หรือคุณหมายถึง remarkableneß?
Search result for

remarkableness

(6 entries)
(0.0242 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -remarkableness-, *remarkableness*, remarkablenes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา remarkableness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *remarkableness*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
remarkableness[N] ความโดดเด่น, See also: ความไม่ธรรมดา

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความน่าสนใจ[N] interestedness, See also: remarkableness, noteworthiness, Syn. ความน่าดึงดูดใจ, Example: ละครเวทีมีความน่าสนใจอยู่ที่การเขียนบท

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkwürdigkeit {f}remarkableness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Remarkable \Re*mark"a*ble\ (-?-b'l), a. [F. remarquable.]
   Worthy of being remarked or noticed; noticeable; conspicuous;
   hence, uncommon; extraordinary.
   [1913 Webster]
 
      'T is remarkable, that they
      Talk most who have the least to say.   --Prior.
   [1913 Webster]
 
      There is nothing left remarlable
      Beneath the visiting moon.        --Shak.
   [1913 Webster]
 
   Syn: Observable; noticeable; extraordinary; unusual; rare;
     strange; wonderful; notable; eminent.
     [1913 Webster] -- {Re*mark"a*ble*ness}, n. --
     {Re*mark"a*bly}, adv.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top