ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

rudiment

R UW1 D IH0 M AH0 N T   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -rudiment-, *rudiment*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
rudiment(n) มูลฐาน, See also: ขั้นต้น, Syn. basic, element, principle
rudiment(n) ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่, See also: ขั้นต้น, Syn. embryo
rudiments(n) หลักการชั้นต้น, See also: มูลฐาน, ขั้นต้น, พื้นฐาน, ความรู้ขั้นต้น, Syn. elements, first principles
rudimentary(adj) ซึ่งเป็นพื้นฐาน, See also: เบื้องต้น, Syn. basic, elemental, initial
rudimentary(adj) เป็นขั้นพื้นฐาน, Syn. beginning, elementay
rudimentary(adj) ยังไม่เจริญเต็มที่, See also: ยังไม่สมบูรณ์, Syn. embryonic, immature

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
rudiment(รู'ดะเมินทฺ) n. มูลฐาน, ชั้นต้น, พื้นฐาน, รูปแบบแรกเริ่ม, อวัยวะ หรือส่วนของอวัยวะยังไม่เจริญเติบโตโดยสมบูรณ์, เค้าโครง, See also: rudimenttary adj. rudimentariness n., Syn. elements, first principles

English-Thai: Nontri Dictionary
rudiment(n) พื้นฐาน, มูลฐาน, ความรู้เบื้องต้น, เค้าโครง
rudimentary(adj) เป็นพื้นฐาน, เกี่ยวกับขั้นต้น, ขั้นปฐม, แรกเริ่ม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rudimentส่วนไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudiment; vestige; vestigiumอวัยวะเหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rudimentaryไม่เจริญ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rudimentary; vestigial-เหลือค้าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And in six months, he has managed to grasp the rudiments of the language.และในหกเดือนเขามีการจัดการ ที่จะเข้าใจพื้นฐานของภาษา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบื้องต้น[beūangton] (adj) EN: initial ; preliminary ; elementary ; primary ; prima facie  FR: rudimentaire ; primaire ; élémentaire ; basique (anglic.)
ง่าย ๆ[ngāi-ngāi] (adj) EN: easy ; simple ; casual ; easy-going  FR: élémentaire ; rudimentaire ; pas compliqué
งู ๆ ปลา ๆ[ngū-ngū plā-plā] (adv) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
RUDIMENT R UW1 D IH0 M AH0 N T
RUDIMENTS R UW1 D IH0 M AH0 N T S
RUDIMENTARY R UW2 D AH0 M EH1 N T ER0 IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
rudiment (n) rˈuːdɪmənt (r uu1 d i m @ n t)
rudiments (n) rˈuːdɪmənts (r uu1 d i m @ n t s)
rudimentary (j) rˌuːdɪmˈɛntriː (r uu2 d i m e1 n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ansatz { m } | Ansätze { pl }rudiment | rudiments [Add to Longdo]
Rudiment { n }; Überbleibsel { n }rudiment [Add to Longdo]
rudimentär { adj }rudimentary [Add to Longdo]
rudimentär { adv }rudimentarily [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
痕跡器官[こんせききかん, konsekikikan] (n) vestigial (rudimentary) organ [Add to Longdo]
初歩[しょほ, shoho] (n, adj-no) basics; rudiments; elements; ABCs of ...; (P) [Add to Longdo]
初歩的[しょほてき, shohoteki] (adj-na) elementary; basic; rudimentary [Add to Longdo]
脊索[せきさく, sekisaku] (n, adj-no) notochord (rudimentary spinal chord) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudiment \Ru"di*ment\ (r[udd]"d[i^]*ment), n. [L. rudimentum,
   fr. rudis unwrought, ignorant, rude: cf. F. rudiment. See
   {Rude}.]
   1. That which is unformed or undeveloped; the principle which
    lies at the bottom of any development; an unfinished
    beginning.
    [1913 Webster]
 
       but I will bring thee where thou soon shalt quit
       Those rudiments, and see before thine eyes
       The monarchies of the earth.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       the single leaf is the rudiment of beauty in
       landscape.              --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence, an element or first principle of any art or
    science; a beginning of any knowledge; a first step.
    [1913 Webster]
 
       This boy is forest-born,
       And hath been tutored in the rudiments
       of many desperate studies.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
       There he shall first lay down the rudiments
       Of his great warfare.         --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. (Biol.) An imperfect organ or part, or one which is never
    developed.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rudiment \Ru"di*ment\, v. t.
   To furnish with first principles or rules; to insrtuct in the
   rudiments. --Gayton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 rudiment
   n 1: the elementary stages of any subject (usually plural); "he
      mastered only the rudiments of geometry" [syn: {rudiment},
      {first rudiment}, {first principle}, {alphabet}, {ABC},
      {ABC's}, {ABCs}]
   2: the remains of a body part that was functional at an earlier
     stage of life; "Meckel's diverticulum is the rudiment of the
     embryonic yolk sac"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Rudiment /ruːdiːmɛnt/ 
  rudiment

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top