ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

humbug

HH AH1 M B AH2 G   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -humbug-, *humbug*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
humbug[N] การหลอกลวง, See also: การตบตา, การต้มตุ๋น
humbug[VT] หลอกลวง, See also: ตบตา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
humbug(ฮัม'บัก) n. การหลอกลวง,การโกหก,มารยา,ผู้หลอกลวง,นักต้ม,ความไร้สาระ,สิ่งที่ไร้สาระ v. หลอกลวง,โกง,ต้ม -interj. เหลวไหล!., See also: humbugger n., Syn. nonsense

English-Thai: Nontri Dictionary
humbug(n) การโกง,การตบตา,การเสแสร้ง,การหลอก,มารยา
humbug(vt) โกง,ตบตา,เสแสร้ง,หลอก,มีมารยา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แกล้ง[v.] (klaēng) EN: pretend ; feign ; affect ; sham ; humbug   FR: feindre ; faire semblant (de) ; simuler

CMU English Pronouncing Dictionary
HUMBUG    HH AH1 M B AH2 G

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
humbug    (v) hˈʌmbʌg (h uh1 m b uh g)
humbugs    (v) hˈʌmbʌgz (h uh1 m b uh g z)
humbugged    (v) hˈʌmbʌgd (h uh1 m b uh g d)
humbugging    (v) hˈʌmbʌgɪŋ (h uh1 m b uh g i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Humbug {m}hokum [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
隠語[いんご, ingo] (n) (1) secret language; jargon; cant; (2) humbug; (P) [Add to Longdo]
三筋琉球雀鯛[みすじりゅうきゅうすずめだい;ミスジリュウキュウスズメダイ, misujiryuukyuusuzumedai ; misujiryuukyuusuzumedai] (n) (uk) whitetail dascyllus (Dascyllus aruanus, species of damselfish from the Indo- West Pacific); humbug dascyllus; banded dascyllus; white-tailed damselfish [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humbug \Hum"bug`\, n. [Prob. fr. hum to impose on, deceive + bug
   a frightful object.]
   1. An imposition under fair pretenses; something contrived in
    order to deceive and mislead; a trick by cajolery; a hoax.
    [1913 Webster]
 
   2. A spirit of deception; cajolery; trickishness.
    [1913 Webster]
 
   3. One who deceives or misleads; a deceitful or trickish
    fellow; an impostor. --Sir J. Stephen.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Humbug \Hum"bug`\, v. t. [imp. & p. p. {Humbugged}; p. pr. & vb.
   n. {Humbugging}.]
   To deceive; to impose; to cajole; to hoax.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 humbug
   n 1: pretentious or silly talk or writing [syn: {baloney},
      {boloney}, {bilgewater}, {bosh}, {drool}, {humbug},
      {taradiddle}, {tarradiddle}, {tommyrot}, {tosh}, {twaddle}]
   2: communication (written or spoken) intended to deceive [syn:
     {humbug}, {snake oil}]
   3: something intended to deceive; deliberate trickery intended
     to gain an advantage [syn: {fraud}, {fraudulence}, {dupery},
     {hoax}, {humbug}, {put-on}]
   v 1: trick or deceive

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 humbug /hɵmbɵx/
  slyjoke

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top