Search result for

lay down

(61 entries)
(0.0205 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -lay down-, *lay down*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
lay down[PHRV] วางลง, See also: วาง, Syn. lie down, place down, put down, set down
lay down[PHRV] ประกาศอย่างชัดเจนหรือหนักแน่น
lay down[PHRV] จ่ายเงิน
lay down[PHRV] ก่อสร้าง, See also: สร้าง, เริ่มสร้าง
lay down[PHRV] เก็บไว้ใช้ในอนาคต, See also: สำรองไว้, Syn. put down
lay down[PHRV] เปลี่ยนแปลง (ไปใช้อย่างอื่นแทน), Syn. lay off, put down
lay down[PHRV] ผลิต
lay down to[PHRV] ทำให้ทำงานหนัก
lay down the law[IDM] พูดเชิงบังคับ, See also: พูดให้เชื่อฟัง
lay down one's arms[IDM] เลิกต่อสู้กับ, See also: ยอมจำนน, ยอมแพ้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
We can lay down your jacket.- เรานอนบนเจ็กเก็ตของคุณก็ได้\ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
I'm... I'm tired. I'm just gonna lay down.ผมแค่เหนื่อยน่ะ ผมคงต้องไปนอนแล้ว The Lazarus Project (2008)
Lay down here for a second.นอนตรงนี้ซักพักก็ได้ Marley & Me (2008)
Brothers, lay down your weaponsน้องรอง... ลดอาวุธลง Three Kingdoms (2008)
They lay down markers for a new human adventure based on moderation, intelligence and sharing.มันได้วางแนวทาง การผจญภัยใหม่ของมนุษย์ อิงความพอเพียง,ภูมิปัญญา และการแบ่งปัน Home (2009)
Lay down your weapons!วางอาวุธซะดี ๆ Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
I repeat, lay down your weapons!ฉันขอเตือนให้วางอาวุธลง Day 7: 7:00 a.m.-8:00 a.m. (2009)
- I'm so sorry. It's okay, it's, it's okay. Lay down, sweetie.มีคนบอกว่ามีความต้องการพลังงานมากไปในระบบ Uh Oh, Out Come the Skeletons (2009)
You know, I'd lay down my life for walter kendrick, but he's in over his head with this merger.คุณรู้ไหม ฉันมอบชีวิตฉันให้วอลเตอร์ เค็นดริก แต่เขาทำเกินตัวเรื่องการรวม London. Of Course (2009)
Why don' t you lay down a while?เอ่อ ฉันหมายถึง ถ้าเขายัง... Grilled (2009)
"I lay down by the side" ฉันเอนตัวนอนข้างๆคนรักของฉัน" Cold Comfort (2009)
I can just go lay down on the lawn and die. I don't mind.ฉันนอนตรงสนามหญ้าแล้วตายไปเลย ก็ไม่เป็นไรหรอกนะ Bargaining (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
lay downAt noon they lay down in a forest to rest.
lay downHe lay down in a comfortable position.
lay downHe lay down on the bed.
lay downHe lay down on the grass.
lay downHe lay down on the grass and went to sleep.
lay downHe never lay down under the power.
lay downHe went into the next room and lay down.
lay downI lay down not so much to sleep as to think.
lay downI lay down to rest.
lay downJim was so tired that he lay down and slept.
lay downLay down all arms.
lay downPlease lay down your coat.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วางมาตรการ[V] lay down measures, Syn. กำหนดมาตรการ, Example: รัฐบาลควรจะต้องมีการวางมาตรการต่างๆ ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว
วางระเบียบ[V] lay down regulations, See also: lay down rules, institute regulations, Syn. จัดระเบียบ, กำหนดระเบียบ, Example: รัฐมนตรีคลังวางระเบียบเศรษฐกิจใหม่หลังสงครามสิ้นสุด, Thai definition: จัดไว้เป็นแนวทางให้ปฏิบัติ
เผาหลอก[V] lay down the flower under the coffin before cremating, See also: put a flower, joss-sticks and candles under a coffin, Ant. เผาจริง, Example: ผู้ไปร่วมงานศพส่วนใหญ่จะขึ้นเผาหลอกเท่านั้น และกลับก่อนที่จะเผาจริง, Thai definition: นำดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทำก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
เผาหลอก[V] lay down the flower under the coffin before cremating, Example: ้แขกส่วนใหญ่มักจะอยู่ร่วมเผาหลอก และกลับก่อนเผาจริง, Thai definition: นําดอกไม้จันทน์ ธูป เทียน ไปวางใต้หีบศพ เป็นพิธีอย่างหนึ่งในประเพณีเผาศพ ทําก่อนเผาจริง, Notes: (ปาก)
ลงเงิน[V] lay down (money), See also: take shares in a business concern, invest, put money into, finance, Thai definition: เอาเงินมาวางกัน เพื่อรวบรวมทำกิจการต่างๆ
ทอดโกลน[V] lay down rollers, Thai definition: เอาไม้ท่อนกลมๆ วางเป็นระยะเพื่อลากของที่หนักมาบนนั้น
ทิ้งไพ่[V] lay down a card, See also: cast a card down, Ant. จั่วไพ่, Example: เขาทิ้งไพ่ตัวเก็งของเขา, Thai definition: ปล่อยไพ่ตัวที่ไม่ต้องการให้แก่มือล่าง
ปลง[V] lay down, Syn. ปล่อยวาง, ปล่อย, เปลื้อง, ปลด, Example: ลุงหันหน้าเข้าวัดมากขึ้นพยายามปลงว่าอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิด
ปลง[V] put something down, See also: lay down, Syn. เอาลง, ยกลง, วางลง, Example: ฉันทิ้งร่างลงนั่งบนโขดหินเหยียดแขนขาตามสบายปลงย่ามที่คล้องไหล่วางไว้ข้างๆ
ตั้งเงื่อนไข[V] set conditions, See also: lay down teams, Syn. สร้างเงื่อนไข, กำหนดเงื่อนไข, วางเงื่อนไข, Example: บุชประกาศตั้งเงื่อนไขต้องสรรหาผู้นำคนใหม่ที่ไม่ใช่อาราฟัต, Thai definition: กำหนดข้อบังคับไว้ว่าจะเป็นผลหรือสิ้นผลต่อเมื่อมีเหตุการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นในอนาคต

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บัญญัติ[v.] (banyat) EN: enact ; prescribe ; legislate ; decree ; lay down ; formulate ; ordain ; regulate   FR: décréter ; promulguer ; légiférer ; ordonner
เผาหลอก[v. exp.] (phao løk) EN: lay down the flower under the coffin before cremating   
ปลง[v.] (plong) EN: dispose of ; put down ; lay down ; let down   FR: se débarasser de
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death   FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr
ทิ้งไพ่[v.] (thing phai) EN: lay down a card ; cast a card down ; discard   FR: se défausser ; se débarasser d'une carte (inutile ou dangereuse)
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate   FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางอาวุธ[v. exp.] (wāng āwut) EN: lay down arms ; surrender   FR: déposer les armes
วางกฎ[v. exp.] (wāng kot) EN: lay down a rule   
วางหลัก[] (wāng lak) EN: fix principles ; lay down principles ; lay down basic considerations   
วางนโยบาย[v. exp.] (wāng nayōbāi) EN: formulate policy ; lay down policy ; establish policy   

Japanese-English: EDICT Dictionary
横たえる[よこたえる, yokotaeru] (v1,vt) (1) to lay down; (2) to wear (a sword, etc.) at one's side [Add to Longdo]
寝かせる[ねかせる, nekaseru] (v1,vt) to put to bed; to lay down; to ferment; (P) [Add to Longdo]
息絶える[いきたえる, ikitaeru] (v1) to die; to lay down life's burden [Add to Longdo]
命を捨てる;いのちを捨てる[いのちをすてる, inochiwosuteru] (exp,v1) to give one's life; to lay down one's life [Add to Longdo]
戈を収める[ほこをおさめる, hokowoosameru] (exp,v1) to sheathe one's sword; to lay down arms [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放下[fàng xia, ㄈㄤˋ ㄒㄧㄚ˙, ] lay down; put down; let go; release [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  lay down
      v 1: institute, enact, or establish; "make laws" [syn: {lay
           down}, {establish}, {make}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top