Search result for

เตรียมพร้อม

(47 entries)
(0.0129 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตรียมพร้อม-, *เตรียมพร้อม*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียมพร้อม[V] be ready, See also: get ready, be in order, be on the alert, Example: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตรียมพร้อมก. เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
she hopes all of you have a good graduation ceremony.และเธอก็เตรียมพร้อมไปสู่โรงเรียนต่อไป และเธอก็หวังว่าทั้งหมดทุกคนคงจะสำเร็จการศึกษาทุกคน Akai ito (2008)
- Prepare for battle.-เตรียมพร้อมรบ Rising Malevolence (2008)
Move us into attack position.เคลื่อนยานเตรียมพร้อมโจมตี Rising Malevolence (2008)
Make sure our ships are ready.ตรวจดูว่ายานของเราเตรียมพร้อม Shadow of Malevolence (2008)
If you will excuse me, I must prepare for the coming battle.ขอโทษทีนะ ข้าต้องไปเตรียมพร้อมสำหรับการรบที่จะมาถึงน่ะ Shadow of Malevolence (2008)
No, we're going to stay, we're going to fight, and we're going to win.สิ่งที่ท่านต้องทำคือ เตรียมพร้อมที่จะรบ The Moment of Truth (2008)
All you need to do is get the men ready for battle, and the rest...will take care of itself.สิ่งที่ท่านต้องทำคือ เตรียมพร้อมที่จะรบ และพักผ่อน ดูแลตัวเองให้ดี ท่านทำได้ไหม \ ยังไงละ The Moment of Truth (2008)
Get ready, Rex.เตรียมพร้อมไว้ เร็กซ์ Duel of the Droids (2008)
Green company, prepare to repel the enemyหน่วยกรีน เตรียมพร้อมขับไล่ศัตรู Cloak of Darkness (2008)
Remember that our troops at the border are only waiting for deployment, and that the capital is surrounded by Black Shadows.จำไว้ว่าทหารทีชายแดนของเรา ได้เตรียมพร้อมจะเคลื่อกำลังพล และตอนนี้กองกำลังเงาดำก็ล้อมเมืองไว้อยู่แล้ว The Kingdom of the Winds (2008)
Be prepared.จงเตรียมพร้อม The Kingdom of the Winds (2008)
Be sure to arrive to the hospital 4 hours for For the preparation, thank you.คุณต้องมาถึงโรงพยาบาลก่อน 4 ชั่วโมงเพื่อ เพื่อเตรียมพร้อม ขอบคุณ The Eye (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตรียมพร้อม[v. exp.] (trīemphrøm) EN: be prepared ; be ready ; get ready ; brace for ; be on the alert   FR: se tenir prêt ; être en alerte
เตรียมพร้อม[adj.] (trīemphrøm) EN: ready for action ; in a state of preparedness   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alert to[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
batten down[PHRV] เตรียมพร้อมรับปัญหา
be on the ball[IDM] พร้อมรับ (โอกาส), See also: เตรียมพร้อมรับ
gear up[PHRV] พร้อมสำหรับ, See also: เตรียมพร้อม
groom[VT] เตรียมพร้อม, See also: เตรียมการ, ทำให้สะอาดและเรียบร้อย, ทำให้พร้อม, Syn. make acceptable, ready, refine
guarded[ADJ] ระมัดระวัง, See also: เตรียมพร้อม, รอบคอบ, Syn. cautious, careful, Ant. candid, careless
set the stage for something[IDM] เตรียมพร้อมไว้, See also: เตรียมการไว้
waiting in the wings[IDM] เตรียมพร้อม
jack up[PHRV] จัดการทุกสิ่ง (คำไม่เป็นทางการ), See also: เตรียมพร้อม
keep oneself in readiness[IDM] เตรียมพร้อมตลอดเวลา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
cordon(คอร์'เดิน) n. สายสะพายเครื่องราชอิสริยาภรณ์,วงล้อมทหารยาม,เส้นเขตเตรียมพร้อม vt. ล้อมรอบ, Syn. circle,line,girdle
edit modeภาวะบรรณาธิกรหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะรับการแก้ไข เราสามารถสั่งแก้ไขข้อความบนจอภาพได้ โดยผ่านทางแป้นพิมพ์
forthcoming(ฟอร์ธ'คัมมิง) adj.,n. (การ) กำลังจะมาถึง,มีพร้อม,เตรียมพร้อม, See also: ness n., Syn. ready,coming
graphic modeภาวะกราฟิกหมายถึง การที่คอมพิวเตอร์อยู่ในสภาวะที่เตรียมพร้อมจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ บนจอภาพออกมาเป็นภาพ
interphaseเป็นระยะแรกในการแบ่งตัวของเซลล์แบบ mitosis เป็นระยะที่เตรียมพร้อมดังนั้นในระยะนี้นิวเคลียสจะสะสมทุกอย่างและมี metabolism มากที่สุด จึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า metabolivc stage ในระยะนี้โครโมโซมจะมีการจำลองตัวเอง โดยการสร้างโครโมโซมขึ้นมาใหใภายในตัวมีลักษรัเหมือนเดิมทุกอย่างแต่สลับข้างกัน
lookout(ลุค'เอาทฺ) n. การระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ผู้คอยดู,การมองภาพ,ทัศนียภาพ
readiness(เรด'ดิเนส) n. ความพร้อมเพรียง,การเตรียมพร้อม,ความรวดเร็ว,ความฉับพลัน,ความง่ายดาย,ความเต็มใจ,ความยินยอม, Syn. promptness,willingness
ready(เรด'ดี) adj. พร้อม,เตรียมพร้อม,เสร็จ,รวดเร็ว,ทันที,ฉับพลัน,โน้มน้าว,ชอบ,มักจะ,คล่อง,สะดวก,ง่าย vt. เตรียมพร้อม n. the ready เงินสด ความพร้อมเพรียงที่จะใช้ interj คำอุทานให้เริ่มการแข่งขัน (เริ่มได้!!) Ready all!! ทุกคนเข้าประจำที่ -Phr. (make ready เตรียมพร้อม)
stand-by(สแทน'บาย) n. ผู้ไว้ใจได้ที่คอยให้ความช่วยเหลือในเวลาฉุกเฉิน,การเตรียมเข้าซื้อที่นั่ง (บนเครื่องบิน เรือหรือรถโดยสาร) ที่คนอื่นสละสิทธิ์. adj. เตรียมพร้อม,สำรอง

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ
forthcoming(adj) กำลังจะมาถึง,ปรากฏออกมา,เตรียมพร้อม,ใกล้จะมาถึง
guard(vt) เฝ้า,ระวัง,รักษา,ป้องกัน,ปกป้อง,เตรียมพร้อม,คุ้มกัน,พิทักษ์
lookout(vt) ระมัดระวัง,ระวัง,คอยเฝ้า,เตรียมพร้อม
preparation(n) การตระเตรียม,การเตรียมพร้อม
preparatory(adj) เป็นการเตรียมพร้อม,เป็นการเตรียมการ
prepare(vi,vt) ตระเตรียม,เตรียมการ,เตรียมพร้อม,ประกอบ,จัดทำ,ปรุง

German-Thai: Longdo Dictionary
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top