Search result for

highly

(74 entries)
(0.0134 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -highly-, *highly*, high
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
highly[ADV] โดยมีตำแหน่งสูง
highly[ADV] อย่างมาก, See also: อย่างสูง, อย่างยิ่ง, อย่างชื่นชมหรือยกย่องมาก, ในระดับสูง, ในราคาสูง, Syn. extremely, very

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
highly(ไฮ'ลี) adv. อย่างมาก, Syn. very,favourably,greatly
highly seasonedซึ่งมีรสจัด,ซึ่งใส่เครื่องเทศมาก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Highly indebted countryประเทศที่มีหนี้สินมาก [เศรษฐศาสตร์]
Highly Sensitive Listรายการอ่อนไหวสูง " หมายถึง รายการสินค้าที่มีความอ่อนไหวสูงของแต่ละประเทศที่จะ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากแผนงานความร่วมมือด้านการค้าเสรี หรือการลงทุนเสรี อาทิ สินค้าข้าวของประเทศที่เสียเปรียบทางการผลิต " [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And a hundred other highly competitiveและคนอื่นๆอีกเป็นร้อย กับการแข่งขันที่สูงในครั้งนี้ New Haven Can Wait (2008)
Highly fat soluble.ละลายไขมันได้ดี The Itch (2008)
- Liquid Tibanna: highly explosive.-ก๊าซทิบันน่าเหลว : ระเบิดแรงสูง Rookies (2008)
The contents of that box are highly magnetized.กล่องนั้นบรรจุของที่มี่พลังแม่เหล็กสูง Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Miss De Noir, it's highly dangerous out there, this is no mission for a woman!มิสเดอนัวร์ ข้างนอกมันอันตรายมาก มันหนักเกินไปสำหรับผู้หญิง The Secret of Moonacre (2008)
I won't. Your brother spoke very highly of your Special Forces training.ฉันไม่ห่วงหรอก.น้องแกคุยนักคุยหนา เรื่องแกลุยปฏิบัติการณ์พิเศษ Vantage Point (2008)
You're patients are highly susceptible to external influences right now.คนไข้ของคุณตอนนี้ มีการตอบสนองต่อภาวะภายนอกสูงมาก Passengers (2008)
His return to the track is highly anticipated..ถ้ากลับมาในสนามแข่งได้ล่ะก็ดีเลย Death Race (2008)
If we get out of this... the chances of us remaining friends is highly... highly... boobies.ถ้าเราหนีรอดออกไป... โอกาสของเราที่ยังเป็นเพื่อนกันก็มีสูง... มีสูง... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
He's highly paid.นายถามเพื่อนเราได้ คุณเซลฟ์ เพื่อตรวจบันทึกภาษี Breaking and Entering (2008)
Regarding your civil rights, you don't have any, not where terrorist linkage is highly probable.เสียใจเรื่องสิทธิของคุณ คุณไม่มีแล้ว ไม่มีใครที่เป็นผู้ก่อการร้ายได้มากกว่านี้แล้ว WarGames: The Dead Code (2008)
But what if I had, say, secrets of a highly...แต่ถ้าเราบอกว่ามีข้อมูลที่เป็นความลับ Burn After Reading (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
highlyArtists are highly respected in France.
highlyBecause this is such a highly technical subject, I would like to point out in advance the likelihood that some of what I'm about to say may include information that is incorrect.
highlyChess is a highly intellectual game.
highlyEverybody speaks very highly of Ando.
highlyEveryone estimates her work highly.
highlyEveryone speaks highly of him.
highlyHe esteems the professor highly.
highlyHe is a highly paid man.
highlyHe made a speech highly appropriate to the occasion.
highlyHer new novel has been highly praised.
highlyHis criticisms were highly esteemed.
highlyHis designs are highly original.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยอดนิยม[ADJ] highly popular, See also: highly fashionable, Example: จูเลียโรเบิร์ตครองรางวัลดาราหญิงยอดนิยมจากรายการพีเพิลส์ช้อยส์อวอร์ดส์, Thai definition: มีคนนิยมมาก
อย่างสูง[ADV] highly, See also: greatly, Syn. อย่างมาก, อย่างยิ่ง, Example: ภาวะฝนแล้งหรือฝนทิ้งช่วงในแต่ละครั้ง สร้างความเดือดร้อนและความสูญเสียทางเศรษฐกิจแก่เกษตรกรเป็นอย่างสูง
หรา[ADV] quickly, See also: highly, Syn. ก๋า, ร่า, Example: แม่ถึงกับเต้นหราเมื่อรู้ว่าลูกชายคนโปรดขโมยเงินไปเที่ยว
ดินสำลี[N] guncotton, See also: highly explosive gunpowder, dynamite, Syn. ดินระเบิด, ดินดำ, ดินปืน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดินระเบิด[n.] (dinraboēt) EN: explosive powder ; dynamite ; highly explosive gunpowder   FR: explosif [m] ; dynamite [f]
ดินสำลี[n.] (dinsamlī) EN: guncotton ; highly explosive gunpowder ; dynamite   
ฟ่อง[adv.] (føng) EN: highly ; freely   FR: à la dérive
หวงแหน[v.] (hūanghaēn) EN: value highly ; cherish ; be jealous of   FR: se réserver ; garder pour soi
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēnjai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful   FR: être heureux
ขมัง[adj.] (khamang) EN: superb ; superior ; highly skilled ; excellent ; apt ; liable   
ขลับ[adj.] (khlap) EN: highly polished ; shiny ; slick ; glossy ; lustrous ; sleek   FR: brillant ; lumineux ; lustré
ลิงโลด[v.] (linglōt) EN: dance with joy ; overjoy ; heartly rejoice ; be highly elated ; spring with joy   FR: sauter de joie ; bondir de joie
ลอยฟ่อง[v. exp.] (løi føng) EN: float up ; float highly ; float throughout   FR: partir à la dérive ; dériver
เผยอ[v.] (phayoē) EN: be conceited ; be arrogant ; be haughty ; act big ; be egoistic ; think highly of oneself ; be swollen with pride   

CMU English Pronouncing Dictionary
HIGHLY    HH AY1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
highly    (a) (h ai1 l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
brisant {adj}highly charged; explosive issue [Add to Longdo]
brisant {adj}highly explosive [Add to Longdo]
hoch begabt; hochbegabt [alt] {adj}highly gifted; highly talented [Add to Longdo]
hochbezahlt {adj}highly paid [Add to Longdo]
hoch empfindlich; hochempfindlich [alt] {adj}highly sensitive [Add to Longdo]
hochentwickelt {adj}highly developed [Add to Longdo]
hochintegrierter Bausteinhighly integrated circuit [Add to Longdo]
hochplastisch {adj}highly plastic [Add to Longdo]
hochqualifiziert {adj}highly qualified [Add to Longdo]
wettbewerbsintensiver Markthighly competitive market [Add to Longdo]
zartbesaitet {adj} | zartbesaitet seinhighly sensitive | to be very sensitive [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
巋然(oK)[きぜん, kizen] (adv-to,adj-t) (arch) soaring highly; towering greatly [Add to Longdo]
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love [Add to Longdo]
スーパーライス;スーパー・ライス[, su-pa-raisu ; su-pa-. raisu] (n) super rice (highly productive GM rice varieties) [Add to Longdo]
偉がる[えらがる, eragaru] (v5r,vi) to be conceited; to think highly of oneself [Add to Longdo]
意欲満々;意欲満満[いよくまんまん(uK), iyokumanman (uK)] (adj-no,adj-t,adv-to) full of zeal; highly motivated; very eager [Add to Longdo]
遺憾千万[いかんせんばん, ikansenban] (adj-na) highly regrettable; utterly deplorable [Add to Longdo]
一押し;いち押し;一推し;いち推し[いちおし, ichioshi] (n) (1) recommendation; (something) highly recommended; (vs) (2) to recommend [Add to Longdo]
一虚一実[いっきょいちじつ, ikkyoichijitsu] (n) constantly changing phase and being highly unpredictable [Add to Longdo]
栄養満点[えいようまんてん, eiyoumanten] (n,adj-no) highly nourishing (nutritious); earning top marks nutrition-wise [Add to Longdo]
奇談;綺談[きだん, kidan] (n) romantic story; colorful story; colourful story; highly embellished story [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
卓有成效[zhuó yǒu chéng xiào, ㄓㄨㄛˊ ㄧㄡˇ ㄔㄥˊ ㄒㄧㄠˋ, ] highly effective; fruitful [Add to Longdo]
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, / ] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose [Add to Longdo]
高效能[gāo xiào néng, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ ㄋㄥˊ, ] highly efficient; effectivity [Add to Longdo]
高浓缩铀[gāo nóng suō yóu, ㄍㄠ ㄋㄨㄥˊ ㄙㄨㄛ ㄧㄡˊ, / ] highly enriched uranium (HEU) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Highly \High"ly\, adv.
   In a high manner, or to a high degree; very much; as, highly
   esteemed.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 highly
   adv 1: to a high degree or extent; favorably or with much
       respect; "highly successful"; "He spoke highly of her";
       "does not think highly of his writing"; "extremely
       interesting" [syn: {highly}, {extremely}]
   2: at a high rate or wage; "highly paid workers"
   3: in a high position or level or rank; "details known by only a
     few highly placed persons"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 highly
  adv.
 
   [scientific computation] The preferred modifier for overstating an
   understatement. As in: highly nonoptimal, the worst possible way to do
   something; highly nontrivial, either impossible or requiring a major
   research project; highly nonlinear, completely erratic and unpredictable;
   highly nontechnical, drivel written for {luser}s, oversimplified to the
   point of being misleading or incorrect (compare {drool-proof paper}). In
   other computing cultures, postfixing of {in the extreme} might be
   preferred.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top