ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

สินสอด

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -สินสอด-, *สินสอด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สินสอด[N] bride-price, Syn. ของหมั้น, สินสอดทองหมั้น, Example: ฝ่ายหญิงเรียกสินสอดฝ่ายชายมากเกินไป ทำให้เกิดปัญหาไม่ได้แต่งเสียที, Thai definition: ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส, Notes: (กฎหมาย)
สินสอดทองหมั้น[N] dowry, Syn. สินสอด, Example: เขาแต่งงานกับลูกเศรษฐีด้วยสินสอดทองหมั้นราคาแพง, Thai definition: ทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรม หรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
สินสอดน. เงินที่ฝ่ายชายให้แก่บิดามารดาหญิงที่จะแต่งงานเป็นค่านํ้านม ข้าวป้อน
สินสอดทรัพย์สินซึ่งฝ่ายชายให้แก่บิดามารดา ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ายหญิง แล้วแต่กรณี เพื่อตอบแทนการที่หญิงยอมสมรส
สินสอดสินบน.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For your dowry when you grow up, baby.สำหรับสินสอดทองหมั้นข- องคุณเมื่อคุณโตขึ้นทารก Idemo dalje (1982)
And the sacred animal was offered as dowry for the marriage.และสัตว์ศักดิ์สิทธิ์จะถูกเสนอ เป็นสินสอดในงานวิวาห์ Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
I wish I had laid by an annual sum to bribe worthless young men to marry my daughters, but I have not, I confess.พ่อคิดว่าพ่อต้องรอรับสินสอดของเจ้าสาว จากชายหนุ่มไร้ค่าที่จะมาแต่งกับลูกสาวพ่อ แต่พ่อขอสารภาพว่าพ่อไม่มีเลยสักคน Episode #1.6 (1995)
[Advice pertinent to procuring the dowry][คำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาสินสอดทองหมั้น] Episode #1.15 (2010)
Good heavens!ไม่ต้องมีสินสอด ยกให้เลย เอากลับบ้านเลย ไปสิๆ The Sorcerer and the White Snake (2011)
Or did you forget about the dowry?หรือว่าเธอลืมเรื่องสินสอดทองหมั้น? The Princess Dowry (2012)
If she defaults on the marriage, the dowry can be reinstated.ถ้าเธอละเลยการแต่งงาน สินสอดทองหมั้นสามารถคืนสถานะ The Princess Dowry (2012)
Cyrus thinks the Grimaldis may have to grant me an amicable annulment, meaning that they'd waive my dowry...ไซรัสคิดว่าพวก กริมาลดีส์ อาจจะต้องให้สิทธิ์ฉัน ในการประกาศว่าเป็นโมฆะอย่างเป็นกันเอง นั่นหมายถึงพวกเขาจะต้องสละสินสอดทองหมั้นของฉัน The Princess Dowry (2012)
Well, they agreed to waive the dowry as long as I completely stayed out of the press.ดี พวกเขาต้องการยกเลิกสินสอด ตราบนานเท่าที่ฉันอยู่ให้ห่างจากสื่อ The Princess Dowry (2012)
That's what paying this dowry is gonna do to them.นั่นคือการต้องจ่ายค่าสินสอดให้กับพวกเขา The Princess Dowry (2012)
Humphrey's not the reason we're not together, and neither is the dowry.ฮัมฟรีย์ไม่ใช่เหตุผลที่เราไม่ได้อยู่ด้วยกัน แล้วก็ไม่ใช่เรื่องสินสอด The Princess Dowry (2012)
But nothing is in our way now.หรือครอบครัวเราคืนสินสอดเจ้าสาว แต่ตอนนี้ไม่มีอะไรขวางทางเราแล้ว Con-Heir (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สินสอด[n.] (sinsøt) EN: money given to the bride's parents by the groom's parents at the engagement ceremony   FR: dot [f]

English-Thai: Nontri Dictionary
BRIDE bride price(n) สินสอดทองหมั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top