Search result for

น้อยที่สุด

(34 entries)
(0.2205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -น้อยที่สุด-, *น้อยที่สุด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้อยที่สุด[DET] least, See also: smallest, slightest, tiniest, minutest, fewest, Ant. มากที่สุด, Example: ในความคิดเห็นของบางคน มะลิอาจเป็นดอกไม้ที่สวยน้อยที่สุด

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We'll make as small an incision as we can.เราจะทำให้ความเสี่ยงน้อยที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ Dying Changes Everything (2008)
It's funny how sometimes the people we remember the least make the greatest impression on us.มันน่าขำที่บางครั้งคนที่เราจำได้น้อยที่สุด กลับสร้างความประทับใจให้เรามากที่สุด The Curious Case of Benjamin Button (2008)
The least he could do is look ravaged.อย่างน้อยที่สุด เขาก็ดูเป็นพวกชอบทำลายล้าง Frost/Nixon (2008)
It's just I've got to get back to LA to meet some people from Weed Eater.ไม่ได้หมายถึงเอาน้อยที่สุด ผมกลับไปยัง LA แล้ว Frost/Nixon (2008)
But if it is, and people are setting it off in groups, we need to go to the least populated place we can to be safe.แต่ถ้ามันใช่ และผู้คนเป็นกลุ่มทำให้มันทำงาน เราต้องไปที่ที่มีคนน้อยที่สุดเพื่อที่เราจะปลอดภัย The Happening (2008)
Is going to be the least of your worries.มันจะเป็นเรื่องที่นายกังวลน้อยที่สุด Shut Down (2008)
Unless...อย่างน้อยที่สุด... Fighting (2009)
Make sure as few people as possible knowช่วยทำให้คนรู้เรื่องนี้น้อยที่สุด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Youngest guy ever to be offered a full professorship;อายุน้อยที่สุดที่ได้รับข้อเสนอเป็นศาสตราจารย์ New York Sucks (2009)
We prepare the newly-unemployed for the emotional and physical hurdles of job hunting, while minimising legal blowback.เรามาเตรียมความพร้อมบุคคลที่ถูกเลิกจ้าง ให้พวกเขามีอารมณ์และสุขภาพดีสำหรับการหางานใหม่ ในขณะที่ลดผลกระทบทางกฎหมายให้น้อยที่สุด Up in the Air (2009)
Give him less contact. Less access.ให้เขาติดต่อภายนอกให้น้อยที่สุด เข้าถึงตัวเขาได้น้อยที่สุด Law Abiding Citizen (2009)
I'm going to try and make this as painless as possibleผมจะพยายาม ให้คุณ เจ็บปวดน้อยที่สุด The Fourth Kind (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
น้อยที่สุด[adj.] (nøi thīsut) EN: least ; smallest ; slightest ; tiniest ; minutest ; fewest   FR: le moins ; minimal ; minimum (adj.) (us. critiq.)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
least[ADJ] น้อยที่สุด, See also: ต่ำที่สุด
min[ABBR] คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s), See also: น้อยที่สุด
minimal[ADJ] น้อยที่สุด, See also: เล็กที่สุด, Syn. insignificant, smallest
minimum[ADJ] อย่างต่ำ, See also: น้อยที่สุด, ขั้นต่ำ, ต่ำสุด, Syn. least, smallest, tiniest, Ant. most, greatest

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ambsace(แอม' เซส) n. โชคร้าย, ระยะทางที่สั้น ที่สุด . ปริมาณที่น้อยที่สุด, ระยะทางที่สิ้นที่สุด, ของที่มีมาตรฐานต่ำสุด, ของที่ไร้ค่าที่สุด
bare bonesn. ปริมาณหรือจำนวนที่น้อยที่สุดแล้ว,ส่วนที่สำคัญที่สุด, See also: barebones adj.
booby(บู'บี) n. คนโง่,คนเซ่อ,คนที่เล่นเลวที่สุดในทีม,คนที่ได้คะแนนน้อยที่สุด, Syn. dunce
deep(ดีพ) adj.,adv. ลึก,ลึกล้ำ,ลึกซึ้ง,มาก,เหลือเกิน,ห่างไกล,อยู่ตามเส้นขอบ,มีใจจดจ่อ,ใจจริง n. ส่วนลึกของทะเล แม่น้ำ,ความกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนที่เข้มข้นน้อยที่สุด
descension(ดิเซน'เชิน) n. ส่วนของจักรราศี (zodiac) ที่ดาวนพเคราะห์มีอิทธิพลน้อยที่สุด
fig(ฟิก) {figged,figging,figs} n. พืชจำพวก Ficus,ปริมาณนิดเดียว,สิ่งที่ไร้ค่า,จำนวนที่น้อยที่สุด,เรื่องหยุมหยิม vt. แต่งตัว,เสื้อผ้าอาภรณ์
green pcพีซีประหยัดไฟหมายถึงคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการจัดสร้างให้ใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยที่สุด เช่น ถ้าไม่ใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ชั่วระยะหนึ่ง จอภาพก็จะมืด (ไม่มีแสงสว่าง)
ground stateภาวะที่มีพลังงานน้อยที่สุด ของอนุภาค
hair's-breadthn. เส้นยาแดง,เส้นผมเดียว. adj. แคบที่สุด,บางที่สุด,น้อยที่สุด., Syn. hairsbreadth,hairbreadth
homeopathy(โฮมีออพ'พะธี) n. ความเชื่อที่ว่ายาที่ใช้รักษาโรคสามารถทำให้เกิดอาการเดียวกันของโรคถ้าให้ในปริมาณน้อยที่สุดแก่ผู้ที่ไม่เป็นโรคนั้น, See also: homeopathic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
least(adj) น้อยที่สุด,เล็กที่สุด
least(n) ส่วนน้อยที่สุด,ปริมาณน้อยที่สุด,จำนวนน้อยที่สุด
minimize(vt) ทำให้น้อยที่สุด,ดูถูก,ลดขนาด,ทำให้มีค่าน้อย
minimum(n) ขั้นต่ำ,ค่าน้อยที่สุด

German-Thai: Longdo Dictionary
jedenfallsอย่างน้อยที่สุด เช่น Die Stadtbücherei ist sehr gut. Jedenfalls bin ich seit ca. 5 Jahren ihr Mitglied. ห้องสมุดประจำเมืองดีมากเลย อย่างน้อยที่สุดฉันเป็นสมาชิกมาเกือบห้าปีแล้ว, See also: S. wenigsten, zumindest
mindestensอย่างน้อยที่สุด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top