ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vulnerable

V AH1 L N ER0 AH0 B AH0 L   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vulnerable-, *vulnerable*
English-Thai: Longdo Dictionary
vulnerable(adj) เสี่ยง, เป็นภัย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vulnerable[ADJ] ซึ่งบาดเจ็บได้ง่าย, See also: ซึ่งติดเชื้อได้ง่าย, อ่อนแอ, Syn. weak, defenceless, Ant. invulnerable
vulnerable[ADJ] ซึ่งถูกทำลายได้ง่าย, See also: ซึ่งถูกโจมตีได้ง่าย, Syn. fragile, Ant. invulnerable, powerful
vulnerable[ADJ] ไม่มั่นคง, See also: ที่มีจุดอ่อน
vulnerableness[N] ความไม่มั่นคง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vulnerable(วัล'เนอระเบิล) adj. บาดเจ็บได้,ถูกโจมตีได้ง่าย,ถูกตำหนิได้ง่าย,ไม่มั่นคง,เปราะ,อ่อนแอ., See also: vulnerability n. vulnerableness n. vulnerably adv.
invulnerable(อินวัล'เนอระเบิล) adj. ซึ่งไม่สามารถจะทำลายได้,อยู่ยงคงกระพัน., See also: invulnerability,invulnerableness n. invulnerably adv. (immune to attack)

English-Thai: Nontri Dictionary
vulnerable(adj) ทำให้บาดเจ็บได้,อ่อนแอ,ใจอ่อน,เปราะ
invulnerable(adj) คงกระพัน,ทำลายไม่ได้

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
vulnerable groupกลุ่มเสี่ยงสูง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
vulnerable group (n ) กลุ่มผู้ด้อยโอกาส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It'll fight if it has to, but it's vulnerable out in the open.และมันจะชนะในที่สุด จะมีพายุมาเยี่ยมพวกเราในอีก 6 ชั่วโมง The Thing (1982)
Dr.Jones, we are all vulnerable to vicious rumors.Dr.Jones เราทุกคนที่อ่อนไหวกับข่าวลือหิน Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Flies are where men are most vulnerable.แมลงวันเป็นเหมือนผู้ชายที่อ่อนแอที่สุดนะ Clue (1985)
I'm really vulnerable right now! You know?เอามา Big (1988)
Well, I'm in a particularly vulnerable stage in my life right now...ตอนนี้จิตใจผมยังไม่อยู่กับเนื้อกับตัว Junior (1994)
Poor Mrs. Coleman cries if you call her 'Mother.' She's that vulnerable.น่าสงสารนางโคลแมนร้องไห้ถ้าคุณเรียกเธอว่า 'แม่'. เธอเป็นคนที่เปราะบาง The Birdcage (1996)
I may not be as vulnerable as Mrs. Coleman... but I still have feelings.ผมอาจจะไม่เป็นช่องโหว่ขณะที่นางโคลแมน ... แต่ผมยังมีความรู้สึก The Birdcage (1996)
That should be the goal of any good therapist. Nail 'em while they're vulnerable. That's my motto.การนอนกับคนไข้เป็นสิ่งที่ชั้นถือมาก Good Will Hunting (1997)
If I asked you about love, you'd probably quote me a sonnet, but you've never looked at a woman and been totally vulnerable.ถ้าถามเรื่องรัก เธอก็กวนประสาทชั้นอีก เธอไม่เคยมองผู้หญิงแล้วเห็นถึงความเปราะบาง Good Will Hunting (1997)
Do you think he's vulnerable against us?ผมว่าเราถูกกดดันมากกว่า The Jackal (1997)
That's a very vulnerable time for her.เป็นช่วงที่ไม่เหมาะสมด้วยประการทั้งปวง eXistenZ (1999)
I feel really vulnerable.ผมรู้สึกไม่มั่นคง eXistenZ (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
vulnerableMr Smith is vulnerable to this kind of criticism.
vulnerableThe talented young chess player is very bold. He deliberately lays himself open to attack, makes himself vulnerable and then checkmates his opponent when least expected.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดอ่อน[n. exp.] (jut øn) EN: weakness ; weak point ; vulnerable spot ; fault ; flaw ; shortcoming ; demerit   FR: faiblesse [f] ; point faible [m] ; point vulnérable [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
VULNERABLE    V AH1 L N ER0 AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vulnerable    (j) vˈʌlnərəbl (v uh1 l n @ r @ b l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
易受攻击[yì shòu gōng jī, ㄧˋ ㄕㄡˋ ㄍㄨㄥ ㄐㄧ, / ] vulnerable [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verletzbar {adj} | verletzbarer | am verletzbarstenvulnerable | more vulnerable | most vulnerable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アキレス腱[アキレスけん, akiresu ken] (n) (1) Achilles tendon; calcaneal tendon; (2) Achilles' heel; vulnerable point; (P) [Add to Longdo]
危急種[ききゅうしゅ, kikyuushu] (n) vulnerable species [Add to Longdo]
泣き所;泣き処;泣きどころ[なきどころ, nakidokoro] (n) weak point; vulnerable point; Achilles' heel [Add to Longdo]
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access [Add to Longdo]
人の金玉を握る[ひとのきんたまをにぎる, hitonokintamawonigiru] (exp,v5r) to grab a person by his vulnerable spot; to curry favour with one's superior; to curry favor with one's superior [Add to Longdo]
点穴;點穴(oK)[てんけつ, tenketsu] (n) (1) pressure points (e.g. for application of moxa); (2) {MA} vulnerable body cavities [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vulnerable \Vul"ner*a*ble\, a. [L. vulnerabilis wounding,
   injurious, from vulnerare to wound, vulnus a wound; akin to
   Skr. vra?a: cf. F. vuln['e]rable.]
   [1913 Webster]
   1. Capable of being wounded; susceptible of wounds or
    external injuries; as, a vulnerable body.
    [1913 Webster]
 
       Achilles was vulnerable in his heel; and there will
       be wanting a Paris to infix the dart. --Dr. T.
                          Dwight.
    [1913 Webster]
 
   2. Liable to injury; subject to be affected injuriously;
    assailable; as, a vulnerable reputation.
    [1913 Webster]
 
       His skill in finding out the vulnerable parts of
       strong minds was consummate.     --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vulnerable
   adj 1: susceptible to attack; "a vulnerable bridge" [ant:
       {invulnerable}]
   2: susceptible to criticism or persuasion or temptation;
     "vulnerable to bribery"; "an argument vulnerable to
     refutation"
   3: capable of being wounded or hurt; "vulnerable parts of the
     body"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top