Search result for

สน

(151 entries)
(0.0141 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สน-, *สน*
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
ผู้หญิงต่ำๆ, พระหน้าผี, พระหน้าเปรต, มารศาสนา, ไอ้หน้าโง่, อีร้อย..., อีดอกทอง (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ข้อเสนอแนะrecommendation
ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้นำเสนtesis
วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการนาเสนอทางธุรกิจ (n phrase ) English for Business Presentation
วิชาสนทนาภาษาอังกฤษธุรกิจ (n phrase ) Business English Conversation
สนับศอก (n ) Elbow guard
See also: R. สนับเข่า, สนับแข้ง
สนับเข่า (n ) Knee guard
See also: R. สนับแข้ง
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (org ) Thailand Research Fund (TRF)

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
สนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม

Longdo Dictionary ภาษาไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (n ) National Office of Buddhism

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สน.[N] police station, Syn. สถานีตำรวจ
สน[N] price, See also: bargaining price, Syn. ราคาต่อรอง, ราคาซื้อขาย
สนง.[N] office, Syn. สำนักงาน
สนญ.[N] principal business office; head office, Syn. สำนักงานใหญ่
สนธิ[V] join
สนธิ[N] combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สนธิ[N] connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สนอง[V] reply, See also: respond, answer, return, retaliate, reciprocate, repay, repay a favour, Syn. แทน, ตอบสนอง, รับสนอง, Example: ข้อจำกัดทางสรีระของมนุษย์ทำให้เราไม่สามารถสนองความต้องการต่างๆ ของร่างกายได้โดยลำพัง, Notes: (เขมร)
สนาม[N] yard, See also: lawn, turf, field, ground, playground, Example: โต๊ะวางของขายลุกลามจากทางเดินเท้าเข้าไปในพื้นที่ของสนาม, Count unit: สนาม, แห่ง, Thai definition: ที่กว้างซึ่งใช้สำหรับกิจการต่างๆ
สนิท[ADV] tight, See also: closely, Syn. ติด, ติดแน่น, แนบ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สนน. ชื่อพืชเมล็ดเปลือยหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์ เช่น สนสองใบหรือเกี๊ยะเปลือกหนา (Pinus merkusiiJungh. et de Vriese), สนสามใบหรือเกี๊ยะเปลือกบาง (P. kesiya Royle ex Gordon) ในวงศ์ Pinaceae, ทั้ง ๒ ชนิดนี้ สนเขา ก็เรียก, พายัพเรียก จ๋วง
สนสนหางกระรอก [Dacrydium elatum (Roxb.) Wall. ex Hook.]
สนสนฉำฉาหรือสนญี่ปุ่น [Podocarpus macrophyllus (Thunb.) Sweet var. naki Siebold] ในวงศ์ Podocarpaceae
สนสนแผง, สนหางสิงห์ (Thuja orientalis L.) ในวงศ์ Cupressaceae ใบเป็นแผง ใบและเมล็ดใช้ทำยาได้. (๒) ชื่อพืชดอกหลายชนิดหลายสกุลในหลายวงศ์ เช่น สนทรายหรือสนสร้อย (Baeckea frutescens L.) ในวงศ์ Myrtaceae
สนสนทะเล (Casuarina equisetifolia L.) ในวงศ์ Casuarinaceae.
สนก. ร้อยด้วยเชือกหรือด้ายเป็นต้น เช่น สนเข็ม สนตะพาย.
สนกระดู ดูกไก่ดำ.
สนตะพายก. กิริยาที่เอาเชือกร้อยช่องจมูกวัวควายที่เจาะ ซึ่งเรียกว่า ตะพาย, ใช้โดยปริยายแก่คนว่า ถูกสนตะพาย หรือ ยอมให้เขาสนตะพาย หมายความว่า ถูกบังคับให้ยอมทำตามด้วยความจำใจ ความหลง หรือ ความโง่เขลาเบาปัญญา.
สนทนา(สนทะ-) ก. คุยกัน, ปรึกษาหารือกัน, พูดจาโต้ตอบกัน, เช่น สนทนาปัญหาบ้านเมือง สนทนาสารทุกข์สุกดิบ.
สนทนา(สนทะ-) ว. ที่คุยกัน, ที่ปรึกษาหารือกัน, ที่พูดจาโต้ตอบกัน, เช่น บทสนทนาในนวนิยาย บทสนทนาภาษาอังกฤษ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associationสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationismสนธิการนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
treatyสนธิสัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treatyสนธิสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
commercial treatyสนธิสัญญาการพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
multilateral treatyสนธิสัญญาพหุภาคี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
treaty, multilateralสนธิสัญญาพหุภาคี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
outer space treatyสนธิสัญญาว่าด้วยอวกาศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
treaty of peaceสนธิสัญญาสันติภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax treatyสนธิสัญญาทางภาษี [เศรษฐศาสตร์]
European Patent Convention สนธิสัญญาของ 19 ประเทศ ในกลุ่มทวีปยุโรป
สามารถยื่นขอรับสิทธิบัตรครั้งเดียวในระบบนี้ได้ เมื่อได้รับอนุมัติจะได้รับสิทธิแบบอัตโนมัติจากแต่ละประเทศที่ระบุในการยื่นทันที [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Paris Conventionสนธิสัญญากรุงปารีส
จัดตั้งเมื่อวันที่ 20 มีนาคม ค.ศ.1883 มีผลบังคับใช้เมื่อ 7 กรกฎาคม ค.ศ.1884 และมีการปรับปรุงเมื่อ 2 มิถุนายน 1934 / 14 กรกฎาคม 1967 มีการลงนามว่า อนุญาตให้สามารถยื่นขอรับสิทธิครั้งที่ 2 ต้องไม่เกิน 1 ปี ที่ยื่นครั้งแรกในประเทศตนเองนั้น ในกลุ่มประเทศสมาชิกและสามารถอ้างวันที่ยื่นฉบับดั้งเดิมในครั้งแรกได้ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
Informaticsสนเทศศาสตร์ [การจัดการความรู้]
informaticsสนเทศศาสตร์ วิทยาการสารสนเทศ [คอมพิวเตอร์]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
World Intillectual Property Organization Copyright treaty (1996)สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) , สนธิสัญญาลิขสิทธิ์ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Electric fieldsสนามไฟฟ้า [TU Subject Heading]
Electromagnetic fieldsสนามแม่เหล็กไฟฟ้า [TU Subject Heading]
European Union, Treaty of, 1992สนธิสัญญาแมสทิชต์, ค.ศ. 1992 [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I hope you enjoy your stay here.อยู่ในนี้ให้สนุกไปเลยนะ The Serena Also Rises (2008)
- I think Disney did a study. - He hated me.ฉันคิดว่าดิสนีย์คงวิจัยไว้แล้วละน่า // เขาเกลียดฉัน The Serena Also Rises (2008)
I pay cash up front now. Let's go.เดี๋ยวฉันจ่ายตังค์หน้าร้านเอง ไปสนุกกันเถอะ The Serena Also Rises (2008)
I didn't have to. You already know the man who bought it.ดิฉันไม่จำเป็นต้องเสนออะไรหรอกค่ะ คุณรู้จักชายคนที่ซื้อรูปภาพดีอยู่แล้ว The Serena Also Rises (2008)
Did you offer the seller whatever they want for it?แล้วคุณให้ข้อเสนอดีๆเขาไปรึเปล่า? The Serena Also Rises (2008)
Now that guy's interesting, complex, a young mephistopheles.ผู้ชายคนนั้นน่าสนใจมาก ลึกลับซับซ้อน เหมือน Mephistopheles สมัยหนุ่มๆ The Serena Also Rises (2008)
I am gonna go to that show, and I'm gonna sit front row, and I'm gonna enjoy every minute of it.แล้วก็นั่งแถวหน้าสุด แล้วก็สนุกกับโชว์ทุกนาทีเลยหละ The Serena Also Rises (2008)
- It's not a big deal.ฉันไม่สนหรอก The Serena Also Rises (2008)
I don't care. As of this minute, your fashion duties are over.พ่อไม่สนหรอก และนาทีนี้ไป งานแฟชั่นของลูกก็จบลงแล้ว The Serena Also Rises (2008)
My amusement for the night.เป็นแค่เรื่องสนุกคืนนี้ของฉัน The Serena Also Rises (2008)
Okay, well, find out who bought it and make them a better offer.โอเค หาตัวให้ทีว่าใครซื้อมันไป แล้วยื่นข้อเสนอที่ดีกว่าให้เค้า The Serena Also Rises (2008)
Have fun, honey.ขอให้สนุกนะจ๊ะที่รัก The Serena Also Rises (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สน[n.] (son) EN: pine   FR: pin [m] ; sapin [m]
สน[v.] (son) EN: thread   FR: enfiler
สน[v.] (son) EN: be interested (inf.) ; be interested in ... (inf.)   FR: être intéressé (inf.) ; être intéressé par ... (inf.)
สน. (สกลนคร)[] (Sønø. (Jangwat Sakon Nakhøn)) EN: Sakon Nakhon Province   FR: province de Sakon Nakhon
สน. (สถานีตำรวจนครบาล)[] (sønø. (sathānī tamrūat nakhønbān)) EN: police station   FR: préfecture de police [f]
สนทนา[v.] (sonthanā) EN: converse ; talk ; discuss ; chat ; have a conservation ; speak   FR: discuter ; converser ; dialoguer ; échanger des propos ; chatter ; clavarder (Québ.)
สนทนาปราศรัย[v. exp.] (sonthanā prāsai) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with   
สนธิ[n.] (sonthi) EN: contraction ; connection ; combination (of initial and final words into a compound words)   FR: affixe [m]
สนธิ[v.] (sonthi) EN: join   
สนธิ บุญยรัตกลิน[n. prop.] (Sonthi Bunyaratkalin) EN: Sonthi Boonyaratkalin   FR: Sonthi Boonyaratkalin

English-Thai: Longdo Dictionary
NATO(abbrev) องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือ
What's up?(phrase) เป็นไงบ้าง, สบายดีไหม (ใช้ทักทายเพื่อนฝูง คนสนิท)
battle ground(n) สนามรบ, สมรภูมิ
snail mail(n jargon) จดหมายที่ถูกส่งทางไปรษณีย์ปกติ (เพื่อไม่ให้สับสนกับ E-mail ถ้าใช้คำว่า mail เฉยๆ ในยุคนี้อาจไม่ชัดเจนว่าเป็นอันไหน) snail แปลตามตัวคือหอยทาก ซึ่งเคลื่อนไหวอย่างช้าๆ เป็นการบ่งชี้กลายๆ ว่า ไม่เร็วเหมือน E-mail
theme park(n) สวนสนุก
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
proud to present(phrase) ภูมิใจเสน
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
take in(vi.) หลงเชื่อ เช่น At first he was completely taken in, but then he realized it was a hoax. ตอนแรกเขาเชื้อสนิทเลย แต่ต่อมาก็ค่อยรู้ว่ามันเป็นเรื่องไม่จริง
chatroom(n) ห้องคุย สนทนา บนอินเตอร์เนต

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
accord[N] ข้อตกลง, See also: สนธิสัญญา, สัญญา
advertent[ADJ] สนใจ, See also: ที่ให้ความสนใจ
advocate[VT] สนับสนุน, Syn. support
aerodrome[N] สนามบิน (ขนาดเล็ก)
airdrome[N] สนามบิน, Syn. acrodrome, airport
airport[N] สนามบิน, See also: ท่าอากาศยาน, Syn. airdrome, airfield, aerodrome
alimentation[N] สนับสนุน
arena[N] สนามกีฬา, See also: สังเวียน, เวที, Syn. field, ground, coliseum
able to take a joke[IDM] เล่นตลกด้วยได้ (ใช้ can แทน able to ได้), See also: สนุกไปด้วย
answer to[PHRV] สนองตอบ, See also: ตอบสนองต่อ, มีปฏิกิริยาตอบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
?เครื่องหมาย ellipsis หมายถึง จุดเล็ก ๆ สามจุด ซึ่งจะอยู่หลังรายการคำสั่งบางรายการภายใต้เมนูต่าง ๆ จุด 3 จุด นี้ แสดงว่า หากเลือกคำสั่งนี้ จะมีคำถามรายละเอียดเพิ่มเติมให้ตอบในแบบของกรอบสนทนา (dialog box) บางรายการคำสั่งที่ไม่มี 3 จุดนี้ คอมพิวเตอร์ก็จะปฎิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีกรอบสนทนามาให้เติมเลย
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
accept(แอคเซพทฺ') vt.,vi. รับ, ยอมรับ, ตกลง, สนอง, เห็นด้วย. -accepter n., Syn. agree)
acclaim(อะเคลม') vt.,n. เปล่งเสียงด้วยความ ยินดี, โห่ร้องต้อนรับ, สนับสนุนด้วยการโห่ร้อง, เสียงไชโยโห่ร้อง -acclamation n., Syn. hail)
acerbate(แอส' เซอเบท adj. อะเซอ' บิท) ทำให้เปรี้ยวหรือขม, ทำให้ไม่สนุก, โมโห, Syn. irritate
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
add-on programโปรแกรมเสริมหมายถึง โปรแกรมที่เขียนเพิ่มขึ้น เพื่อให้โปรแกรมเดิมเพิ่มประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น โปรแกรมสำเร็จทุกโปรแกรมที่ออกสู่ตลาดแล้ว จะต้องมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา และจะมีโปรแกรมเสริมออกมาเสนอให้ลูกค้าอยู่เสมอ ๆ (add-on อาจหมายถึงอุปกรณ์ที่เสริมเข้าไปภายหลังเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่อง เช่น แผ่นวงจรโมเด็ม เป็นต้น)
addle(แอด' เดิล) vt., vi. ทำให้ยุ่ง, ทำให้, ทำใ้ห้เสีย, ทำให้สับสน (confuse)

English-Thai: Nontri Dictionary
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
acquaintance(n) การวิสาสะ,ความสนิทสนม,ความเป็นกันเอง,ความคุ้นเคย
addle(vt) ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่ง,ทำให้เสีย
adherent(n) ผู้ติดตาม,พรรคพวก,ภาคี,สาวก,ผู้สนับสนุน
adjutant(n) นายทหารคนสนิท,ผู้ช่วย,นกตะกรุม
adversity(n) ความขัดสน,ความทุกข์ยาก,ภัยพิบัติ,ความเคราะห์ร้าย
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
advocacy(n) การพูดสนับสนุน,การแก้ต่าง,ทนาย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATF (n ) สนง.สุรา ยาสูบ และอาวุธปืน
See also: S. Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms,
contributeสนับสนุน
gridiron (n) สนามฟุตบอล
manสนุกสนาน
nla (abbrev name org) สนช. ย่อมาจากคำว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติ เกิดขึ้นจากการแต่งตั้งของคณะรัฐประหาร(19 กันยายน 2548)โดยภาษาอังกฤษคำเต็มคือ National Legislative Assembly
suvarnabhumi[สุวรรณภูมิ] (n) สนามบินสุวรรณภูมิ
Tripartite Pact (name ) สนธิสัญญาไตรภาคี
underpinningสนับสนุน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
対応[たいおう, taiou] (n) สนับสนุน, รองรับ
支援[しえん, shien] (vt) สนับสนุน
磁界[じかい, jikai] (n) สนามแม่เหล็ก
空港[くうこう, kuukou] (n) สนามบิน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
関心[かんしん, kanshin] (vt) สนอกสนใจ
芝生[しばふ, shibafu] (n) สนามหญ้า
楽しい[たのしい, tanoshii] สนุกสนาน

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
進める[すすめる, susumeru] Thai: สนับสนุนให้เลื่อนตำแหน่ง English: to promote
支える[ささえる, sasaeru] Thai: สนับสนุน
親しむ[したしむ, shitashimu] Thai: สนิทสนEnglish: to befriend
飛行場[ひこうじょう, hikoujou] Thai: สนามบิน English: airport

German-Thai: Longdo Dictionary
Angebot(n) |das, pl. Angebote| ข้อเสน
Es ist doch gut.มันก็ดีออกนี่ หรือ แต่มันดีนะ(ดีจริง ไม่ประชด), doch ใช้เสริมเพื่อขัดกับประโยคหรือบทสนทนาก่อนหน้านั้น อาจแปลว่า แต่
Feld(n) |das, pl. Felder| สนาม, ทุ่ง
Gespräch(n) |das, pl. Gespräche| การสนทนา
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Unterstützung(n) |die, pl. Unterstützungen| การสนับสนุน, การให้ความช่วยเหลือ
bietenสนอให้
du(Pron.) คุณหรือเธอ, สรรพนามบุรุษที่ 2 (สุภาพน้อยกว่า Sie, ใช้เวลาคุยกับคนที่สนิท หรือ ไม่เป็นทางการ)
gewinnen(vi) |gewann, hat gewonnen| ผลิตมาจาก เช่น Diese Sauce gewinnt man aus Soja. ซ้อสนี้ทำมาจากถั่วเหลือง
international(adj) ระหว่างประเทศ, นานาชาติ เช่น internationaler Flughafen สนามบินนานาชาติ

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Stadion (n das ) สนามกีฬา

French-Thai: Longdo Dictionary
cent mille(numéro) หนึ่งแสน, 100000, ร้อยพัน
entamer une conversation(phrase) เริ่มต้นการสนทนา
bête(n) la, = สิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่คน, สัตว์ ex; la belle et la bête = โฉมงามกับอสูร (การ์ตูนของวอลท์ดีสนีย์)
embrasser(vt) 1)จูบหรือหอมแก้ม ex: Embrasse-moi, s'il te plaît! = กรุณาจูบฉันที , Je t'embrasse!!! = นิยมใช้เป็นคำลากับคนสนิท 2) กอดไว้ในอ้อมแขน
Image:
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
soutenir(vi vt) |je soutiens, tu soutiens, il soutient, nous soutenons, vous soutenez, ils soutiennent| ค้ำจุน สนับสนุน เช่น il soutient que ce n\'est pas possible. เขาสนับสนุนในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส
offrir(vt) |j'offre, tu offres, il offre, nous offrons, vous offrez, ils offrent| เสนอให้, แนะนำ, ให้, เสนอแนะ เช่น offrir qc. au client แนะนำสินค้าบางอย่างให้กับลูกค้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top