ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

candour

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -candour-, *candour*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
candour(n) ความตรงไปตรงมา, Syn. candor, openness, forthrightness

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
candour(แคน'เดอะ) n. ภาวะเปิดเผย, ภาวะตรงไปตรงมา, ความยุติธรรม, สีขาว, ความบริสุทธิ์, ความใจดี, Syn. openness, Ant. bias

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The charm of your drug addled candour knows no bounds.เสน่ห์ในความเถรตรง จากฤทธิ์ยาของคุณไร้ขอบเขตจริงๆ The Adhesive Duck Deficiency (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เปิดเผย[poētphoēi] (adv) EN: openly ; frankly ; candidly ; with candour = with candor (Am.)   FR: ouvertement ; franchement

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
candour (n) kˈændər (k a1 n d @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
率直(P);卒直[そっちょく, socchoku] (adj-na, n) frankness; candour; candor; openheartedness; directness; (P) #17,196 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Candor \Can"dor\, n. [Written also {candour}.] [L. candor, fr.
   cand["e]re; cf. F. candeur. See {candid}.]
   [1913 Webster]
   1. Whiteness; brightness; (as applied to moral conditions)
    usullied purity; innocence. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Nor yor unquestioned integrity
       Shall e'er be sullied with one taint or spot
       That may take from your innocence and candor.
                          --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   2. A disposition to treat subjects with fairness; freedom
    from prejudice or disguise; frankness; sincerity.
    [1913 Webster]
 
       Attribute superior sagacity and candor to those who
       held that side of the question.    --Whewell.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 candour
   n 1: the quality of being honest and straightforward in attitude
      and speech [syn: {candor}, {candour}, {candidness},
      {frankness}, {directness}, {forthrightness}]
   2: ability to make judgments free from discrimination or
     dishonesty [syn: {fairness}, {fair-mindedness}, {candor},
     {candour}] [ant: {unfairness}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top