ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

obstruction

AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -obstruction-, *obstruction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
obstruction(n) สิ่งกีดขวาง, Syn. bar, barrier
obstruction(n) การขัดขวาง, Syn. hindrance, blockage, Ant. encouragement
obstructionism(n) การขัดขวาง, See also: การกีดขวาง, การขวางกั้น, Syn. filibuster
obstructionist(n) ผู้ขัดขวาง, See also: ผู้กีดขวาง, Syn. holdout, resister

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
obstruction(อับสทรัค'เชิน) n. สิ่งขัดขวาง, อุปสรรค, การขัดขวาง, ภาวะที่ถูกขัดขวาง, Syn. obstacle
obstructionist(อับสทรัค'เชินนิสทฺ) n. ผู้ขัดขวาง, ผู้กีดขวาง, ผู้เป็นอุปสรรค., See also: obstructionism

English-Thai: Nontri Dictionary
obstruction(n) การขัดขวาง, สิ่งกีดขวาง, อุปสรรค

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
obstructionการขัดขวาง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstructionการขัดขวาง, การกีดขวาง, การกีดกั้น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction of highwayการกีดขวางทางหลวง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction to navigationการกีดขวางการเดินเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
obstruction, intestinalการอุดกั้นลำไส้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
obstruction; emphraxisการขัดขวาง, การอุดกั้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
obstruction of justice(n) การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If they give him any shit, tell him to site him for obstruction right on the spot.ถ้าพวกเขาให้เขาปัญหาใด ๆ บอกให้เขา รายงานเขาการอุดตันในจุดที่ First Blood (1982)
Security requests main kitchen aisle to be kept free of all obstructions on stage level, effective immediately.เคลียร์ทางเดินทุกทาง ด่วน The Bodyguard (1992)
I respectfully report I've been given orders to clear the bundles from the road... so there will be no obstructions to the thoroughfare.ผมได้รับสั่งให้เคลียร์... สิ่งกีดขวางบนถนน Schindler's List (1993)
I have a bowel obstruction in six.คนไข้ ลำไส้อุดตัน ห้องหก Just Like Heaven (2005)
Obstruction of justice. Aiding and abetting.ต้องขัดขวางตกลงมั๊ย ใครที่มีส่วนร่วมในอุบายครั้งนี้บ้าง Saw IV (2007)
Dr. Curtis Miller, a long-time opponent of the WilPharma research facility was arrested and charged with obstruction of business and issuing threats to proponents of WilPharma's ex...ดร.เคอรติส มิลเลอร์ ศัตรูคู่อริมานานของวิลฟาร์มาร์ ได้ถูกจับกุมแล้วในข้อหาขัดขวางการทำงาน และข่มขู่ผู้สนับสนุนวิลฟาร์มา... Resident Evil: Degeneration (2008)
Some sort of obstruction in the tunnel.อุปสรรค์บางอย่างในอุโมงค์นั่น The Legend (2008)
Five hundred and twenty-seven counts of obstruction of justice.ขัดขวางกระบวนการยุติธรรม 527 กระทง The Dark Knight (2008)
Obstruction ahead, obstruction ahead!มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า ย้ำ มีสิ่งกีดขวางข้างหน้า The Dark Knight (2008)
Poverty rebellion is an obstruction to the country's current policies.การประท้วงเรื่องความจน เป็นสิ่งกีดขวาง นโยบายของประเทศในปัจจุบัน Episode #1.9 (2008)
Now, you perhaps have not read the statute with regard to the obstruction of justice.เอาล่ะ บางทีคุณอาจยังไม่ไ้ด้อ่าน พระราชบัญญัติ ที่เขียนถึงการขัดขวาง กระบวนการยุติธรรม Frost/Nixon (2008)
Now, how can that not be a cover-up or obstruction of justice?อาจหลบหนีการฟ้องคดีอาญา แล้ว มันจะไม่เป็นการปิดบัง หรือขัดขวางกระบวนการยุติธรรม ไปได้อย่างไร? Frost/Nixon (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ในพระพุทธศาสนาหมายถึงผู้กีดกันบุญกุศล มี 5 อย่าง เรียก ว่า เบญจพิธมาร คือ ขันธมาร กิเลสมาร อภิสังขารมาร มัจจุมาร เทวบุตรมาร, โดยปริยายหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มาร(n) obstruction, See also: obstacle, hindrance, impediment, barrier, Example: พระพุทธองค์ทรงเตือนด้วยว่าปัญจธรรม 3 ประการก็เป็นมารที่คอยกีดขวางความงอกงามแห่งความรู้และความรัก, Thai Definition: ผู้หรือสิ่งที่เป็นอุปสรรคขัดขวาง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
การกีดกัน(n) obstruction, See also: prevention, exclusion, Syn. การขัดขวาง, Example: การกีดกันความรักของชายหนุ่มและหญิงสาวทำให้ทั้งสองพร้อมใจกันจบชีวิต
การขัดขวาง(n) hindrance, See also: obstruction, Example: การที่บุคคลไม่ประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนับเป็นการขัดขวางความเจริญทางสังคมทางหนึ่ง
เหตุขัดข้อง(n) obstruction, See also: hindrance, obstacle, interference, Example: เครื่องบินประกาศให้ผู้โดยสารทราบว่าเกิดเหตุขัดข้อง, Thai Definition: สิ่งที่ไม่เป็นปกติเพราะเกิดติดขัด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การขัดขวาง[kān khatkhwāng] (n) EN: hindrance ; obstruction  FR: obstacle [ m ]
การขัดขวางเจ้าหน้าที่ตำรวจ[kān khatkhwāng jaonāthī tamrūat] (n, exp) EN: obstruction of a police officer
การขัดขวางกระบวนการยุติธรรม[kān khatkhwāng krabūankān yutitham] (n, exp) EN: obstruction of justice  FR: obstruction à la justice [ f ]
การกีดกัน[kān kītkān] (n) EN: obstruction ; prevention ; exclusion ; barrier ; segregation  FR: barrière [ f ]
การปิดล้อม[kān pitløm] (n) EN: blockade ; obstruction  FR: blocus [ m ]
กันท่า[kanthā] (v) EN: interpose ; balk another's way/plan ; block another's way/plan ; be an obstructionist  FR: faire de l'obstruction
อุปสรรค[uppasak] (n) EN: obstacle ; obstruction ; barrier ; impediment ; difficulty ; trouble ; hardship  FR: obstacle [ m ] ; obstruction [ f ] ; barrière [ f ] ; entrave [ f ] ; difficulté [ f ] ; épreuve [ f ] ; problème [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
OBSTRUCTION AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N
OBSTRUCTIONS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N Z
OBSTRUCTIONISM AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH2 Z AH0 M
OBSTRUCTIONIST AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T
OBSTRUCTIONIST AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH0 S T
OBSTRUCTIONISTS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N AH0 S T S
OBSTRUCTIONISTS AH0 B S T R AH1 K SH AH0 N IH0 S T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
obstruction (n) ˈəbstrˈʌkʃən (@1 b s t r uh1 k sh @ n)
obstructions (n) ˈəbstrˈʌkʃənz (@1 b s t r uh1 k sh @ n z)
obstructionism (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪzəm (@1 b s t r uh1 k sh @ n i z @ m)
obstructionist (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪst (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t)
obstructionists (n) ˈəbstrˈʌkʃənɪsts (@1 b s t r uh1 k sh @ n i s t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiǎ, ㄐㄧㄚˇ, ] obstruction in the intestine, #120,704 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブストラクション[obusutorakushon] (n) obstruction [Add to Longdo]
議事妨害[ぎじぼうがい, gijibougai] (n) obstruction of proceedings; a filibuster [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
見通す;見とおす[みとおす, mitoosu] (v5s, vt) (1) to see without obstruction; to see through; (2) to forecast; to predict; to anticipate [Add to Longdo]
交通妨害[こうつうぼうがい, koutsuubougai] (n) traffic obstruction [Add to Longdo]
子細;仔細[しさい, shisai] (n, adj-na) (1) reasons; circumstances; significance; particulars; (n) (2) hindrance; obstruction; interference [Add to Longdo]
場所塞ぎ[ばしょふさぎ, bashofusagi] (n) obstruction [Add to Longdo]
阻害(P);阻礙;阻碍[そがい, sogai] (n, vs, adj-no) obstruction; inhibition; (P) [Add to Longdo]
阻止[そし, soshi] (n, vs) obstruction; check; hindrance; prevention; interdiction; (P) [Add to Longdo]
腸閉塞[ちょうへいそく, chouheisoku] (n) intestinal obstruction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Obstruction \Ob*struc"tion\, n. [L. obstructio.]
   1. The act of obstructing, or state of being obstructed.
    [1913 Webster]
 
   2. That which obstructs or impedes; an obstacle; an
    impediment; a hindrance.
    [1913 Webster]
 
       A popular assembly free from obstruction. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   3. The condition of having the natural powers obstructed in
    their usual course; the arrest of the vital functions;
    death. [Poetic]
    [1913 Webster]
 
       To die, and go we know not where,
       To lie in cold obstruction, and to rot. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: {Obstacle}; bar; barrier; impediment; clog; check;
     hindrance.
 
   Usage: {Obstruction}, {Obstacle}. The difference between
      these words is that indicated by their etymology; an
      obstacle is something standing in the way; an
      obstruction is something put in the way. Obstacle
      implies more fixedness and is the stronger word. We
      remove obstructions; we surmount obstacles.
      [1913 Webster]
 
         Disparity in age seems a greater obstacle to an
         intimate friendship than inequality of fortune.
                          --Collier.
      [1913 Webster]
 
         The king expected to meet with all the
         obstructions and difficulties his enraged
         enemies could lay in his way.   --Clarendon.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 obstruction
   n 1: any structure that makes progress difficult [syn:
      {obstruction}, {obstructor}, {obstructer}, {impediment},
      {impedimenta}]
   2: the physical condition of blocking or filling a passage with
     an obstruction [syn: {obstruction}, {blockage}]
   3: something immaterial that stands in the way and must be
     circumvented or surmounted; "lack of imagination is an
     obstacle to one's advancement"; "the poverty of a district is
     an obstacle to good education"; "the filibuster was a major
     obstruction to the success of their plan" [syn: {obstacle},
     {obstruction}]
   4: the act of obstructing; "obstruction of justice"
   5: getting in someone's way

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top