial(อะเบ' เชิล) adj. ซึ่งเกี่ยวกับอธิการวัดวาอาราม (of an abbot, abbess)
abbot(แอบ' เบิท) n. อธิการวัด, เจ้าอาวาส
acutance(อะคู' เทินซฺ) n. การวัดความชัดของฟิล์ม, ความคมของภาพในฟิล์ม
admeasurement(แอดเมส' เซอเมินทฺ) ขบวนการวัด, ปริมาณที่วัด, ขนาด (process of measuring)
admittance(แอดมิท' เทินซฺ) n. การอนุญาตให้เข้า, การรับเข้า, การสารภาพ,การวัดการนำไฟฟ้าสลับ, Syn. entrance,access)
allometry(อะลิม' มิทรี) n. การเจริญเติบโตของส่วนหนึ่งของสิ่งมีชีวิตที่สัมพันธ์กับการเจริญเติบโตทั้งหมดหรือบางส่วนของสิ่งมีชีวิตนั้น, การวัดหรือสึกษาการเจริญเติบโตแบบนี้., Syn. alloimetry -allometric, alloiometric adj.
altimetry(แอลทิม' มิทรี) n. วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการวัดความสูง-altimetric (al) adj.
analog(แอน' นะลอก) n. = analogue อะนาล็อก เชิงอุปมานหมายถึง วิธีการเก็บข้อมูลที่ได้จากการวัดในลักษณะต่อเนื่อง เช่น วัดความเร็วของรถยนต์จากการหมุนของวงล้อ ตรงข้ามกับ ดิจิตอล (digital) ซึ่งหมายถึง การเก็บข้อมูลที่เป็นตัวเลข นาฬิกามีใช้ทั้งสองแบบ ซึ่งจะบอกความแตกต่างระหว่างอะนาล็อกและดิจิตอลได้ชัดเจน กล่าวคือ แบบหนึ่งจะแสดงเวลาเป็นตัวเลข ส่วนอีกแบบหนึ่งใช้เข็มสั้นและเข็มยาวเป็นตัวบอกเวลา เรียกว่าแบบอะนาล็อก คอมพิวเตอร์นั้นมีสองชนิด คือชนิดอะนาล็อกและชนิดดิจิตอล แต่คอมพิวเตอร์ที่เรารู้จักกันนั้นจะเก็บเฉพาะข้อมูลที่เป็นดิจิตอล "เสียง" เป็นข้อมูลที่มีลักษณะเป็นอะนาล็อก เมื่อจะนำเข้าไปเก็บในคอมพิวเตอร์ จะต้องถูกนำไปเปลี่ยนเป็นดิจิตอลก่อน โดยให้ผ่านอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเรียกว่า "โมเด็ม" ดู digital เปรียบเทียบ
analogue(แอน' นะลอก) n. ของที่คล้ายกัน, ค่าที่มีความต่อเนื่องกันโดยตลอด, เชิงอุปมาน หมายถึง การแทนปริมาณแดสงจำนวนโดยการวัดในลักษณะต่อเนื่อง ตัวอย่างเช่น ความเร็วของรถยนต์ ซึ่งวัดได้จากความเร็วของการหมุนของวงล้ออาจจะแทนได้ด้วยจำนวนเลข ดู digital เปรียบเทียบ
angulation(แองกิวเล' เชิน) n. การเกิดมุม, การวัดมุมอย่างละเอียด (angular formation)

English-Thai: Nontri Dictionary
abbacy(n) ตำแหน่งเจ้าอาวาส,ตำแหน่งอธิการวัด
abbot(n) สมภาร,เจ้าอาวาส,อธิการวัด,เจ้าวัด
anthropometry(n) มานุษยวิทยาเกี่ยวกับการวัดร่างกายของคน
measurement(n) การวัด,ขนาด,เครื่องวัด,มาตราการ,เกณฑ์
mensuration(n) การคำนวณเนื้อที่,การวัด
prior(n) รองเจ้าอาวาส,รองอธิการวัด,ท่านปลัด
rector(n) อธิการบดี,อธิการวัด,เจ้าคณะ
size(n) เบอร์,ขนาด,การวัด,การประมาณ,ขอบเขต

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
測定[そくてい, sokutei] การวัด กระบวนการวัด

German-Thai: Longdo Dictionary
Wert(n) |der, pl. Werte| ค่าหรือผลลัพธ์ที่มาจากการวัดต่างๆ เช่น Der Luftdruck erreicht abends Werte um 780 Torr.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top