ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

focal

F OW1 K AH0 L   
55 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focal-, *focal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
focal[ADJ] เกี่ยวกับจุดรวมแสง, See also: เกี่ยวกับจุดโฟกัส
focal[ADJ] ที่สำคัญมาก, See also: ที่เป็นหัวใจ, Syn. central, important

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
focal(โฟ'คัล) adj. เกี่ยวกับจุดโฟกัส.
bifocal(ไบโฟ'เคิล) adj. มีสองโฟกัส (มองภาพไกลละมองภาพใกล้), See also: bifocals n. แว่นตามีสองเลนส์ที่เป็น bifocal
confocal่ (-โฟ'เกิล) adv. ซึ่งมีโฟกัลเดียวก

English-Thai: Nontri Dictionary
focal(adj) เกี่ยวกับจุดโฟกัส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focal-จุดรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal infectionการติดเชื้อเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal inflammationการอักเสบเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal lengthความยาวโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focal myelitisไขสันหลังอักเสบเฉพาะจุด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
focal radiusรัศมีโฟกัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
focal spotจุดโฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
focal-dermal hypoplasia syndromeกลุ่มอาการหนังด้อยเจริญที่แหล่งโรค [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focalเป็นหย่อมๆ,ไม่เท่าเทียมกัน,เป็นจุด,เฉพาะที่ [การแพทย์]
Focal Distanceระยะโฟกัส [การแพทย์]
focal lengthความยาวโฟกัส, ระยะจากจุดศูนย์กลางของเลนส์หรือกระจกโค้งถึงโฟกัส [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Focal Spotจุดโฟกัส [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
PHIL: immediately evident is the focal charring of the limbs and torso.แสดงให้เห็นว่า แช่อยู่ ในน้ำมันที่กำลังลุกไหม้. Deja Vu (2006)
These two dates seem to be the focal points. Both in the past.ไม่มีคำถาม Chapter Twenty 'Five Years Gone' (2007)
Women have been the focal point for artists throughout history.คุณแน่ใจนะ ว่านี่ไม่ได้มาพร้อมกรอบรูปน่ะ? It's a Wonderful Lie (2008)
Try to put that to good use as a focal point in your life, and it'll all fall to place eventually.พยายามรวมสิ่งดีๆไว้เป็นคอนเซ็ป ในที่สุดมันก็จะถูกที่ถูกทาง Episode #1.12 (2010)
Try to put that to good use as a focal point in your life, and it'll all fall to place eventually.พยายามใส่สิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตของเธอ และมันก็จะจัดการได้ทั้งหมด Episode #1.12 (2010)
You said I might succeed if I used my foolish stubbornness as a focal point in life.คุณว่าฉันจะประสบความสำเร็จ หากใช้ความดื้อรั้นที่โง่ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสในชีวิต Episode #1.16 (2010)
Try to put that concept to good use as a focal point in your life.พยายามจะให้แนวคิดที่ดีที่จะได้ใช้เป็นจุดโฟกัสในชีวิตของเธอ Episode #1.16 (2010)
You said to make my foolish stubbornness a focal point of my life, so I just trusted what you said, and am trying my best to do that.คุณบอกว่าให้ความดื้อรั้นแบบโง่ ๆ ของฉันเป็นจุดโฟกัสของชีวิตฉันเอง ดังนั้นฉันเพิ่งจะเชื่อในสิ่งที่คุณได้บอกมา และฉันพยายามทำให้ดีที่สุด Episode #1.16 (2010)
Just so you know, you're kind of the focal point of my first piece.คุณแค่รู้ไว้ คุณเป็นพวกที่เป้นจุดโฟกัส ของชิ้นส่วนแรกของฉัน Father and the Bride (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดโฟกัส[N] focus, See also: focal point, Count unit: จุด, Thai definition: จุดที่แนวแสงลู่เข้าทั้งหมดไปตัดกัน หรือจุดที่แนวแสงลู่ออกทั้งหมดต่อย้อนหลังไปตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ให้ความสนใจกับ ...[v. exp.] (hai khwām sonjai kap …) EN: pay attention ; target ... ; focus on ... ; zero in on ...   FR: se préocupper de ... ; viser ... ; se focaliser sur ... ; accorder de l'intérêt à ... ; montrer de l'intérêt pour ...
จุดโฟกัส[n. exp.] (jut fōkat) EN: focus   FR: point focal [m]
จุดรวม[n. exp.] (jut rūam) EN: center ; hub ; middle point ; focal point ; focus   FR: point focal [m]
จุดศูนย์กลาง[n.] (jutsūnklāng) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center   FR: centre [m] ; point focal [m]
มุ่ง[v.] (mung) EN: be bound for ; intend ; aim at ; advance towards ; go to ; target   FR: viser ; se focaliser sur ; se diriger vers ; tendre vers ; se destiner à

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCAL F OW1 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focal (j) fˈoukl (f ou1 k l)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
焦距[jiāo jù, ㄐㄧㄠ ㄐㄩˋ, ] focal length; focal distance, #19,022 [Add to Longdo]
震源机制[zhèn yuán jī zhì, ㄓㄣˋ ㄩㄢˊ ㄐㄧ ㄓˋ, / ] focal mechanism of earthquake [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Brennebene {f}focal plane [Add to Longdo]
Brennpunkt {m} | Brennpunkte {pl} | Brennpunkte {pl} der Ellipsefocal point | focal points | foci of the ellipse [Add to Longdo]
Brennstrahl {m}focal ray [Add to Longdo]
Brennweite {f}focal length [Add to Longdo]
Schwerpunkt {m} | Schwerpunkte setzen; Akzente setzen | Schwerpunkte darlegen; Akzente setzenfocal point; main focus; main point | to bring out the main points; to emphasize the features | to give the main points [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フォーカルプレーン[, fo-karupure-n] (n) focal plane [Add to Longdo]
フォーカルプレーンシャッター[, fo-karupure-nshatta-] (n) focal-plane shutter [Add to Longdo]
遠近両用メガネ[えんきんりょうようメガネ, enkinryouyou megane] (n) (See 二重焦点) bifocal glasses; bifocals [Add to Longdo]
共焦点レーザ走査型顕微鏡[きょうしょうてんレーザそうさがたけんびきょう, kyoushouten re-za sousagatakenbikyou] (n) confocal laser scanning biological microscope [Add to Longdo]
共焦点走査型顕微鏡[きょうしょうてんそうさがたけんびきょう, kyoushoutensousagatakenbikyou] (n) confocal scanning microscope [Add to Longdo]
結節点[けっせつてん, kessetsuten] (n) focal point; nodal point; node [Add to Longdo]
後ピン[あとピン;アトピン, ato pin ; atopin] (n) (See ピント) focal point of a lens behind the subject [Add to Longdo]
光軸[こうじく, koujiku] (n) optical axis; focal aim; axis of a lens [Add to Longdo]
三重焦点[さんじゅうしょうてん, sanjuushouten] (n) trifocal [Add to Longdo]
磁場[じば(P);じじょう, jiba (P); jijou] (n) (1) magnetic field; (2) ambience; atmosphere; focal point; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
焦点[しょうてん, shouten] focus, focal point, (photographic) focus [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Focal \Fo"cal\, a. [Cf. F. focal. See {Focus}.]
   Belonging to,or concerning, a focus; as, a focal point.
   [1913 Webster]
 
   {Focal distance, or length, of a lens or mirror} (Opt.), the
    distance of the focus from the surface of the lens or
    mirror, or more exactly, in the case of a lens, from its
    optical center. 
 
   {Focal distance of a telescope}, the distance of the image of
    an object from the object glass.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focal
   adj 1: having or localized centrally at a focus; "focal point";
       "focal infection"
   2: of or relating to a focus; "focal length"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top