ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

jinx

JH IH1 NG K S   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -jinx-, *jinx*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
jinx[N] คนหรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา, See also: ตัวซวย, Syn. hoodoo, hex, nemesis
jinx[VT] นำโชคร้ายมาให้, See also: ทำให้โชคร้าย, Syn. bewitch, curse

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
jinx(จิงคฺซฺ) n. ผู้หรือสิ่งที่นำโชคร้ายมา,ตัวซวย vt. นำโชคร้าย,มา,ทำให้ประสบเคราะห์ร้าย, Syn. hex

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Did you pick up some bad jinx there?นายแบกความโชคร้ายไปนั่นเหรอ My Girl and I (2005)
Don't jinx it! We'd be better off with a ghost.อย่าพูดงั้นซิ เจอผีซะยังดีกว่าอีก Arang (2006)
I-I wanted to scream.You know,are you nuts? Do you just wanna jinx it?ฉันอยากจะกรี้ด ฉันอยากจะแบบว่า นี่คุณบ้ารึป่าว? The Game (2007)
Nope,don't want to jinx it.ไม่ดีกว่า ฉันไม่อยากโชคร้าย Catching Out (2008)
We don't want to jinx it.We don't want to jinx it. There's No 'I' in Team (2008)
I don't wanna jinx it.ฉันไม่อยากนำโชคร้ายมาให้ Trouble (2010)
I don't want to jinx it, but she's...แค่ทำงานด้วยกันน่ะ ผมไม่อยากให้เธอนำโชคร้ายมาให้ แต่เธอ... Trial and Error (2010)
I didn't jinx us.- ฉันไม่ใช่ตัวซวย Hot & Bothered (2010)
Don't jinx me. You want to survive, you listen to me.อย่ามาทําให้ฉันซวยนะ ถ้าเธออยากจะรอด ก็ทําตามที่ฉันสั่ง Transformers: Dark of the Moon (2011)
It's too important. I can't jinx it.มันสำคัญมากๆ ฉันไม่อยากโชคร้าย Damien Darko (2011)
Don't jinx it.อย่าให้เป็นความโชคร้ายไปซะล่ะ And When I Die (2011)
Oh, I don't want to jinx nothin'.โอ้ ฉันไม่ต้องการ ไม่ต้องการความโชคร้าย Me and the Devil (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character   FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days   FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
JINX JH IH1 NG K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
jinx (n) ʤˈɪŋks (jh i1 ng k s)
jinxes (n) ʤˈɪŋksɪz (jh i1 ng k s i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
进贤[Jìn xián, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˊ, / ] Jinxian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #65,369 [Add to Longdo]
进贤县[Jìn xián xiàn, ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄢˊ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxian county in Nanchang 南昌, Jiangxi, #76,102 [Add to Longdo]
金溪[Jīn xī, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ, ] Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #82,028 [Add to Longdo]
金溪县[Jīn xī xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxi county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi, #92,720 [Add to Longdo]
金秀瑶族自治县[Jīn xiù Yáo zú zì zhì xiàn, ㄐㄧㄣ ㄒㄧㄡˋ ㄧㄠˊ ㄗㄨˊ ㄗˋ ㄓˋ ㄒㄧㄢˋ, / ] Jinxiu Yaozu autonomous county in Guangxi, #241,377 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ジンクス[, jinkusu] (n) jinx; omen (can be a good omen); (P) [Add to Longdo]
疫病神[やくびょうがみ;えきびょうがみ, yakubyougami ; ekibyougami] (n) jinx (lit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jinx \jinx\ (j[i^][ng]ks), n.
   A person, object, influence, or supernatural being which is
   supposed to bring bad luck or to cause things to go wrong.
   [Slang]
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 jinx \jinx\ (j[i^][ng]ks), v. t.
   To bring bad luck to; to cause to malfunction or go wrong;
   as, some superstitious people are reluctant to predict
   success for fear it will jinx them. [Slang]
   [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 jinx
   n 1: a person believed to bring bad luck to those around him
      [syn: {jonah}, {jinx}]
   2: an evil spell; "a witch put a curse on his whole family"; "he
     put the whammy on me" [syn: {hex}, {jinx}, {curse}, {whammy}]
   v 1: cast a spell over someone or something; put a hex on
      someone or something [syn: {hex}, {bewitch}, {glamour},
      {witch}, {enchant}, {jinx}]
   2: foredoom to failure; "This project is jinxed!"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top