Search result for

เตรียม

(82 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เตรียม-, *เตรียม*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้านภาครัฐได้เตรียมการบูรณาการในหลายด้าน
เตรียมดินsoil preparation

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เตรียม[V] prepare, See also: get ready, make ready, organize, arrange, Syn. จัดแจง, จัด, จัดเตรียม, ตระเตรียม, Example: เมื่อเตรียมวัตถุดิบเรียบร้อยแล้วก็นำเข้าเครื่องตัดให้ได้ขนาดพอเหมาะ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
เตรียมใจ[V] prepare oneself, See also: ready oneself, Syn. เตรียมตัวเตรียมใจ, Example: ขอให้ทุกคนที่จะเข้าประจำการต่อไปจงเตรียมใจให้พร้อม, Thai definition: เตรียมตนและจิตใจให้พร้อม
เตรียมการ[V] prepare, See also: get ready, organize, arrange, Syn. เตรียม, วางแผน, ตระเตรียม, Example: ผู้ก่อการร้ายเตรียมการเรื่องนี้ไว้ในใจตั้งนานแล้ว, Thai definition: จัดให้พร้อมไว้ก่อน
เตรียมตรม[V] be grieved, See also: be sore at heart, sorrow, Syn. ตรมเตรียม, เกรียมกรม, กรมเกรียม, Example: ใจของแม่เตรียมตรมถึงลูกยา, Thai definition: ระทมใจจนหม่นไหม้
เตรียมตัว[V] prepare, See also: get ready, make ready, Syn. เตรียม, จัดแจง, Example: ข้าพเจ้าพร้อมด้วยน้องชายของเธอเตรียมตัวเดินทางไปยังสถานที่เกิดอุบัติเหตุ, Thai definition: จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ทำตัวให้พร้อม
เตรียมประถม[N] pre-elementary school, See also: kindergarten, Syn. อนุบาล
เตรียมพร้อม[V] be ready, See also: get ready, be in order, be on the alert, Example: ชายไทยอายุ 21 ปีต้องเตรียมพร้อมที่จะเป็นทหารรับใช้ชาติ, Thai definition: เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม
เตรียมรับมือ[V] keep up with, Example: นาโต้ระดมทหารกองหนุน เพื่อเตรียมรับมือวิกฤตการณ์ที่อาจเกิดขึ้น, Thai definition: เตรียมความพร้อมที่จะต่อสู้โดยเป็นฝ่ายรับ
เตรียมอุดมศึกษา[N] pre-university education, See also: high school education, Example: การฝึกฝนตัวเองเขียนหนังสือเป็นเหตุให้เขาเรียนไม่จบเตรียมอุดมศึกษาในถิ่นเกิด, Thai definition: ชั้นหลักสูตรการศึกษาที่เตรียมเพื่อเข้ามหาวิทยาลัย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เตรียม(เตฺรียม) ก. จัดแจงไว้ให้เรียบร้อย, จัดหรือทำไว้ล่วงหน้า
เตรียมทำให้เกิดสารเคมีที่ต้องการจากสารเคมีอื่นด้วยกระบวนการทางเคมี เช่น เตรียมแก๊สออกซิเจนจากดินประสิว.
เตรียมตรม(เตฺรียมตฺรม) ก. ระทมใจจนหม่นไหม้, ใช้เป็น ตรมเตรียม เกรียมกรม หรือ กรมเกรียม ก็ได้.
เตรียมตัวก. จัดแจงไว้ให้พร้อมเพื่อรับเหตุการณ์ข้างหน้า, ทำตัวให้พร้อม.
เตรียมพร้อมก. เตรียมตัวเตรียมกำลังไว้ให้พร้อม.
ตั้งท่าเตรียมตัวพร้อม, คอยทีอยู่.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Oh, yeah. Um, I'm all packed up.อ่า ค่ะแม่ หนูเตรียมของเรียบร้อยแล้ว New Haven Can Wait (2008)
Well, I come prepared.ดี ฉันก็เตรียมไว้แล้วเหมือนกัน New Haven Can Wait (2008)
I have to get ready. The Dean's house?ฉันต้องไปเตรียมตัว/ บ้านท่านคณบดี? New Haven Can Wait (2008)
If I don't find an answer fast. Steal Blair's.ถ้าฉันยังไม่ได้เตรียมตอบคำถาม/ ขโมยของแบลร์ดิ New Haven Can Wait (2008)
Be prepared. It's been a while.เตรียมตัวไว้ละกัน มันก็ซักระยะแล้วแหละที่พ่อชั้นไม่ได้เข้าครัว Chuck in Real Life (2008)
All right, heads up. We've got a small impact crater ahead.เตรียมตัวนะด้านหน้ามีปล่องภูเขาไฟเล็กๆ Dead Space: Downfall (2008)
Secure this room and get ready to move.คุ้มกันห้องนี้ไว้ เตรียมตัวเคลื่อนย้าย Dead Space: Downfall (2008)
Get ready to fire on my command.เตรียมยิง ฟังจากคำสั่งผม Dead Space: Downfall (2008)
Ishimura, prepare to be boarded.อิชิมุระ เตรียมตัวเทียบยาน Dead Space: Downfall (2008)
We're prepared to dealwith whatever happens.เราเตรียมการช่วยเหลือไว้พร้อมถ้ามีอะไรเกิดขึ้น Adverse Events (2008)
- This is about you needing to be prepared for the worst.สิ่งที่คุณเตรียมการมันมีค่า Birthmarks (2008)
We prepared the room. We Hung the drapes.เราต้องจัดเตรียมห้อง เราต้องแขวนม่าน The Itch (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เตรียม[v.] (trīem) EN: prepare ; get ready ; make ready ; organize ; arrange   FR: préparer ; arranger ; disposer ; apprêter
เตรียม[adj.] (trīem) EN: preparatory   FR: préparatoire
เตรียมกระเป๋าเดินทาง[v. exp.] (trīem krapao doēnthāng) FR: faire sa valise
เตรียมการ[n.] (trīemkān) EN: preparatory   
เตรียมการ[v.] (trīemkān) EN: prepare ; get ready ; organize ; arrange   FR: préparer
เตรียมการ[adj.] (trīemkān) EN: preparatory   FR: préparatoire
เตรียมตรม[v.] (trīemtrom) EN: be grieved   
เตรียมตัว[v. exp.] (trīem tūa) EN: prepare oneself ; get ready ; prepare   FR: se préparer ; se mettre en état
เตรียมตัวเตรียมใจ[v. exp.] (trīem tūa trīemjai) EN: prepare oneself   
เตรียมทำรายงาน[v. exp.] (trīem tham rāi-ngān) FR: préparer un rapport

English-Thai: Longdo Dictionary
deploy(vt) แปรแถวตอนเป็นแถวหน้ากระดาน(ทางทหาร), เคลื่อนกำลังพลพร้อมอาวุธไปอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมจะต่อสู้ (ทางทหาร), การตั้งแถวเตรียมตัวออกรบ, จัดเพื่อใช้งาน
instant water heater(n) เครื่องทำน้ำอุ่นประเภทที่ให้ความร้อนกับน้ำ ณ ขณะนั้น ไม่มีการกักตุนและเตรียมน้ำอุ่นสำรองไว้ , S. tankless water heater
ad-hoc report(n ) การรายงานโดยไม่มีการเตรียมการล่วงหน้า

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
anticipate[VT] เตรียมป้องกันล่วงหน้า, Syn. prepare for, provide against
arm[VT] เตรียมอุปกรณ์
arrange[VI] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
arrange[VT] จัดเตรียม, See also: เตรียมการ, Syn. prepare, plan
accommodate with[PHRV] เตรียมไว้ให้, See also: จัดหาให้, หาให้, อำนวยความสะดวก
alert to[PHRV] เตรียมพร้อมสำหรับ, See also: เตรียมรับมือกับ, ทำให้ระมัดระวัง, Syn. awaken to
allow for[PHRV] ีเผื่อเอาไว้ (เวลา สถานที่ เนื้อที่), See also: เตรียมเผื่อ, เตรียมเอาไว้
arm for[PHRV] ติดอาวุธสำหรับ, See also: เตรียมให้พร้อมสำหรับ
arm with[PHRV] เตรียมให้พร้อมด้วย (อาวุธ)
bankroll[VT] เตรียมเงินทุนสำหรับโครงการหนึ่งๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessoriesโปรแกรมประกอบหมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ ที่โปรแกรมระบบเตรียมให้มาไว้ใช้เป็นโปรแกรมประกอบ หรือโปรแกรมที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้งาน เช่น โปรแกรมประกอบของโปรแกรม ระบบวินโดว์ 95 หรือ 98 จะมีโปรแกรม NotePad, Paint, WordPad , Multimedia, Calculator เป็นต้น
ad-lib(แอดลิบ' แอด' ลิบ) vt., vi. แสดงหรือพูดอย่างไม่ได้เตรียมมาก่อน. -ad-libber n.
address(n. อะเดรส' , แอด' เดรส; -vi. อะเดรส') n.,vi. (การ) ปราศรัยกับ, (การ) พูดกับ, (การ) เตรียม, คำปราศรัย, คำถวายพระพรชัยมงคล, คำจ่าหน้าซอง, กิริยาวาจา,บุคลิกลักษณะ, (การ) พูดจา, ความแคล่วคล่อง. -addresser n.ผู้ส่งจดหมาย,
alert(อะเลิร์ทฺ') n.,adj.,vt. ว่องไว, เตรียมพร้อม,
amandine(อา' มันดีน, แอม' มะดีน) adj. ซึ่งเตรียมหรือทำจากผล almond
arm 2(อาร์ม) n. อาวุธ,เครื่องมือต่อสู้,ตราประจำตระกูล, ประเภทเหล่าทหาร. -vi.,vt. ติดอาวุธ, เตรียมตัวป้องกัน,คุมเชิง, Syn. shoot, branch)
arrange(อะเรนจฺ') vt.,vi. จัด,จัดการ, เตรียม,เตรียมการ,ปรึกษา,ไกล่เกลี่ย,ปรับปรุง, ตกลง,กำหนด-arrangeable adj. -arranger n., Syn. assort, adjust ###A. disarrange)
arrangement(อะเรนจฺ'เมินทฺ) n. การจัด,การจัดการ,ภาวะที่ถูกจัด,ลักษณะการจัด,การตระเตรียม,เพลงที่ได้มีการปรับปรุงใหม่, Syn. plan,preparation ###A. disarrangement)
canned(แคนดฺ) adj. ซึ่งบรรจุกระป๋อง,ซึ่งบันทึกไว้,เตรียมไว้ล่วงหน้าแล้ว,เมาเสียแล้ว,ถูกคุมขัง
cock(คอค) {cocked,cocking,cocks} n. ไก่ตัวผู้,นกตัวผู้,ผู้นำ,หัวหน้า,นักต่อสู้,นกสับของปืน,หัวก๊อกท่อน้ำท่อแก๊สที่ใช้มือปิดเปิดได้,ลึงค์,เวลาไก่ขัน,รุ่งอรุณ,การขันของไก่ vt. ดึงนกสับ vi. เดินวางท่า,วางมาด,เชิดขึ้น,ตั้งขึ้น,เตรียมยิง

English-Thai: Nontri Dictionary
alert(adj) ระมัดระวัง,เตรียมพร้อม,ว่องไว
alertness(n) ความระมัดระวัง,การเตรียมพร้อม,ความว่องไว
arm(vi,vt) เตรียมพร้อม,เตรียมรบ,คุมเชิง,ติดอาวุธ,เตรียมป้องกัน
arrange(vi,vt) จัดการ,เตรียมการ
arrangement(n) การจัดการ,การเตรียม,การเตรียมการ
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
concert(vi,vt) เตรียมการ,ประสานงาน,ทำงานร่วมกัน
design(vt) ออกแบบ,คิด,กำหนด,เตรียมแผนการ,มุ่งหมาย,เจตนา
embattle(vt) เตรียมต่อสู้,ตั้งมั่น,ตั้งแนวรบ,ติดอาวุธ
enterprising(adj) เตรียมพร้อม,เต็มไปด้วยพลัง,กล้าได้กล้าเสีย,ใจป้ำ

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
hit the sack (Idiom ) เตรียมเข้านอน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
用意[ようい, youi] เตรียมไว้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
覚悟[かくご, kakugo] เตรียมใจ เช่น 私はもう覚悟はできています

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
整える[ととのえる, totonoeru] Thai: เตรียมให้ครบ English: to get ready

German-Thai: Longdo Dictionary
bereit(adj) เตรียมพร้อม, พร้อม เช่น Ich bin bereit für die Prüfung. ฉันพร้อมสำหรับการสอบแล้ว
kochen(vt) |kochte, gekocht| เตรียมอาหาร, ทําอาหาร, ต้ม(ชา,กาแฟ)
zubereiten(vi) |bereitete zu, hat zubereitet| เตรียมทำ(อาหาร)
zur Verfügung stehenมีอยู่ให้, จัดเตรียม, จัดหาให้ เช่น Ich stehe dir für Fragen jederzeit zur Verfügung.
stattfinden(vi) |fand statt, hat stattgefunden| เกิดขึ้น ใช้กับงานหรือเหตุการณ์ที่มีการเตรียมการณ์ เช่น Sein Geburtstagsparty findet morgen statt. งานเลี้ยงครบรอบวันเกิดของเขามีขึ้นพรุ่งนี้
festlegen(vt) |legte fest, hat festgelegt| จัดการ, จัดเตรียม, กำหนด เช่น festlegen, wer einkauft, putzt, oder kocht.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top