Search result for

knitting

(58 entries)
(0.0202 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knitting-, *knitting*, knitt
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knitting[N] การถักไหมพรม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
knitting(นิท'ทิง) n. การถัก,การชุน,ผลงานถัก,ผลงานชุน,การเชื่อมต่อ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knittingการถักนิตติ้ง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Otherwise, take up knitting.ไปถักนิตติ้งเหอะ G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
It's gonna take more than a knitting needle to fuck me up, boy!ต้องใช้มากกว่าเข็มเล็กๆแค่นี้เว้ย ถึงจะจัดการกับข้า ไอ้หนู. Ninja Assassin (2009)
Knitting and needlepoint convention--การประชุม เย็บปักถักร้อย Road Kill (2009)
I thought you given up knitting.หนูคิดว่าแม่เลิกถักนิทติ้งไปแล้ว เปล่าจ้ะ แม่ยังถักอยู่ แม่ต้องถักอีกใบให้เธอด้วย The Lovely Bones (2009)
- I do love knitting patterns. - Yes, of course. But you're not leaving?ผมชอบลายถักนิตติ้งน่ะ ได้แน่นอน แต่คุณยังไม่กลับไม่ใช่เหรอ? Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Muscles knitting back into flesh.กล้ามเนื้อปึ๋งปั๋ง Chapter Thirteen 'Let It Bleed' (2010)
No? Ah, knitting.เต้นสมัยใหม่ The Proof in the Pudding (2010)
You imagined a couple of hippies on a little farm somewhere, knitting their own muesli.แกนึกถึงฮิปปี้ ในไร่ที่ไหนสักแห่ง ทอเสื้อผ้าใส่เอง One Day (2011)
* Knitting sweaters and sitting still *#ถักเสื้อขนสัตว์และนั่งจนกระทั่ง# Funeral (2011)
The nurses think it's her knitting.พยาบาลคิดว่ามันเป็นที่ถักนิตติ้งของแม่ Number Crunch (2011)
$1/2 million worth of knitting.เงินครึ่งล้านมีค่าเท่ากับที่ถักนิตติ้ง Number Crunch (2011)
It sounds like a knitting store.เหมือนชื่อร้านขายไหมพรม The Green Hornet (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knittingAnne has been knitting with patience.
knittingHave you finished knitting that sweater?
knittingHe sat reading a magazine, with his wife knitting beside him.
knittingHe sat reading, with his wife knitting a pair of gloves beside him.
knittingMany a day did she spend knitting a sweater for him.
knittingMary had been knitting for an hour when I called.
knittingMy sister has been knitting since this morning.
knittingShe has many hobbies, cooking, knitting, gardening, collecting stamps, and so on.
knittingShe has taken up knitting in her spare time.
knittingShe is absorbed in knitting.
knittingShe is knitting a sweater.
knittingShe is knitting a sweater for her boyfriend.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไหมพรม[N] knitting wool, See also: wool, Example: งานฝีมือเทอมนี้คือถักไหมพรมเป็นอะไรก็ได้, Count unit: เส้น, Thai definition: ด้ายที่ทำด้วยขนสัตว์หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การถัก[n.] (kān thak) EN: knitting   FR: tricot [m]
ไหมพรม[n.] (maiphrom) EN: knitting wool ; wool   FR: laine (à tricoter) [f]
ผลงานถัก[n.] (phon ngān thak) EN: knitting   FR: tricot [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
KNITTING    N IH1 T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knitting    (v) (n i1 t i ng)
knitting-needle    (n) - (n i1 t i ng - n ii d l)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n)
knitting-machine    (n) - (n i1 t i ng - m @ sh ii n z)
knitting-needles    (n) - (n i1 t i ng - n ii d l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strickgarn {n}; Wirkgarn {n}knitting yarn [Add to Longdo]
Strickmaschine {f}knitting machine [Add to Longdo]
Stricknadel {f}knitting needle [Add to Longdo]
Strickstuhl {m}knitting loom [Add to Longdo]
Strickwolle {f}knitting wool [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねじりゴム編み[ねじりゴムあみ, nejiri gomu ami] (n) (See ゴム編み) twisted rib stitch (knitting) [Add to Longdo]
ゴム編み[ゴムあみ, gomu ami] (n) rib stitch; ribbing (in knitting) [Add to Longdo]
ニッティング[, nitteingu] (n) knitting [Add to Longdo]
パール[, pa-ru] (n) (1) pearl; (2) {comp} Perl; (3) (See パール編み) purl (knitting stitch); (P) [Add to Longdo]
メリヤス接ぎ[メリヤスはぎ, meriyasu hagi] (n) (uk) kitchener stitch (knitting) [Add to Longdo]
引き返し編み[ひきかえしあみ, hikikaeshiami] (n) short rows (in knitting); short row shaping; knitting in short rows [Add to Longdo]
丸網機[まるあみき, maruamiki] (n) circular knitting machine [Add to Longdo]
手編み[てあみ, teami] (n,adj-no) hand knitting [Add to Longdo]
拾い目[ひろいめ, hiroime] (n,vs) picking up stitches (knitting) [Add to Longdo]
縄編み針;なわ編み針[なわあみばり, nawaamibari] (n) cable needle (knitting) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
针织[zhēn zhī, ㄓㄣ ㄓ, / ] knitting; knitted garment, #8,116 [Add to Longdo]
毛线[máo xiàn, ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, 线 / ] knitting wool; wool yarn, #13,721 [Add to Longdo]
羊毛線[yáng máo xiàn, ㄧㄤˊ ㄇㄠˊ ㄒㄧㄢˋ, ] knitting wool; wool yarn [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knit \Knit\ (n[i^]t), v. t. [imp. & p. p. {Knit} or {Knitted};
   p. pr. & vb. n. {Knitting}.] [OE. knitten, knutten, As.
   cnyttan, fr. cnotta knot; akin to Icel. kn[=y]ta, Sw. knyta,
   Dan. knytte. See {Knot}.]
   1. To form into a knot, or into knots; to tie together, as
    cord; to fasten by tying.
    [1913 Webster]
 
       A great sheet knit at the four corners. --Acts x.
                          11.
    [1913 Webster]
 
       When your head did but ache,
       I knit my handkercher about your brows. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as a textile fabric, by the interlacing of yarn
    or thread in a series of connected loops, by means of
    needles, either by hand or by machinery; as, to knit
    stockings.
    [1913 Webster]
 
   3. To join; to cause to grow together.
    [1913 Webster]
 
       Nature can not knit the bones while the parts are
       under a discharge.          --Wiseman.
    [1913 Webster]
 
   4. To unite closely; to connect; to engage; as, hearts knit
    together in love.
    [1913 Webster]
 
       Thy merit hath my duty strongly knit. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Come, knit hands, and beat the ground,
       In a light fantastic round.      --Milton
                          (Comus).
    [1913 Webster]
 
       A link among the days, toknit
       The generations each to each.     --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   5. To draw together; to contract into wrinkles.
    [1913 Webster]
 
       He knits his brow and shows an angry eye. --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knitting \Knit"ting\, n.
   1. The work of a knitter; the network formed by knitting;
    knitwork.
    [1913 Webster]
 
   2. Union formed by knitting, as of bones.
    [1913 Webster]
 
   {Knitting machine}, one of a number of contrivances for
    mechanically knitting stockings, jerseys, and the like.
 
   {Knitting needle}, a stiff rod, as of steel wire, with
    rounded ends for knitting yarn or threads into a fabric,
    as in stockings.
 
   {Knitting sheath}, a sheath to receive the end of a needle in
    knitting.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knitting
   n 1: needlework created by interlacing yarn in a series of
      connected loops using straight eyeless needles or by
      machine [syn: {knit}, {knitting}, {knitwork}]
   2: creating knitted wear

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top