Search result for

stint

(45 entries)
(0.1638 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stint-, *stint*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
stint[VI] ประหยัด, See also: มัธยัสถ์, ขี้เหนียว, ตระหนี่, Syn. be mean, be frugal
stint[VT] จำกัด, See also: จำกัดจำเขี่ย, Syn. limit, confine, restrain
stint[VI] หยุด, See also: หยุดชะงัก, ยับยั้ง, Syn. cease, stop
stint[N] ช่วงเวลาที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, See also: ช่วงของงาน, Syn. period, spell
stint[N] การจำกัด, See also: การหน่วงเหนี่ยว, การควบคุม, Syn. limitation, restriction, restraint, constraint
stint[N] การหยุด, Syn. pause, halt
stint[N] นกชายฝั่งทะเลชนิดหนึ่ง, Syn. sandpiper
stint of[PHRV] ทำให้ไม่มี (บางสิ่ง) เพียงพอ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stint(สทินทฺ) vt.,vi.,n. (การ) จำกัด,หน่วงเหนี่ยว,หวง,ยุติ,ประหยัด,ตระหนี่,หยุดทำ,ยับยั้ง,ควบคุม,ปริมาณจำกัด,จำนวนจำกัด,งานที่น่าเบื่อ,งานที่กำหนดปริมาณ,การหยุด., See also: stintedly adv. stintedness n. stinter n. stintingly adv.
unstinting(อันสทิน'ทิง) adj. ไม่กว้าง,ใจป้ำ

English-Thai: Nontri Dictionary
stint(n) การหน่วงเหนี่ยว,การจำกัด,ปริมาณจำกัด,การควบคุม
stint(vt) หวง,จำกัด,ทำให้หยุดชะงัก,หน่วงเหนี่ยว

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You also have a failed marriage, two stints in rehab, a kid you never see, and you're in one hell of a custody battle.ชีวิตแต่งงานก็ล้มเหลว เลิกลาไปถึง2ครั้ง มีลูกที่ไม่เคยเจอ และคุณก็ สู้เพื่อสิทธิ์ในการเลี้ยงดูอยู่ You Got Your Prom Date Pregnant (2009)
Random, you did a stint at Five Points Correctional and within a week of your release, you were breaking in to someone's apartment.แรนดอมคุณถูกขังคุกที่ ไฟฟ์ พ็อยท์ แล้วภายในหนึ่งอาทิตย์หลังโดนปล่อยตัว คุณก็งัดแงะเข้าไปในอพาร์ทเมนต์ของคนอื่น Under the Gun (2010)
After graduating, you did a stint at the firm Brexton and Miller in Delaware.หลังเรียนจบ นายก็ทำงานอยู่พักหนึ่ง ที่เบร็กซ์ตันและมิลเลอร์ ในเดลาแวร์ Need to Know (2010)
My ex-husband did a stint in denver.สามีเก่าฉันเคยอยู่ที่เดนเวอร์ A Matter of Life and Death (2010)
I was so inspired by my stint in the Glee Club, that I took the trip to Westvale, and I volunteered my help.ฉันได้รับแรงบันดาลใจ ช่วงที่ฉันอยู่กลีคลับ ฉันเลยเดินทางไปที่เวสวาล และอาศาช่วยเหลือ Blame It on the Alcohol (2011)
A 3-year stint in the big house--I'd say so.ถูกกักตัว 3 ปีในบ้านหลังใหญ่ อยากจะบอก While You Weren't Sleeping (2011)
Ernst's Thai mistress, and Stephanie's stint in the circus,ช่วงหนึ่งของสเตฟานี่ในคณะละคร ฉันเข้าใจว่า The Princesses and the Frog (2011)
Merle was doing another stint in juvie.เมิร์ลรอล อยู่สถานพินิจ Save the Last One (2011)
This is different. It's not a stint in rehab, Elena.มันไม่เหมือนกัน มันไม่สามารถฟื้นฟูได้ เอเลน่า Smells Like Teen Spirit (2011)
He had a history of truancy, petty theft, domestic disturbances, all of which landed him in the juvenile hall for some stints during high school, as you can imagine.เขามีประวัติของการละทิ้งหน้าที่ ขโมย การรบกวนภายในประเทศ ทั้งหมดที่ว่ามา ทำให้เขาเข้าสถานกักกันเยาวชน ระหว่างที่อยู่ม.ปลาย คุณคงพอนึกภาพออก Epilogue (2011)
He a string of low-paying jobs, including a stint as a security guard for the Metropolitan Museum Of Art, where his former boss said he spent a lot of time in the old masters section, home of Caravaggio and Petrazano.เขาทำงานได้ค่าแรงต่ำ รวมทั้ง เป็นรปภ.ให้กับพิพิธภัณฑ์ศิลปะ เมโทรโปริแต็น เจ้านายเก่าบอกว่า ส่วนใหญ่เขาใช้เวลา Kill Shot (2011)
After a stint behind bars, how tough can a room full of fourth graders be?หลังจากถูกขังอยู่ในคุก ห้องเรียนเกรดสี่จะโหดแค่ไหนกัน The Stranger (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นกสติ๊นท์คอแดง[n. exp.] (nok satin khø daēng) EN: Rufous-necked Stint ; Red-necked Stint   FR: Bécasseau à col roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à cou roux [m] ; Bécasseau à gorge rousse [f] ; Bécasseau colroux [m]
นกสติ๊นท์เล็ก[n. exp.] (nok satin lek) EN: Little Stint   FR: Bécasseau minute [m] ; Bécasseau échasse [m] ; Bécasseau minule [m] ; Pélidne minule ; Petit Bécasseau [m]
นกสติ๊นท์นิ้วยาว[n. exp.] (nok satin niū yāo) EN: Long-toed Stint   FR: Bécasseau à longs doigts [m]
นกสติ๊นท์อกเทา[n. exp.] (nok satin ok thao) EN: Temminck's Stint   FR: Bécasseau de Temminck [m] ; Bécasseau temmia [m] ; Temmia ; Pélidne temmia
ทุ่มเงิน[v. exp.] (thum ngoen) EN: lavish money (on) ; spend unstintingly (on/for)   
ทุ่มเท[adj.] (thumthē) EN: unstinting   

CMU English Pronouncing Dictionary
STINT    S T IH1 N T
STINTS    S T IH1 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
stint    (v) (s t i1 n t)
stints    (v) (s t i1 n t s)
stinted    (v) (s t i1 n t i d)
stinting    (v) (s t i1 n t i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pensum {n} | sein tägliches Pensum erledigenstint | to do one's daily stint [Add to Longdo]
Stint {m}smelt [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
惜しみ無く;惜しみなく[おしみなく, oshiminaku] (adv) without stint; freely [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sanderling \San"der*ling\, n. [Sand + -ling. So called because
   it obtains its food by searching the moist sands of the
   seashore.] (Zool.)
   A small gray and brown sandpiper ({Calidris arenaria}) very
   common on sandy beaches in America, Europe, and Asia. Called
   also {curwillet}, {sand lark}, {stint}, and {ruddy plover}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stint \Stint\, v. i.
   To stop; to cease. [Archaic]
   [1913 Webster]
 
      They can not stint till no thing be left. --Chaucer.
   [1913 Webster]
 
      And stint thou too, I pray thee.     --Shak.
   [1913 Webster]
 
      The damsel stinted in her song.     --Sir W.
                          Scott.
   [1913 Webster]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stint \Stint\, n. (Zool.)
   (a) Any one of several species of small sandpipers, as the
     sanderling of Europe and America, the dunlin, the little
     stint of India ({Tringa minuta}), etc. Called also
     {pume}.
   (b) A phalarope.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stint \Stint\, v. t. [imp. & p. p. {Stinted}; p. pr. & vb. n.
   {Stinting}.] [OE. stinten, stenten, stunten, to cause to
   cease, AS. styntan (in comp.) to blunt, dull, fr. stunt dull,
   stupid; akin to Icel. stytta to shorten, stuttr short, dial,
   Sw. stynta to shorten, stunt short. Cf. {Stent}, {Stunt}.]
   1. To restrain within certain limits; to bound; to confine;
    to restrain; to restrict to a scant allowance.
    [1913 Webster]
 
       I shall not go about to extenuate the latitude of
       the curse upon the earth, or stint it only to the
       production of weeds.         --Woodward.
    [1913 Webster]
 
       She stints them in their meals.    --Law.
    [1913 Webster]
 
   2. To put an end to; to stop. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To assign a certain (i. e., limited) task to (a person),
    upon the performance of which one is excused from further
    labor for the day or for a certain time; to stent.
    [1913 Webster]
 
   4. To serve successfully; to get with foal; -- said of mares.
    [1913 Webster]
 
       The majority of maiden mares will become stinted
       while at work.            --J. H. Walsh.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stint \Stint\, n. [Also written stent. See {Stint}, v. t.]
   1. Limit; bound; restraint; extent.
    [1913 Webster]
 
       God has wrote upon no created thing the utmost stint
       of his power.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. Quantity or task assigned; proportion allotted.
    [1913 Webster]
 
       His old stint -- three thousand pounds a year.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 stint
   n 1: an unbroken period of time during which you do something;
      "there were stretches of boredom"; "he did a stretch in the
      federal penitentiary" [syn: {stretch}, {stint}]
   2: smallest American sandpiper [syn: {least sandpiper}, {stint},
     {Erolia minutilla}]
   3: an individual's prescribed share of work; "her stint as a
     lifeguard exhausted her"
   v 1: subsist on a meager allowance; "scratch and scrimp" [syn:
      {scrimp}, {stint}, {skimp}]
   2: supply sparingly and with restricted quantities; "sting with
     the allowance" [syn: {stint}, {skimp}, {scant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top