Search result for

vulnerable

(38 entries)
(0.0137 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulnerable-, *vulnerable*
English-Thai: Longdo Dictionary
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulnerable[ADJ] ซึ่งบาดเจ็บได้ง่าย, See also: ซึ่งติดเชื้อได้ง่าย, อ่อนแอ, Syn. weak, defenceless, Ant. invulnerable
vulnerable[ADJ] ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, See also: ซึ่งถูกโจมตีได้ง่าย, Syn. fragile, Ant. invulnerable, powerful
vulnerable[ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ที่มีจุดอ่อน
vulnerableness[N] ความไม่มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulnerable(วัล'เนอระเบิล) adj. บาดเจ็บได้,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกตำหนิได้ง่าย,ไม่มั่นคง,เปราะ,อ่อนแอ., See also: vulnerability n. vulnerableness n. vulnerably adv.
invulnerable(อินวัล'เนอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะทำลายได้,อยู่ยงคงกระพัน., See also: invulnerability,invulnerableness n. invulnerably adv. (immune to attack)

English-Thai: Nontri Dictionary
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ
invulnerable(adj) คงกระพัน,ทำลายไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulnerable groupกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vulnerable group (n ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
If you make yourself vulnerable for once in your nerve-deadening, emotionally obliterating...ยอมอ่อนข้อสักครั้งเถอะ ด้วยเส้นประสาทที่ตายด้านของคุณ Dying Changes Everything (2008)
With his fleet out of position, we are left vulnerable.การที่ยานของเขาออกจากตำแหน่ง เราอาจจะถูกโจมตีได้ง่าย Rising Malevolence (2008)
Always vulnerable.มันละเอียดอ่อนมาก And How Does That Make You Kill? (2008)
Norman, I understand that you feel vulnerable right now... and paranoid feelings are common amongst people who have been through... what you've just been through, but.. uh...นอร์แมน,ฉันเข้าใจนะว่าตอนนี้คุณรู้สึก เจ็บปวด.. และหวาดระแวงซึงเป็นเรื่องปกติ ของคนที่ได้ผ่าน... เรื่องอะไรอย่างนั้นมา,แต่.. Passengers (2008)
Separation of the plates makes you more vulnerable to knives and gunfire.เพราะแยกแผ่นเกราะ ทำให้ป้องกันมีดกับกระสุนได้น้อยลง The Dark Knight (2008)
Remember, being vulnerable is being woundable.จำไว้ การยอมอ่อนแอ ก็คือการยอมบาดเจ็บ The Love Guru (2008)
You-you tell me to be vulnerable, and then you turn around and wound me?คุณบอกให้ฉันยอมอ่อนแอ แต่คุณกลับหันหลังใส่ฉัน และทำร้ายฉัน The Love Guru (2008)
Jonas Hodges' murder... and seeing my father so weak and vulnerable...และยังเห็นพ่อของฉันในสภาพที่แย่ และโดนทำร้ายจิตใจ Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
But, uh, I won't ever feel that vulnerable again.ฉันไม่อยากรู้สึกว่าอ่อนแออีก I Agree, It Wasn't Funny (2009)
I've never left you vulnerable.ผมไม่เคยปล่อยให้คุณเสี่ยง I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Who else in the office is vulnerable?ใครในออฟฟิสที่มีจุดอ่อนเรื่องนี้บ้าง? I Agree, It Wasn't Funny (2009)
This isn't just about you, patty. I'm a partner here. I'm vulnerable, too.นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของคุณ แพตตี้ ผม ก็เป็นหุ้นส่วนที่นี่ ผมก็เสี่ยงเหมือนกัน You Got Your Prom Date Pregnant (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulnerableMr Smith is vulnerable to this kind of criticism.
vulnerableThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VULNERABLE    V AH1 L N ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulnerable    (j) (v uh1 l n @ r @ b l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verletzbar {adj} | verletzbarer | am verletzbarstenvulnerable | more vulnerable | most vulnerable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
危急種[ききゅうしゅ, kikyuushu] (n) vulnerable species [Add to Longdo]
泣き所;泣き処;泣きどころ[なきどころ, nakidokoro] (n) weak point; vulnerable point; Achilles' heel [Add to Longdo]
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior [Add to Longdo]
点穴;點穴(oK)[てんけつ, tenketsu] (n) (1) pressure points (e.g. for application of moxa); (2) {MA} vulnerable body cavities [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
易受攻击[yì shòu gōng jī, ㄧˋ ㄕㄡˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] vulnerable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulnerable \Vul"ner*a*ble\, a. [L. vulnerabilis wounding,
   injurious, from vulnerare to wound, vulnus a wound; akin to
   Skr. vra?a: cf. F. vuln['e]rable.]
   [1913 Webster]
   1. Capable of being wounded; susceptible of wounds or
    external injuries; as, a vulnerable body.
    [1913 Webster]
 
       Achilles was vulnerable in his heel; and there will
       be wanting a Paris to infix the dart. --Dr. T.
                          Dwight.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to injury; subject to be affected injuriously;
    assailable; as, a vulnerable reputation.
    [1913 Webster]
 
       His skill in finding out the vulnerable parts of
       strong minds was consummate.     --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulnerable
   adj 1: susceptible to attack; "a vulnerable bridge" [ant:
       {invulnerable}]
   2: susceptible to criticism or persuasion or temptation;
     "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to
     refutation"
   3: capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the
     body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top