ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

น้อยที่สุด

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้อยที่สุด-, *น้อยที่สุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยที่สุด[DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You don't need a funeral policy in the army.น้อยที่สุดของความกังวลของ คุณ How I Won the War (1967)
At his parties, at least fifteen young girls are present aged from fifteen to seventeenที่พารติของเขา . , อย่างน้อยที่สุดเด็กผู้หญิง fifteen young แสดง... ...คำที่มีความหมายเหมือนกันจากสิบห้าถึงสิบเจ็ด Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
There's got to be at least seven dollars' worth of change here.อย่างน้อยที่สุดเรามีเจ็ดดอลลาร์ของเงินทอนที่นี่ The Blues Brothers (1980)
Marion's the least of your worries, believe me, Indy.แมเรียนเป็นสิ่งที่คุณต้องเป็นห่วง น้อยที่สุด, เชื่อผมสิ, อินดี้. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
I am the youngest here?ฉันอายุน้อยที่สุดที่นี่? Idemo dalje (1982)
But none of us have ever encountered even the slightest signs of chlorophyll on any of Jupiter's moons.แม้สัญญาณน้อยที่สุดของคลอ โรฟิล ใด ๆ ของดวงจันทร์ของดาว พฤหัสบดี ไม่เคย 2010: The Year We Make Contact (1984)
Jonathan, it is my honor to inform you that starting Monday morning you'll be the youngest vice president ever at Prince and Company.โจนาธาน, เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่จะแจ้งให้คุณทราบว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้... ...คุณจะได้เป็นรองประธานที่อายุน้อยที่สุด ของห้างปริ๊นท์ คอมพานี Mannequin (1987)
I swear to God, I'm the least crazy person I've ever known.ผมสาบานต่อพระเจ้า ผมเป็นคนบ้าน้อยที่สุดเท่าที่ผมรู้จักมา Field of Dreams (1989)
I told her the rest so fast, as if it would hurt her less.แม่เล่าเรื่องที่เหลือไปอย่างเร็วที่สุด ราวกับว่าให้มันทำให้แม่ของแม่เจ็บปวดน้อยที่สุด The Joy Luck Club (1993)
And at least I left some stories they can tell, I didและอย่างน้อยที่สุด ฉันได้เหลือบางเรื่องราว ให้พวกเขาได้บอก ในสิ่งที่ฉันได้ทำ The Nightmare Before Christmas (1993)
The satisfaction of prevailing upon one of the most worthless young men in Britain, might then have rested in its proper place.ความพอใจที่จะได้ชัยชนะเหนือชายหนุ่ม ที่มีค่าน้อยที่สุดในอังกฤษ อาจจะยังมีเหลืออยู่ในที่ที่เหมาะสม Episode #1.6 (1995)
- Terror's the least I can do!- ความหวาดกลัวน้อยที่สุดที่ข้าทำได้! Anastasia (1997)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
least[ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
min[ABBR] คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s), See also: น้อยที่สุด
minimal[ADJ] น้อยที่สุด, See also: เล็กที่สุด, Syn. insignificant, smallest
minimum[ADJ] อย่างต่ำ, See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด, Syn. least, smallest, tiniest, Ant. most, greatest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
descension(ดิเซน'เชิน) n. ส่วนของจักรราศี (zodiac) ที่ดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
homeopathy(โฮมีออพ'พะธี) n. ความเชื่อที่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคสามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรคถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น, See also: homeopathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
mindestensอย่างน้อยที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top