ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garrulous

G EH1 R AH0 L AH0 S   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garrulous-, *garrulous*, garrulou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
garrulous[ADJ] พูดเรื่อยเจื้อย, See also: พูดมาก, Syn. chatty, gabby, talkative, Ant. quiet, silent

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
garrulousadj. พูดมาก,น้ำท่วมทุ่ง,ปากจัด., See also: garrulously adv. garrulousness n., Syn. talkative,verbose

English-Thai: Nontri Dictionary
garrulous(adj) ช่างพูด,พูดมาก,พูดจ้อ,ปากจัด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
With that garrulous tongue of yours, you should be glad you lasted this long.ดว้ยปากจัดอย่าเจ้านี่ไม่น่า มีชีวิตรอดมาได้นานขนาดนี้เลย Episode #1.4 (2010)
Will you shut that garrulous gob of his?เจ้าช่วยปิดปากเสียของเขาด้วย Episode #1.4 (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปากตำแย[ADJ] talkative, See also: garrulous, Syn. ปากคัน, ปากบอน, Example: คนปากตำแยเป็นบุคคลประเภทที่ควรหลีกเลี่ยงเป็นอันดับต้นๆ, Thai definition: ชอบพูด, ชอบฟ้อง
เรื่อยเจื้อย[ADV] garrulously, See also: endlessly, ceaselessly, Syn. เลื้อยเจื้อย, Example: คุณตาพูดเรื่อยเจื้อยจนคนฟังหลับหมด, Thai definition: อาการที่พูดยืดยาว แต่มีสาระน้อย
ออดแอด[ADV] garrulously, See also: tiresomely, (complain) endlessly, Thai definition: อาการที่บ่นไม่รู้จักจบ
บ้าลำโพง[ADV] talkatively, See also: garrulously, Syn. บ้าน้ำลาย, Example: มันแสดงความคิดเห็นอย่างบ้าลำโพงมากเกินไปหน่อย เลยไม่มีใครสนใจจะฟัง, Thai definition: พูดพล่ามไม่หยุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จู้จี้[adj.] (jūjī) EN: fussy ; fastidious ; garrulous ; wordy ; verbose   FR: tracassier ; tatillon ; vétilleux ; pointilleux

CMU English Pronouncing Dictionary
GARRULOUS    G EH1 R AH0 L AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
garrulous    (j) gˈærələs (g a1 r @ l @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[nóng, ㄋㄨㄥˊ, / ] garrulous, #57,132 [Add to Longdo]
[zhān, ㄓㄢ, ] garrulous; to whisper; to joke [Add to Longdo]
贫嘴薄舌[pín zuǐ bó shé, ㄆㄧㄣˊ ㄗㄨㄟˇ ㄅㄛˊ ㄕㄜˊ, / ] garrulous and sharp-tongued [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
口が多い[くちがおおい, kuchigaooi] (exp,adj-i) (1) talkative; loquacious; garrulous; voluble; (exp) (2) having a large family to support; having too many mouths to feed [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garrulous \Gar"ru*lous\, a. [L. garrulus, fr. garrire to
   chatter, talk; cf. Gr. ? voice, ? to speak, sing. Cf.
   {Call}.]
   1. Talking much, especially about commonplace or trivial
    things; talkative; loquacious.
    [1913 Webster]
 
       The most garrulous people on earth.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having a loud, harsh note; noisy; -- said of
    birds; as, the garrulous roller.
 
   Syn: {Garrulous}, {Talkative}, {Loquacious}.
 
   Usage: A garrulous person indulges in long, prosy talk, with
      frequent repetitions and lengthened details; talkative
      implies simply a great desire to talk; and loquacious
      a great flow of words at command. A child is
      talkative; a lively woman is loquacious; an old man in
      his dotage is garrulous. -- {Gar"ru*lous*ly}, adv. --
      {Gar"ru*lous*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garrulous
   adj 1: full of trivial conversation; "kept from her housework by
       gabby neighbors" [syn: {chatty}, {gabby}, {garrulous},
       {loquacious}, {talkative}, {talky}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top