ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fudge

F AH1 JH   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fudge-, *fudge*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fudge[N] ขนมหวาน (ทำด้วยน้ำตาล, เนย, นม, ช็อคโกแล็ต และส่วนผสมอื่นๆ)
fudge[N] เรื่องเหลวไหล (คำไม่เป็นทางการ), See also: เรื่องโง่ๆ, เรื่องไร้สาระ, Syn. humbug, nonsense
fudge[VI] หลอกลวง
fudge[VT] หลอกลวง, Syn. fabricate, fake
fudge[VT] หลบ, See also: หลีก, เลี่ยง, หนี
fudge[N] ข่าวล่าสุดสั้นๆ ที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์, See also: ข่าวด่วนที่สอดเข้าในหนังสือพิมพ์ทีหลัง
fudge on[PHRV] ปฏิเสธที่จะตอบ, See also: เลี่ยงไม่ตอบ
fudge packer[SL] เกย์ (คำหยาบ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fudge(ฟัดจฺ) n. ความไร้สาระ,ความโง่. vi. พูดไร้สาระ,พูดโง่ ๆ, Syn. nonsense,food

English-Thai: Nontri Dictionary
fudge(n) สิ่งไร้สาระ,ขนมหวาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fudge (vt ) เปลี่ยนเพื่อการหลอกลวง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hot fudge, nuts, cherry on top?เหลวไหล น่าสนใจ ถั่ว , เชอร์รี่ อยู่ด้านบน ? I Spit on Your Grave (1978)
"Billy, I think I just turned my Fruit of the Looms into a fudge factory.""บิลลี่ ฉันคิดว่าฉันเพิ่งจะพลิก อนาคตสดใสไปสู่นาคตที่มืดมน" Stand by Me (1986)
You must have seen how I fudged and slurred my way through the difficult passages.คุณอาจจะเห็นว่าฉันร้องแย่ และเสียงหลงขนาดไหน Episode #1.5 (1995)
Or if it's election night and you want to celebrate, because some fudge-packer was elected the first queer president.หรือคุณอยากจะฉลอง คืนวันเลือกตั้ง... ...เพราะว่าคู่ขาคุณชนะการเลือกตั้ง ได้เป็นประธานาธิบดีกะเทยคนแรก As Good as It Gets (1997)
Fudge.ฟัดจ์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Cornelius Fudge, Minister of Magic.คอร์นีเลียส ฟัดจ์ รัฐมนตรีกระทรวงเวทย์มนตร์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Already here, Fudge?มาอยู่นี่แล้วหรือ ฟัดจ์ Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Fudge has to see Buckbeak before we steal him.แต่เราต้องทำให้เขาเห็นว่าบัคบีคยังอยู่ก่อนที่เราจะโขมยมานะ Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
Fudge is coming.ฟัดจ์มาแล้ว Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)
One Wonka Whipple-Scrumptious Fudgemallow Delight, please.เอา วองก้า วิปเปิ้ล สครัมเชียส ฟัจด์เมลโล ดีไลท์ อันนึงครับ Charlie and the Chocolate Factory (2005)
Against a luscious bit of fudge?ต่อกรกับความหวานนิดหน่อยของฟัจด์? Charlie and the Chocolate Factory (2005)
That pipe, it just so happens to lead directly to the room where l make delicious strawberry-flavored, chocolate-coated fudge.ท่อนั่น นำไป ยังห้องที่ใช้ปรุง รสสตอเบอรี่ ขนมหวานเคลือบช็อกโกแลต Charlie and the Chocolate Factory (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fudgeFudge! My stocking's run.

CMU English Pronouncing Dictionary
FUDGE    F AH1 JH
FUDGED    F AH1 JH D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fudge    (n) fˈʌʤ (f uh1 jh)
fudges    (n) fˈʌʤɪz (f uh1 jh i z)

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, n.
   A kind of soft candy composed of sugar or maple sugar, milk,
   and butter, and often chocolate or nuts, boiled and stirred
   to a proper consistency.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, n. [Cf. Prov. F. fuche, feuche, an interj. of
   contempt.]
   A made-up story; stuff; nonsense; humbug; -- often an
   exclamation of contempt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fudge \Fudge\, v. t. [imp. & p. p. {Fudged}; p. pr. & vb. n.
   {Fudging}.]
   1. To make up; to devise; to contrive; to fabricate.
    [1913 Webster]
 
       Fudged up into such a smirkish liveliness. --N.
                          Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   2. To foist; to interpolate.
    [1913 Webster]
 
       That last "suppose" is fudged in.   --Foote.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fudge
   n 1: soft creamy candy
   v 1: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
      "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
      {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
      {misrepresent}]
   2: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing
     (duties, questions, or issues); "He dodged the issue"; "she
     skirted the problem"; "They tend to evade their
     responsibilities"; "he evaded the questions skillfully" [syn:
     {hedge}, {fudge}, {evade}, {put off}, {circumvent}, {parry},
     {elude}, {skirt}, {dodge}, {duck}, {sidestep}]

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 fudge
 
 
   1. vt. To perform in an incomplete but marginally acceptable way,
   particularly with respect to the writing of a program. ?I didn't feel like
   going through that pain and suffering, so I fudged it ? I'll fix it later.?
 
   2. n. The resulting code.
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top