Search result for

least

(96 entries)
(0.024 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -least-, *least*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
least[ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
least[ADV] อย่างน้อยที่สุด, See also: อย่างต่ำที่สุด
least of all[IDM] อย่างน้อยที่สุด
least common multiple[N] ตัวคูณร่วมน้อย (ทางคณิตศาสตร์), Syn. l.c.m.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
least(ลีสทฺ) adj. น้อยที่สุด,เล็กที่สุด,สำคัญน้อยที่สุด. n. สิ่งที่เล็กน้อย,จำนวนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด. -Phr. (at least อย่างน้อยที่สุด) . adv. เล็กที่สุด,น้อยที่สุด, Syn. slightest
least significant digit(LSD) n. ตัวเลขขวาสุด
leastwise(ลีสทฺ'ไวซ) adv. อย่างน้อยที่สุด,อย่างไรก็ตาม., Syn. leastways

English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
least common denominatorตัวส่วนร่วมน้อย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least common multiple; lowest common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.) [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least developed countryประเทศพัฒนาน้อยที่สุด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
least integer functionฟังก์ชันจำนวนเต็มน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ ceiling] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least upper boundขอบเขตบนน้อยสุด [มีความหมายเหมือนกับ supremum] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
least-square, method ofวิธีกำลังสองน้อยสุด [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
least common multiple (L.C.M.)ตัวคูณร่วมน้อย (ค.ร.น.), ตัวคูณร่วมน้อยที่สุดของจำนวนใด ๆ หมายถึงจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดที่มีจำนวนเหล่านั้นเป็นตัวประกอบ ใช้ตัวย่อว่า  ค.ร.น. เช่น  ค.ร.น. ของ 4 และ 6  คือ 12 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Least Square Lineเส้นกำลังสองน้อยที่สุด [การแพทย์]
Least squaresกำลังสองน้อยที่สุด [TU Subject Heading]
Least-Square Methodวิธีลิสต์แสควร์ [การแพทย์]
Least-Squares Analysisวิธีวิเคราะห์ความถดถอยเชิงเส้นตรง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The brightest stars burn out the fastest, or at least that's what I heard.ดาวดวงที่สว่างที่สุด จะร่วงเร็วที่สุดเลยล่ะ อย่างน้อยมันคือเรื่องที่ฉันเคยได้ยินอะนะ The Serena Also Rises (2008)
Well, at least we'll be moving forward in one way or another.ดี อย่างน้อยเราก็จะได้รู้ว่าไปได้ถูกทางหรือไปด้วยวิธีอื่น New Haven Can Wait (2008)
Can, um, can you at least take meอืม.. พ่อให้หนู New Haven Can Wait (2008)
I hope you at least bought the statue a drink first.ฉันหวังว่าอย่างน้อยนายจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงรูปปั้นก่อน New Haven Can Wait (2008)
We could at least try, right? Fine.อย่างน้อยพวกเราก็ควรพยายาม ใช่ไหม ได้ Chuck in Real Life (2008)
Real estate is not on the list, at least not in new york.ความจริงคือดินนี่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อ และอย่างน้อยมันก็ไม่ได้อยู่ในนิวยอร์ค Chuck in Real Life (2008)
Aren't you the least bit worried I'll succeed?คุณไม่ได้เลวที่สุดหรอก ผมทำสำเร็จแน่? Chuck in Real Life (2008)
At least, I hope we are. What about you?ก็อย่าน้อย ฉันขอให้เป็นอย่างนั้น แล้วเธอล่ะ Chuck in Real Life (2008)
Can I at least have my dress back?งั้นฉันเอาชุดของฉันกลับไปด้วยได้ไหม ? Pret-a-Poor-J (2008)
At least he felt a little bad about it. not her.อย่างน้อยชัคก็รู้สึกผิด ไม่ใช่แบล์ร Pret-a-Poor-J (2008)
Or at least a monosyllabic "wow," but...หรืออย่างน้อย ก็พูดว่า "ว้าวว" แต่ . . Pret-a-Poor-J (2008)
At least it will be memorable.อย่างน้อยมันก็จะกลายเป็นความทรงจำ Pret-a-Poor-J (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leastAccidents will happen when they are least expected.
leastAnybody with at least a two-digit IQ knows this was a politically biased choice.
leastAt least 49 percent of students go on to university.
leastAt least let me help with the table.
leastAt least, not that one. You see, I give the lecture.
leastAt least they should have a map.
leastAt least thirty students were absent.
leastAt the least there is nobody who equals Madonna.
leastAt the very least, I'd like to be able to have everyday conversations.
leastBe sure to check in at least 45 minute prior to departure time.
leastBrush your teeth twice a day at least.
leastChestnuts have to be boiled for at least fifteen minutes.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค.ร.น.[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, Syn. คูณร่วมน้อย
คูณร่วมน้อย[N] least common multiple, See also: lowest common multiple, l.C.M., Example: นักเรียนกำลังเรียนเรื่องคูณร่วมน้อย, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี เช่น 70 เป็นตัวคูณร่วมน้อยของ 14 และ 35, ใช้อักษรย่อว่า ค.ร.น.
ตัวคูณร่วมน้อย[N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
ตัวคูณร่วมน้อย[N] Least Common Multiple, Syn. ค.ร.น., Example: ตัวเลขที่หารด้วย 5 และ 8 ลงตัวก็คือตัวเลขซึ่งเป็นผลคูณของตัวคูณร่วมน้อยของ 5 และ 8 ซึ่งเท่ากับ 40 นั่นเอง, Count unit: ตัว, Thai definition: จำนวนเต็มบวกที่มีค่าน้อยที่สุดซึ่งนำไปหารด้วยจำนวนเต็มบวกอื่นๆ ตั้งแต่ 2 จำนวนขึ้นไป แล้วจะได้ผลลัพธ์ลงตัวพอดี
น้อยที่สุด[DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค.ร.น.[n.] (khø.rø.nø.) EN: least common multiple ; lowest common multiple   FR: PPCM
คูณร่วมน้อย[n. exp.] (khūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; l.c.m.   FR: plus petit commun multiple [m] ; P.P.C.M. = PPCM [m]
แม้แต่น้อย[conj.] (maētaē nøi) EN: not in the least ; not even a little   FR: pas même un peu
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)
สัก[X] (sak) EN: about ; approximatively ; just ; just about ; only ; around ; as to ; at least   FR: à peu près ; approximativement ; juste ; tout au plus ; quelque
ตัวคูณร่วมน้อย[n. exp.] (tūakhūn ruam nøi) EN: least common multiple ; lowest common multiple ; LCM   FR: plus petit commun multiple [m] ; PPCM = P.P.C.M. [m] (sigle)
อย่างน้อย[adv.] (yāng-nøi) EN: at least ; at worst ; minimally   FR: au moins ; au minimum
ค.ร.น. (คูณร่วมน้อย)[] (khø.rø.nø. (khūn ruam nøi)) EN: l.c.m. (Least Common Multiple)   FR: PPCM (plus petit commun multiple)

CMU English Pronouncing Dictionary
LEAST    L IY1 S T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
least    (n) (l ii1 s t)
leastways    (a) (l ii1 s t w ei z)
leastwise    (a) (l ii1 s t w ai z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Methode {f} der kleinsten Quadrate [math.]least squares method [Add to Longdo]
allerwenigste; allerwenigster; allerwenigstes {adj}least of all; least possible [Add to Longdo]
Wiesenstrandläufer {m} [ornith.]Least Sandpiper (Calidris minutilla) [Add to Longdo]
Zwergalk {m} [ornith.]Least Auklet [Add to Longdo]
Schwarzkopftaucher {m} [ornith.]Least Grebe [Add to Longdo]
Zwergsturmschwalbe {f} [ornith.]Least Storm Petrel [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergdommel {f} [ornith.]Least Bittern [Add to Longdo]
Zwerghöhenläufer {m} [ornith.]Least Seed Snipe [Add to Longdo]
Amerikanische Zwergseeschwalbe {f} [ornith.]Least Tern [Add to Longdo]
Zwergkauz {m} [ornith.]Least Pygmy Owl [Add to Longdo]
Gnomennachtschwalbe {f} [ornith.]Least Nighthawk [Add to Longdo]
Haitinachtschwalbe {f} [ornith.]Least Pauraque [Add to Longdo]
Barthoniganzeiger {m} [ornith.]Least Honeyguide [Add to Longdo]
Gartentyrann {m} [ornith.]Least Flycatcher [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P) [Add to Longdo]
さっぱり[, sappari] (adj-na,adv,n,vs,adv-to) (1) (on-mim) feeling refreshed; feeling relieved; (2) neat; trimmed; (3) plain; simple; (4) (See さっぱり分らない) completely; entirely; (5) not in the least (in sentence with negative verb); not at all; (n) (6) completely ignorant; not doing at all; (P) [Add to Longdo]
せめて[, semete] (adv) at least; at most; (P) [Add to Longdo]
だけは[, dakeha] (exp) (id) (...だけは) at least ...; at least not (when followed by a negative) [Add to Longdo]
とも[, tomo] (prt) (1) certainly; of course; to be sure; surely; (2) even if; no matter (who, what, when, where, why, how); though; although; (3) (with neg. verb) without even; without so much as; (4) (after an adverb) (See 遅くとも) at the (least, earliest, etc.); (5) (sometimes esp. an emphatic form of the particle と) (See と・1,と・2,と・3,と・4) emphatic particle; (P) [Add to Longdo]
一挙手一投足[いっきょしゅいっとうそく, ikkyoshuittousoku] (n) slight effort; least trouble; small amount of work [Add to Longdo]
一向[いっこう, ikkou] (adv) (1) (See 一向に・1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (n) (4) (abbr) (See 一向宗) Jodo Shinshu; (P) [Add to Longdo]
一向に[いっこうに, ikkouni] (adv) (1) completely; absolutely; totally; (2) (in a negative sentence) (not) at all; (not) a bit; (not) in the least; (3) earnestly; intently; determinedly; (P) [Add to Longdo]
一溜まりも無い;一溜まりもない[ひとたまりもない, hitotamarimonai] (exp,adj-i) without difficulty; without the least resistance; helplessly [Add to Longdo]
瓜田李下[かでんりか, kadenrika] (exp) Be careful not to invite the least suspicion; Leave no room for scandal [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
最差[zuì chā, ㄗㄨㄟˋ ㄔㄚ, ] least; worst; the least; the worst [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
最下位[さいかい, saikai] least significant bit [Add to Longdo]
最下位のビット[さいかいのビット, saikaino bitto] LSB, least significant bit [Add to Longdo]
最下位ビット[さいかいビット, saikai bitto] least significant bit (LSB) [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
最小有効ビット[さいしょうゆうこうびっと, saishouyuukoubitto] least significant bit, LSB (abbr.) [Add to Longdo]
最小有効数字[さいしょうゆうこうすうじ, saishouyuukousuuji] least significant digit, LSD (abbr.) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\ (l[=e]st), a. [OE. last, lest, AS. l[=ae]sast,
   l[=ae]sest, superl. of l[=ae]ssa less. See {Less}, a.] [Used
   as the superlative of little.]
   Smallest, either in size or degree; shortest; lowest; most
   unimportant; as, the least insect; the least mercy; the least
   space.
   [1913 Webster]
 
   Note: Least is often used with the, as if a noun.
      [1913 Webster]
 
         I am the least of the apostles.  --1 Cor. xv.
                          9.
      [1913 Webster]
 
   {At least}, or {At the least}, at the least estimate,
    consideration, chance, etc.; being no less than; hence, at
    any rate; at all events; even. See {However}.
    [1913 Webster]
 
       He who tempts, though in vain, at least asperses
       The tempted with dishonor.      --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Upon the mast they saw a young man, at least if he
       were a man, who sat as on horseback. --Sir P.
                          Sidney.
    
 
   {In least}, or {In the least}, in the least degree, manner,
    etc. "He that is unjust in the least is unjust also in
    much." --Luke xvi. 10.
 
   {Least squares} (Math.), a method of deducing from a number
    of carefully made yet slightly discordant observations of
    a phenomenon the most probable values of the unknown
    quantities.
 
   Note: It takes as its fundamental principle that the most
      probable values are those which make the sum of the
      squares of the residual errors of the observation a
      minimum.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, conj.
   See {Lest}, conj. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster] Leastways

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Least \Least\, adv.
   In the smallest or lowest degree; in a degree below all
   others; as, to reward those who least deserve it.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 least
   adv 1: used to form the superlative; "The garter snake is the
       least dangerous snake" [syn: {least}, {to the lowest
       degree}] [ant: {most}, {to the highest degree}]
   adj 1: the superlative of `little' that can be used with mass
       nouns and is usually preceded by `the'; a quantifier
       meaning smallest in amount or extent or degree; "didn't
       care the least bit"; "he has the least talent of anyone"
       [ant: {most(a)}]
   n 1: something that is of no importance; "it is the least I can
      do"; "that is the least of my concerns"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top