ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*indemnity*

IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: indemnity, -indemnity-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
indemnity(n) ค่าปรับ, See also: ค่าชดเชย, ค่าชดใช้, Syn. renumeration, repayment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
indemnity(อินเดม' นิที) n. การชดเชยค่าเสียหาย, สิ่งชดเชย, เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, การป้องกัน, การคุ้มครอง, Syn. repay

English-Thai: Nontri Dictionary
indemnity(n) การประกัน, ค่าปรับ, ค่าทำขวัญ, ค่าสินไหมทดแทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
partial indemnity clauseข้อกำหนดจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
professional indemnity insuranceการประกันภัยความรับผิดจากวิชาชีพ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Protection and Indemnity Clubชมรมความคุ้มครองและการชดใช้ (ชมรมพีแอนด์ไอ) [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
protection and indemnity risksภัยเกี่ยวกับความคุ้มครองและชดใช้ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pure indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแท้จริง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
letter of indemnityหนังสือค้ำประกันการชดใช้ค่าเสียหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
limit of indemnityขีดจำกัดการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
recourse indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนคืน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
restrictive covenant indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผิดสัญญา [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
short form of indemnityเอกสารชดใช้ค่าสินไหมทดแทนชั่วคราว [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
act of indemnityกฎหมายยกเว้นความรับผิด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aggregate limit of indemnityจำนวนจำกัดความรับผิดรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing document indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีเอกสารสูญหาย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
military indemnityค่าปฏิกรรมทางทหาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
missing beneficiaries indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนกรณีผู้รับมรดกสาบสูญ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
measure of indemnityหลักการคำนวณค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
contract of indemnityสัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
double indemnityการชดใช้สองเท่า [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnityค่าสินไหมทดแทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity periodระยะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
indemnity, militaryค่าปฏิกรรมทางทหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnity๑. ค่าสินไหมทดแทน๒. ค่าปฏิกรรม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Indemnityการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]
Indemnity against liabilityความรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll get indemnity, fresh passports, safe passage out of the country.เราจะได้เงินชดเชย พาสปอร์ตใหม่ สิทธิการออกนอกประเทศ The Bank Job (2008)
Also, we will pay for the indemnity fees relating to the construction.ดังนั้น เราจะจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายที่เกี่ยวกับการก่อสร้างให้ Episode #1.1 (2011)
- Grand Colonial Indemnity.- Grand Colonial Indemnity. The Stamp of Death (1973)
- We're seeing Double Indemnity- Double Indemnity. Manhattan Murder Mystery (1993)
- Too much Double Indemnity.- Klingt nach Double Indemnity. Hallo. Manhattan Murder Mystery (1993)
I mentioned to him that a project he had with Peter Falk seemed a lot like "Double indemnity."Ich sagte zu ihm, dass eines seiner Projekte mit Peter Falk, Double Indemnity sehr ähnelte. Back in Time (2015)
It's 'Double Indemnity, 'Es ist Double Indemnity Back in Time (2015)
As it turned out, Universal owned the rights to "Double indemnity."Wie sich herausstellte, besaß Universal die Rechte an Double Indemnity. Ehem. Back in Time (2015)
And I gave him the license for "Double indemnity," and he gave me the two properties, one of which I didn't want, but I got the one I wanted.Ich gab ihm daraufhin die Lizenz für Double Indemnity und er gab mir die beiden Grundstücke, von denen ich das eine nicht wollte, das andere hingegen schon. Back in Time (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่าปฏิกรรมสงคราม(n) war indemnity, Example: ผู้ชนะในมหายุทธสงครามครั้งที่ 1 เรียกร้องค่าปรับหรือค่าปฏิกรรมสงครามจากประเทศผู้แพ้ คือ ประเทศเยอรมนี
เงินค่าปรับไหม(n) indemnity, See also: compensation, fine, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินชดเชย, เงินค่าปรับ, Example: เขาต้องเสียเงินค่าปรับไหมให้กับคู่กรณีเป็นจำนวน 30000 บาท, Count Unit: บาท
เงินชดเชย(n) compensation, See also: fine, indemnity, Syn. เงินชดเชยค่าเสียหาย, ค่าสินไหมทดแทน, เงินค่าปรับ, เงินค่าปรับไหม, Example: บริษัทประกันจะต้องเสียเงินชดเชยให้กับลูกค้าในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ, Count Unit: บาท
ปฏิกรรมสงคราม(n) war indemnity, See also: war reparation, Example: เยอรมันต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามให้แก่ฝ่ายชนะในสงครามโลกทั้ง 2 ครั้ง, Thai Definition: การชดใช้ค่าเสียหายที่ฝ่ายชนะสงครามเรียกร้องเอาจากฝ่ายพ่ายแพ้
ค่าทำขวัญ(n) indemnity, See also: compensation, redress, remuneration, reimbursement, Syn. เงินค่าทำขวัญ, Example: ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของพนักงานรถไฟ อาจถูกขับไล่ออกจากรถไฟหรือที่ดินรถไฟ โดยมิต้องคิดค่าทำขวัญให้เลย, Thai Definition: เงินที่จ่ายให้เพราะอีกฝ่ายเกิดความเสียหาย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ค่าทำขวัญ[khā thamkhwan] (n, exp) EN: indemnity ; compensation ; damages ; amends
เงินชดเชย[ngoen chotchoēi] (n) EN: compensation ; fine ; indemnity  FR: compensation [ f ] ; indemnité [ f ]
เงินค่าปรับไหม[ngoen khāprapmai] (n, exp) EN: indemnity ; compensation ; fine  FR: indemnité [ f ] ; compensation [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
INDEMNITY IH2 N D EH1 M N AH0 T IY0
INDEMNITY IH2 N D EH1 M N IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
indemnity (n) ˈɪndˈɛmnɪtiː (i1 n d e1 m n i t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfindung { f }; Entschädigung { f }indemnity [Add to Longdo]
Schadensersatz { m }; Schadenersatz { m }indemnity [Add to Longdo]
Schadenversicherung { f }indemnity insurance [Add to Longdo]
maximale Schadenersatzleistung { f }aggregate indemnity [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
刑事補償[けいじほしょう, keijihoshou] (n) criminal indemnity [Add to Longdo]
償い[つぐない, tsugunai] (n) recompense; indemnity; atonement; (P) [Add to Longdo]
調整手当[ちょうせいてあて, chouseiteate] (n) adjustment payment; compensatory payment; indemnity payment; severance (termination) pay; settlement payment; gratuity [Add to Longdo]
賠償[ばいしょう, baishou] (n, vs) reparations; indemnity; compensation; (P) [Add to Longdo]
弁償[べんしょう, benshou] (n, vs) reimbursement; compensation; reparation; indemnity; (P) [Add to Longdo]
弁償金[べんしょうきん, benshoukin] (n) reparation; indemnity; compensation; reimbursement [Add to Longdo]
報償[ほうしょう, houshou] (n, vs) compensation; indemnity; reparation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Indemnity \In*dem"ni*ty\, n.; pl. {Indemnities}. [L. indemnitas,
   fr. indemnis uninjured: cf. F. indemnit['e]. See
   {Indemnify}.]
   [1913 Webster]
   1. Security; insurance; exemption from loss or damage, past
    or to come; immunity from penalty, or the punishment of
    past offenses; amnesty.
    [1913 Webster]
 
       Having first obtained a promise of indemnity for the
       riot they had committed.       --Sir W.
                          Scott.
    [1913 Webster]
 
   2. Indemnification, compensation, or remuneration for loss,
    damage, or injury sustained.
    [1913 Webster]
 
       They were told to expect, upon the fall of Walpole,
       a large and lucrative indemnity for their pretended
       wrongs.                --Ld. Mahon.
    [1913 Webster]
 
   Note: Insurance is a contract of indemnity. --Arnould. The
      owner of private property taken for public use is
      entitled to compensation or indemnity. --Kent.
      [1913 Webster]
 
   {Act of indemnity} (Law), an act or law passed in order to
    relieve persons, especially in an official station, from
    some penalty to which they are liable in consequence of
    acting illegally, or, in case of ministers, in consequence
    of exceeding the limits of their strict constitutional
    powers. These acts also sometimes provide compensation for
    losses or damage, either incurred in the service of the
    government, or resulting from some public measure.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 indemnity
   n 1: protection against future loss [syn: {indemnity},
      {insurance}]
   2: legal exemption from liability for damages
   3: a sum of money paid in compensation for loss or injury [syn:
     {damages}, {amends}, {indemnity}, {indemnification},
     {restitution}, {redress}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top