ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nemesis

N EH1 M AH0 S IH0 S   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nemesis-, *nemesis*, nemesi
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nemesis[N] การลงโทษหรือการพ่ายแพ้ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nemesisเทวทัณฑ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- All I know is, it's never a good idea when your Nemesis starts accessorizing.ฉันรู้แค่ว่า ไม่เคยเป็นความคิดที่ดีเลย เมื่อศัตรูตัวฉกาจของคุณเริ่มมีเครื่องประดับ Outlaw Country (2016)
I was completely willing to accept the fact that you were one man on a lonely mission to kill ol' Silas, and then I got boned by my Vixen Nemesis miss Katherine Pierce, and then I start thinkingฉันต้องยอมรับความจริงสินะ ว่านายเป็นชายโดดเดี่ยวคนเดียวที่ทำภารกิจฆ่าไซลัส และจากนั้นแม่นางแคทเธอรีน เพียร์สก็ขโมยยารักษาไป Stand by Me (2013)
Alex projects that a mysterious female Nemesis was chasing her.อเล็กซ์แสดงให้เห็นว่ามีผู้หญิงลึกลับคนหนึ่ง กำลังไล่ตามเธออยู่ Echoes (2011)
Charles widmore was A mysterious and powerful man And the nemesis Of benjamin linus, The leader of the others.ชาร์ลส์ วิดมอร์ เป็นชายลึกลับและมีอำนาจมาก และเป็นคู่แค้นของ เบ็นจามิน ไลนัส Lost: The Story of the Oceanic 6 (2009)
My nemesis was right.สาวลมกรดพูดถูก Chapter Six 'Dying of the Light' (2008)
What kind of overconfident nemesis are you?เธอเป็นศัตรูตัวร้ายแบบไหนกันถึงได้มั่นใจเกินขนาดอย่างนี้ Chapter Three 'One of Us, One of Them' (2008)
I'm not a nemesis anymore.ฉันไม่ใช่ปิศาจลมกรดอีกต่อไปแล้ว Chapter Ten 'The Eclipse Part 1' (2008)
Your old nemesis is a very dangerous human being, Chuck.เป็นคำสั่ง คู่แค้นนายเป็นตัวอันตราย Chuck Versus the Nemesis (2007)
The Nemesis Program is now fully activated.โปรแกรมเนเมซิสตอนนี้ ทำงานเต็มที่ Resident Evil: Apocalypse (2004)
He's mutating. I want him in the Nemesis Program.เขาติดเชื้อ ฉันต้องการเขาเข้าในเนเมซิสโปรแกรม Resident Evil: Apocalypse (2004)
Activate Nemesis Program now.เริ่มโปรแกรมเนเมซิสเดี๋ยวนี้ Resident Evil: Apocalypse (2004)
He's mutating. I want him in the Nemesis Program.เค้ากำลังกลายพันธุ์ ฉันต้องการเค้า ในโปรแกรมนีมีสิส Resident Evil: Apocalypse (2004)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กรรมตามสนอง[N] retribution, See also: nemesis, Syn. กรรมตามทัน, Example: มีสำนวนในภาษาไทยมากมายที่สะท้อนความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมและบาปบุญ ได้แก่ กรรมตามสนอง กงกำกงเกวียน บุญทำกรรมแต่ง ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เวร[n.] (wēn) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis   

CMU English Pronouncing Dictionary
NEMESIS    N EH1 M AH0 S IH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nemesis    (n) nˈɛməsɪs (n e1 m @ s i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
克星[kè xīng, ㄎㄜˋ ㄒㄧㄥ, ] nemesis; bane; (superstition) fated to be ill-matched, #22,813 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nemesis (Göttin der Vergeltung und Gerechtigkeit)Nemesis (the goddess of divine retribution and vengeance) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nemesis \Nem"e*sis\ (n[e^]m"[-e]*s[i^]s), prop. n. [L., fr. Gr.
   Ne`mesis, orig., distribution, fr. ne`mein to distribute. See
   {Nomad}.] (Class. Myth.)
   The goddess of retribution or vengeance; hence, retributive
   justice personified; divine vengeance.
   [1913 Webster]
 
      This is that ancient doctrine of nemesis who keeps
      watch in the universe, and lets no offense go
      unchastised.               --Emerson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Nemesis
   n 1: (Greek mythology) the goddess of divine retribution and
      vengeance
   2: something causing misery or death; "the bane of my life"
     [syn: {bane}, {curse}, {scourge}, {nemesis}]

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 Nemesis /nəmɛzəs/
  Nemesis

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top