ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wangle

W AE1 NG G AH0 L   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wangle-, *wangle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wangle[VT] ได้มาด้วยเล่ห์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา
wangle[VT] ปลอมแปลงบัญชีหรือข้อมูล, Syn. falsify, fiddle
wangle[N] วิธีที่ไม่ซื่อสัตย์, See also: วิธีสกปรก
wangler[N] ผู้ที่หลอกลวงเพื่อให้ได้มา, See also: ผู้ใช้เพทุบายเพื่อให้ได้มา, ผู้ใช้เล่ห์กลเพื่อให้ได้มา
wangle out of[PHRV] หลอกล่อ (คำสแลง), See also: ลวงให้หลงกล

CMU English Pronouncing Dictionary
WANGLE    W AE1 NG G AH0 L
WANGLED    W AE1 NG G AH0 L D
WANGLER    W AE1 NG G L ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wangle    (v) wˈæŋgl (w a1 ng g l)
wangled    (v) wˈæŋgld (w a1 ng g l d)
wangles    (v) wˈæŋglz (w a1 ng g l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
せしめる[, seshimeru] (v1,vt) to cheat someone out of; to wangle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wangle
   n 1: an instance of accomplishing something by scheming or
      trickery [syn: {wangle}, {wangling}]
   v 1: achieve something by means of trickery or devious methods
      [syn: {wangle}, {finagle}, {manage}]
   2: tamper, with the purpose of deception; "Fudge the figures";
     "cook the books"; "falsify the data" [syn: {fudge},
     {manipulate}, {fake}, {falsify}, {cook}, {wangle},
     {misrepresent}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top