Search result for

focusing

(29 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -focusing-, *focusing*, focus
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
focusing collectorตัวเก็บรังสีแบบโฟกัส [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
focusing lensเลนส์โฟกัส [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Focusing Controlปรับภาพคมชัด [การแพทย์]
Focusing Knobsปุ่มปรับความชัดของภาพ [การแพทย์]
Focusing, Lineที่ตั้งหาระยะความชัด(ของกล้องถ่ายรูป) [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's what we should be focusing on.นั่นคือที่เราจะโฟกัส Birthmarks (2008)
Why aren't we focusing on the ones who are here and are actually doing this? -We are.ทำไมเราไม่พุ่งเป้าคนที่เป็นตัวการ แล้วจัดการมันที่นี่ล่ะ? Vantage Point (2008)
Focusing on an "Operation Icarus."โดยเฉพาะ "ปฏิบัติการ อิคารัส" Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
You're focusing on the negative.คุณคิดแต่ในแง่ในเชิงลบ Breakage (2009)
So you're focusing the search in this area here. Yeah, but if he dumped other bodies here, he's got over 800 acres to work with.ใช่แล้ว, แต่ถ้าเจ้าหมอนั่นเอาศพมาฝังไว้ที่นี่จริงๆ มันมีพื้นที่ตั้ง 800 เอเคอร์เชียวนะ Cold Comfort (2009)
WE'RE FOCUSING ON KNOWN OFFENDERSไบรอัน มิลเลอร์ อายุ 18 ปี House on Fire (2009)
You're getting better at focusing.คุณกำลังมีสมาธิขึ้น House Divided (2009)
Right now I'm focusing on that one little body of water where that slaughter takes place.ในโดมินิกา เรามีอาคารประมง มูลค่า 22 ล้านเหรียญ ซึ่งพวกพ่อค้าในท้องถิ่น เอาไว้ใช้เก็บไก่นำเข้า The Cove (2009)
I'm not. I've moved on and i'm focusing on my career now.ฉันเปล่า ฉันลืมไปแล้ว ตอนนี้สนใจแต่เรื่องงาน Acafellas (2009)
As complications arise between Shinhwa Group and JK Group merger, the international markets are focusing their attentions on them.การรวมกันของชินฮวากรุ๊ปและเจเคกรุ๊ปได้สิ้นสุดลงแล้ว หุ้นของกลุ่มชินฮวาในตลาดเอเชียตกลงอย่างฮวบฮาบ Episode #1.22 (2009)
You have to regroup the tech team and start another search, this time focusing on secluded brush areas within 50 yards on either side of the tracks, where animal feeding sites would likely appear.คุณต้องกลับไปรวมกับกลุ่มกับทีมเทคนิค และเริ่มการค้นหา คราวนี้ให้ความสนใจ บริเวณพุ่มไม้เตี้ย ๆ ในระยะ 50 หลา หรือรอบ ๆ ทางรถไฟ The Plain in the Prodigy (2009)
- I think this whole focusing on work thing is getting to me.ผมคิดว่าชักจะจดจ่อ กับการทำงานมากไป Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การพุ่ง[N] focusing, See also: tending, concentration, consolidation, attending, aiming, leaning, Syn. การมุ่ง, Thai definition: การมุ่งตรงไป เช่น การพุ่งความสนใจ

CMU English Pronouncing Dictionary
FOCUSING    F OW1 K AH0 S IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
focusing    (v) (f ou1 k @ s i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
いいとこ取り[いいとこどり, iitokodori] (n,vs) focusing on only the good points or strong points; incorporating the benefits (while ignoring the drawbacks); picking the best of both (everything); cherrypicking (e.g. information) [Add to Longdo]
かゆいところに手が届く;痒いところに手が届く;かゆい所に手が届く;痒い所に手が届く[かゆいところにてがとどく, kayuitokoronitegatodoku] (exp,v5k) to be extremely thorough, focusing on even the finest of details [Add to Longdo]
硬派[こうは, kouha] (n,adj-na) (1) tough elements; hard-liners; stalwarts; diehards; hawks; (2) considering association with women and interest in fashion as weakness and focusing on strength and manliness; young tough; young rowdy; (3) hard (news); hard news reporter; (4) strait-laced (person); straight-laced; overly serious regarding relations between men and women; (5) bullish traders; (P) [Add to Longdo]
思惟[しい;しゆい, shii ; shiyui] (n,vs) (1) (esp. しい) thought; thinking; speculation; (2) {Buddh} (esp. しゆい) using wisdom to get to the bottom of things; focusing one's mind; deep contemplation; concentrating; deliberating; pondering; reflecting [Add to Longdo]
集束[しゅうそく, shuusoku] (n,vs) focusing [Add to Longdo]
箱物行政[はこものぎょうせい, hakomonogyousei] (n) government (public policy) focusing on the construction of public (community) buildings [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Focus \Fo"cus\, v. t. [imp. & p. p. {Focused}; p. pr. & vb. n.
   {Focusing}.]
   To bring to a focus; to focalize; as, to focus a camera. --R.
   Hunt.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 focusing \focusing\, focussing \focussing\n.
   1. the concentration of attention or energy on something.
 
   Syn: focus, focussing.
     [WordNet 1.5]
 
   2. the act of bringing into focus.
 
   Syn: focalization, focalisation.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 focusing
   n 1: the concentration of attention or energy on something; "the
      focus of activity shifted to molecular biology"; "he had no
      direction in his life" [syn: {focus}, {focusing},
      {focussing}, {focal point}, {direction}, {centering}]
   2: the act of bringing into focus [syn: {focalization},
     {focalisation}, {focusing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top