หรือคุณหมายถึง garrulousneß?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

garrulousness

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -garrulousness-, *garrulousness*, garrulousnes
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา garrulousness มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *garrulousness*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Garrulousnessพูดมาก [การแพทย์]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwätzigkeiten {pl}garrulousness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Garrulous \Gar"ru*lous\, a. [L. garrulus, fr. garrire to
   chatter, talk; cf. Gr. ? voice, ? to speak, sing. Cf.
   {Call}.]
   1. Talking much, especially about commonplace or trivial
    things; talkative; loquacious.
    [1913 Webster]
 
       The most garrulous people on earth.  --De Quincey.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) Having a loud, harsh note; noisy; -- said of
    birds; as, the garrulous roller.
 
   Syn: {Garrulous}, {Talkative}, {Loquacious}.
 
   Usage: A garrulous person indulges in long, prosy talk, with
      frequent repetitions and lengthened details; talkative
      implies simply a great desire to talk; and loquacious
      a great flow of words at command. A child is
      talkative; a lively woman is loquacious; an old man in
      his dotage is garrulous. -- {Gar"ru*lous*ly}, adv. --
      {Gar"ru*lous*ness}, n.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 garrulousness
   n 1: the quality of being wordy and talkative [syn: {garrulity},
      {garrulousness}, {loquaciousness}, {loquacity},
      {talkativeness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top