Search result for

handful

(45 entries)
(0.0241 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -handful-, *handful*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
handful[N] หนึ่งกำมือ, See also: จำนวนหนึ่งกำมือ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
handfuln. ปริมาณเต็มมือ,ปริมาณเล็กน้อย

English-Thai: Nontri Dictionary
handful(n) หนึ่งกำมือ,เต็มมือ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He only allows handful of men here and changes the lock frequentlyมีไม่กี่คนหรอกที่ได้เข้ามาในนี้ เขาเปลี่ยนกุญแจไขประตูบ่อยด้วยนะ Portrait of a Beauty (2008)
They came down on a beach, near Pinewood. Just a handful were left, out of 109.มันตกลงมาบริเวณชายหาด,ใกล้ไพน์วู้ด มีคนรอดชีวิต5จาก109 คน Passengers (2008)
Nobody will know you're Frank, except us on the team, and a handful of the guards.ไม่มีใครรู้ว่านายคือแฟรงก์นอกจาก สมาชิกทีมและพวกผู้คุม Death Race (2008)
Until he fell asleep behind the wheel of his Mercedez, with the help of a bottle of scotch and a handful of ludes.จนกระทั่งหลับคาพวงมาลัย เมอร์ซีเดส เบนซ์ของมัน Death Race (2008)
That's a big handful, guys. Come on.ยั้งๆมือหน่อย ล่อซะกำใหญ่เชียว Pineapple Express (2008)
There are only a handful of planets in the cosmos that are capable of supporting complex life.มีดวงดาวแค่ หยิบมือหนึ่งในจักรวาล ที่สามารถรองรับ สิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนได้ The Day the Earth Stood Still (2008)
The Allies spent two and a half years planning the invasion of Normandy, but on D-Day it came down to a handful of men on a strip of beach to decide the fate of the world.พันธมิตรใช้เวลา 2 ปีครึ่ง ในการวางแผนการบุก นอร์มันดี แต่ตอนวันบุกโจมตี มันกับขึ้นอยู่กับทหารไม่กี่นาย Scylla (2008)
Beans are right there. Grab a handful and grind.เมล็ดกาแฟอยู่ตรงนั้น ไปหยิบใส่เครื่องบดได้เลย Bargaining (2009)
From a handful of officers from the 44th precinct.ของ จนท.จำนวนหนึ่งของ ส.น.เขต 44 Bulletproof (2009)
There are only a handful of us left.ตอนนี้เราเหลือกันอยู่แค่ไม่กี่คนแล้ว Splash (2009)
There are only a handful of us left.ตอนนี้ พวกเราเหลือกันแค่ไม่กี่คนแล้ว Gasp (2009)
There are only a handful of us left.ตอนนี้ พวกเราเหลือกันอยู่ไม่กี่คนแล้ว Sigh (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
handfulHe scooped up sand by the handful.
handfulOnly a handful of activists are articulate our union.
handfulOnly a handful of men want to take childcare leave.
handfulOnly a handful of people came to the meeting.
handfulOnly a handful of people know the fact.
handfulThat boy is a handful.
handfulThe boy gathered a handful of peanuts and put them in a small box.
handfulThe difficulties of the Japanese language prevent all but a handful of foreigners from approaching the literature in the original.
handfulThere are a handful of naughty boys in my neighborhood.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กอบมือ[CLAS] handful, Example: เด็กน้อยกอบเอาทราย 1 กอบมือใส่ลงไปในชามเพื่อเล่นขายของ, Thai definition: จำนวนที่เต็มสองฝ่ามือรวมกัน
คามือ[ADV] handfully, Example: ขโมยถูกจับได้ขณะถือของกลางอยู่คามือ, Thai definition: ในขณะที่มือยังถือหรือบีบอยู่
กระแบะมือ[N] handful, See also: palm of the hand, Ant. มาก, มากมาย, Example: เขามีลูกหินอยู่กระแบะมือ, Thai definition: ขนาดเท่ามือ
กำ[CLAS] handful, See also: bunch, wisp, bundle, Example: ดอกไม้ 3 กำใหญ่ๆ ถูกนำมาจัดเป็นช่ออย่างงดงาม, Thai definition: ลักษณนามเรียกดอกไม้ ผักหรือหญ้าที่มัดไว้
กำมือ[CLAS] handful, Example: เมล็ดที่เราจะหว่านปลูกลงดินอาจจะใช้ประมาณ 2 กำมือ, Thai definition: ปริมาณของเต็มมือที่กำเข้า

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กำ[n.] (kam) EN: [classif. : handful ; bunch ; wisp ; bundle]   
กำมือ[n.] (kammeū) EN: [classif. : handful]   FR: [classif. : poignées (volume)]
หยิบ[n.] (yip) EN: pick ; handful   

CMU English Pronouncing Dictionary
HANDFUL    HH AE1 N D F UH2 L
HANDFULS    HH AE1 N D F UH2 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
handful    (n) (h a1 n d f u l)
handfuls    (n) (h a1 n d f u l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
一握[いちあく, ichiaku] (n) handful [Add to Longdo]
一握り[ひとにぎり, hitonigiri] (n,adj-no) handful; small handful; (P) [Add to Longdo]
一掴み;一つかみ[ひとつかみ, hitotsukami] (n) handful [Add to Longdo]
手が掛かる;手がかかる[てがかかる, tegakakaru] (exp,v5r) to take a lot of dealing with; to be a handful [Add to Longdo]
掴み出す[つかみだす, tsukamidasu] (v5s,vt) to take out; to take a handful of; to grab and throw; to turn someone out of a house [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
屈指可数[qū zhǐ kě shǔ, ㄑㄩ ㄓˇ ㄎㄜˇ ㄕㄨˇ, / ] handful; small number; can be counted on the fingers of one hand [Add to Longdo]
满手[mǎn shǒu, ㄇㄢˇ ㄕㄡˇ, / 滿] handful [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 handful \hand"ful\ (h[a^]nd"f[.u]l), n.; pl. {handfuls}
   (h[a^]nd"f[.u]lz). [AS. handfull.]
   1. As much as the hand will grasp or contain. --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A hand's breadth; four inches. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Knap the tongs together about a handful from the
       bottom.                --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   3. A small quantity or number.
    [1913 Webster]
 
       This handful of men were tied to very hard duty.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   4. A person, task, or situation, which is the most that one
    can manage; as, my two-year-old is a handful.
    [PJC]
 
   {To have one's handful}, to have one's hands full; to have
    all one can do. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They had their handful to defend themselves from
       firing.                --Sir. W.
                          Raleigh.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 handful
   n 1: a small number or amount; "only a handful of responses were
      received" [syn: {handful}, {smattering}]
   2: the quantity that can be held in the hand [syn: {handful},
     {fistful}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top