ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

smattering

S M AE1 T ER0 IH0 NG   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -smattering-, *smattering*, smatter
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
smattering[N] ความรู้ผิวเผิน
smattering[ADJ] ซึ่งรู้ไม่ลึก, See also: รู้เล็กน้อย, ซึ่งรู้ผิวเผิน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
smattering(สแมท'เทอริง) adj.,n. (ความ) รู้ตื้น ๆ ,รู้เพียงผิวเผิน., Syn. smatter,sprinkling

English-Thai: Nontri Dictionary
smattering(n) ความรู้แค่หางอึ่ง,ความรู้งูๆปลาๆ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
[Applause Smattering][Applause SmatteringLittle Miss Sunshine (2006)
yeah,just the typical smattering of crank ufo sightings and one possible vengeful spirit.ใช่ มีแค่เรื่องของพวกงมงาย บอกว่าเห็นจานบิน และอีกอันที่เป็นไปได้ วิญญาณพยาบาท Wishful Thinking (2008)
We call our two giant galaxies and a smattering of smaller ones the Local Group.เราเรียกสองกาแลคซี ยักษ์ใหญ่ของเรา และรู้แค่หางอึ่งของ คนที่มีขนาดเล็ก กลุ่มท้องถิ่น. Standing Up in the Milky Way (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
smatteringHe has a smattering Greek.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
งู ๆ ปลา ๆ[adv.] (ngū-ngū plā-plā) EN: having a smattering of knowledge ; a little bit ; not much ; rudimentary   

CMU English Pronouncing Dictionary
SMATTERING    S M AE1 T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
smattering    (n) smˈætərɪŋ (s m a1 t @ r i ng)
smatterings    (n) smˈætərɪŋz (s m a1 t @ r i ng z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
食い齧る[くいかじる, kuikajiru] (v5r,vt) (1) to nibble at; (2) to have a smattering of knowledge [Add to Longdo]
生噛じり;生齧り;生かじり[なまかじり, namakajiri] (n,vs) (1) superficial knowledge; smattering; (2) dabbler; dilettante; (3) dipping into [Add to Longdo]
生兵法[なまびょうほう, namabyouhou] (n) crude tactics; smattering of knowledge [Add to Longdo]
聞き齧る[ききかじる, kikikajiru] (v5r,vt) to have a smattering knowledge of [Add to Longdo]
片言[へんげん, hengen] (n,adj-no) (See 片言・へんげん・1,ぺらぺら・1) prattle; broken language; halting language; baby talk; imperfect speech; smattering [Add to Longdo]
齧る;噛る;囓る[かじる, kajiru] (v5r,vt) (1) to chew; to bite (at); to gnaw; to nibble; to munch; to crunch; to have a smattering of; (2) to dabble in (e.g. hobby, instrument) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Smattering \Smat"ter*ing\, n.
   A slight, superficial knowledge of something; sciolism.
   [1913 Webster]
 
      I had a great desire, not able to attain to a
      superficial skill in any, to have some smattering in
      all.                   --Burton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 smattering
   n 1: a small number or amount; "only a handful of responses were
      received" [syn: {handful}, {smattering}]
   2: a slight or superficial understanding of a subject

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top