ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chatty

CH AE1 T IY0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chatty-, *chatty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chatty[ADJ] ช่างคุย, See also: ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Syn. gabby, talkative, talky

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chattyadj. ชอบคุยเล่น,ช่างพูด,, See also: chattiness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
chatty(adj) ชอบพูดพล่อย,ชอบพูดไร้สาระ,ช่างพูด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Maybe I mind him writing her chatty letters.บางทีฉันอาจจะคิดว่าเขาเขียนจดหมายของเธอช่างพูด The Russia House (1990)
Oh, they're quite chatty once you get them started.พวกเค้าพูดมากขึ้น หลังจากที่เธอเริ่มชวนคุยหนะ Pilot (2001)
Then go back to chatting with your customers, you phony, chatty shit.งั้นกลับไปเม๊ากับลูกค้าเธอได้ Punch-Drunk Love (2002)
- Mr. Chatty. Hi, Mr. Chatty. - You have rice in your hair.คุณเม๊า ไฮ คุณเม๊า มีข้าวติดที่ผมแน่ะ Punch-Drunk Love (2002)
Whoooo! You, uh, getting anything there, chatty?คุณเอ่อได้รับอะไรที่นั่นช่างพูด? Wrong Turn (2003)
- He's not very chatty, but he's rich. - Might as well put him on the listท่าทางเงียบๆ แต่รวยเป็นบ้า จองตัวไว้ก่อนก็ได้ Saving Face (2004)
Well, he's not too chatty about his personal life.เขาไม่ช่างคุยนักในเรื่องชีวิตส่วนตัว Flyboys (2006)
Not feeling very chatty right now.ตอนนี้ไม่อยู่ในอารมณ์จะคุยว่ะ Chuck Versus the Sensei (2008)
Oh, you're a regular chatty cathy.นายเป็นเพื่อนร่วมทางที่คุยสนุกมาก In the Beginning (2008)
I mean, he chats. He's chatty freakin' cathy..ฉันหมายถึงเขาชอบแชท ช่างพูดคุยช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
Babies, and they'll be hisabies, so they'll have perfect hair and they'll be chatty.ลูกๆ พวกเขาจะได้ลักษณะของเดเร็คไป พวกเขาจะมีผมสวยและก็ช่างพูดช่างคุย Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
So I'll have five chatty children, a chatty husband and live in a house in the wilderness.แล้วฉันก็จะมีลูกๆช่างพูดคุย5คน และสามีช่างเจรจาอยู่ในบ้านที่กว้างขวาง Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ช่างจำนรรจา[ADJ] talkative, See also: chatty, garrulous, loquacious, Syn. ช่างเจรจา, ช่างพูด, พูดเก่ง, คุยเก่ง, Example: ในบรรดาลูกๆ ของเธอ บอยฉายแววความเป็นเด็กช่างจำนรรจามาแต่เล็กแล้ว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ช่างคุย[adj.] (chang khui) EN: chatty ; talkative   FR: bavard ; volubile
ช่างพูด[adj.] (chang phūt) EN: given to talking ; talkative ; full of talk ; chatty   FR: bavard ; babillard
คุยเก่ง[v. exp.] (khui keng) EN: be chatty   
พูดมาก[v. exp.] (phūt māk) EN: talk to much ; be talkative ; babble ; be chatty ; be gabby   FR: parler pour ne rien dire ; être bavard ; trop parler

CMU English Pronouncing Dictionary
CHATTY    CH AE1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chatty    (j) tʃˈætiː (ch a1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schwatzhaft {adj} | schwatzhafter | am schwatzhaftestenchatty | chattier | chattiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お喋り(P);御喋り[おしゃべり, oshaberi] (adj-na,n,adj-no,vs) (uk) chattering; talk; idle talk; chat; chitchat; gossip; chatty; talkative; chatterbox; blabbermouth; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chatty \Chat"ty\, a.
   Given to light, familiar talk; talkative. --Lady M. W.
   Montagu.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Chatty \Chat"ty\, n. [Tamil sh[=a]ti.]
   A porous earthen pot used in India for cooling water, etc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chatty
   adj 1: full of trivial conversation; "kept from her housework by
       gabby neighbors" [syn: {chatty}, {gabby}, {garrulous},
       {loquacious}, {talkative}, {talky}]
   2: prone to friendly informal communication [syn: {chatty},
     {gossipy}, {newsy}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top