ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จุดศูนย์กลาง

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จุดศูนย์กลาง-, *จุดศูนย์กลาง*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
จุดศูนย์กลาง(n) center, See also: middle point, hub, center, Syn. จุดรวม, ใจกลาง, ศูนย์กลาง, Example: จุดศูนย์กลางของโลกอยู่ที่เส้นศูนย์สูตร, Count Unit: จุด, Thai Definition: จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
จุดศูนย์กลางน. จุดที่อยู่ตรงใจกลางของวงกลมหรือวงรี ซึ่งเป็นจุดกึ่งกลางของคอร์ดทุกเส้นที่ผ่านจุดนั้น, จุดรวม.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
centre of a circleจุดศูนย์กลางวงกลม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centering Pointจุดศูนย์กลาง [การแพทย์]
Growth Centerจุดศูนย์กลางของการเจริญเติบโต, [การแพทย์]
Midline of Bodyจุดศูนย์กลางของร่างกาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Here. I've gone into the center here and attacked the "r" complex discretely.ผมเข้าไปทำลายความซับซ้อนที่จุดศูนย์กลาง Day of the Dead (1985)
Living here day by day... you think it's the center of the world.ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ วันต่อวัน... เธอคิดว่ามันเป็น จุดศูนย์กลางของโลก. Cinema Paradiso (1988)
The atmospheric pressure at the center is 950hPa, the maximum wind speed near the center is 40 meters, and within the parameters 110 kilometers southeast and... 70 kilometers northwest...ความกดอากาศที่จุดศูนย์กลางอยู่ที่ 950hPa ความแรงลม ใกล้จุดศูนย์กลางที่ 40 เมตร และพารามิเตอร์ 110 กิโลเมตร ตะวันออกเฉียงใต้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
After leaving the Palace at five, until now... living my life far away at the border, from the center of the world, truthfully I didn't hate it.หลังจากที่ออกจากวังตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ จนตอนนี้ ผมก็คงจะใช้ชีวิตที่ห่างไกล ที่ที่ไกลออกไป จากจุดศูนย์กลางของโลก จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดมันนะ Princess Hours (2006)
Your center is filled with conflict, John.จุดศูนย์กลางของเธอ เต็มไปด้วยความวุ่นวาย Chuck Versus the Sensei (2008)
Land accurately at the dead center of the field.ลงจอดที่จุดศูนย์กลางของสนาม. Episode #1.7 (2008)
Dead center.จุดศูนย์กลาง. Episode #1.7 (2008)
Land at the dead center.จอด ตรงจุดศูนย์กลาง Episode #1.7 (2008)
Because of that woman, landing in the center of the field will be very dangerous.เพราะผู้หญิงนั่น, การลงจอดที่ จุดศูนย์กลางของสนาม จะเป็นอันตรายมาก Episode #1.7 (2008)
I can't stand being the center of attention.ผมไม่ชอบเป็นจุดศูนย์กลางความสนใจ Duplicity (2009)
that your feet... your feet are standing on the very center of the cosmos that holds all things together and pulls them togetherว่าเท้าของเธอ.. เท้าของเธอ มันยืนอยู่บนจุดศูนย์กลางของจักรวาล Agora (2009)
Hence forth, in Alexandria only Christian and Jewish worship shall be permitted.ซึ่งยึดให้ทุกอย่างอยู่ด้วยกัน และดึงทุกอย่างเข้ามาอยู่ด้วยกัน ถ้ามันไม่มีจุดศูนย์กลางนี้ จักรวาลก็จะ ไม่มีรูปลักษณ์, ไร้ขอบเขต, ไม่มีรูปร่าง Agora (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดศูนย์กลาง[jutsūnklāng] (n) EN: centre = center (Am.) ; middle point ; hub ; center  FR: centre [ m ] ; point focal [ m ]
จุดศูนย์กลางของความถ่วง[jutsūnklāng khøng khwam] (n, exp) EN: center of gravity  FR: centre de gravité [ m ]

English-Thai: Longdo Dictionary
Richter scale(n, name) หน่วยวัดขนาดของแผ่นดินไหว จากพลังงานที่แผ่นดินไหวปล่อยออกมา เช่น แผ่นดินไหวขนาด (หรือแมกนิจูด) 6.1 ตามมาตราวัดริกเตอร์ หมายเหตุ: แผ่นดินไหวจะรุนแรงไม่รุนแรง ต้องดูขนาดควบคู่ไปกับความลึกของจุดศูนย์กลาง กล่าวคือ ถ้าขนาดใหญ่แต่ถ้าอยู่ลึกมากก็อาจจะไม่แรง แต่ถึงขนาดไม่ใหญ่มาก แต่จุดศูนย์กลางอยู่ตื้นก็อาจสร้างความเสียหายได้มาก, ส่วนสิ่งที่รับรู้ได้บนดินคือ ความสั่นสะเทือน (ความรุนแรง, intensity) ซึ่งแต่ละพื้นที่บนพื้นดินจะมีความสั่นสะเทือนแตกต่างกัน แล้วแต่ว่าอยู่ใกล้ไกล จุดเหนือศูนย์แผ่นดินไหว (epicenter) แค่ไหน <p> <b>เพิ่มเติม:</b>ความสั่นสะเทือน (intensity) ในภาษาญี่ปุ่นจะเรียก ชินโดะ (震度) และมีมาตรวัดของญี่ปุ่นเอง มีระดับตั้งแต่ 1 (เบา) ถึง 7 (รุนแรง) ถ้าพูดถึงขนาดจะใช้ว่า Magnitude

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
base(n) จุดศูนย์กลาง
epicenter(n) จุดศูนย์กลาง, See also: จุดที่สำคัญที่สุด, Syn. center, focal
hub(n) จุดศูนย์กลาง, See also: จุดรวม ความสนใจ
navel(n) จุดศูนย์กลาง, See also: จุดกึ่งกลาง, Syn. middle

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
apothem(แอพ'พะเธม) n. เส้นตั้งฉากจากจุดศูนย์กลางไปยังด้านใดด้านหนึ่งของรูปเหลี่ยมด้านเท่า
centrifugal forceแรงเหวี่ยงจากจุดศูนย์กลาง
decentralise(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz s ation n. ดูdecentralize
decentralize(ดีเซน'ทระไลซ) vt. กระจายอำนาจจากจุดศูนย์กลาง, See also: decentralist n. ดูdecentralize decentraliz s ation n. ดูdecentralize
hub(ฮับ) n. ดุ้มล้อ, จุดศูนย์กลาง, ศูนย์กลาง, แบบโลหะของเครื่องตอกตรา, Syn. pivot, centre, core
radiant(เร'เดียนทฺ) adj. ซึ่งออกจากจุดศูนย์กลาง, ปล่อยแสง, สว่าง, ส่องสว่าง, ส่องสว่าง. n. รังสีที่แผ่ออก, Syn. shining, bright
radiate(เร'ดิเอท) vi. แผ่รังสี, ปล่อยออกมาเหมือนรังสี, ปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง, แวววาวไปด้วย. adj. ออกจากจุดศูนย์กลาง, ซึ่งมีรังสีออกจากจุดสูนย์กลาง, See also: radiability n. radiably, adv., Syn. shine, spread out
radiation(เรดิเอ'เชิน) n. การแผ่รังสีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า, พลังงานรังสี, สิ่งที่ถูกปล่อยออกจากจุดศูนย์กลาง, กัมมันตภาพรังสี.
secant(ซี'แคนทฺ, -เคินทฺ) n. (เรขาคณิต) เส้นตัด (โดยเฉพาะเส้นตัดเส้นโค้งที่สองจุดหรือมากกว่าสองจุด) , (สามเหลี่ยมมุมฉาก) อัตราส่วนของด้านตรงข้ามมุมฉากกับด้านที่ติดกับมุมที่กำหนดให้, เส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางของวงกลมผ่านเส้นรอบวงไปจดกับเส้นสัมผัสวงกลมเดียวกัน, อัตราส่วนของความยาวเส้นลากดังกล่าวกับเส้นรัศมีของวงกลมนั้น
sector(เซค'เทอะ) n. รูปตัด, รูปตัดที่อยู่ระหว่างเส้นรัศมี2เส้นกับส่วนของเส้นรอบวง, อุปกรณ์คณิตศาสตร์ที่ประกอบด้วยไม้บรรทัด2อันที่ติดกันที่ปลายหนึ่งและมีขีดแบ่งมาตราส่วน vt. แบ่งออกเป็นส่วน ๆ เซ็กเตอร์วิธีการจัดรูปแบบการบันทึกข้อมูลลงบนจานบันทึกนั้น จะต้องมีการกำหนดให้เป็นวง เรียกว่า แทร็ก (track) ซึ่งจะมีลักษณะเหมือนกับลู่วิ่งวนเป็นวงกลม แล้วแบ่งแต่ละแทร็กนี้ออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า "ส่วนวง" หรือที่ยังนิยมเรียกทับศัพท์กันว่า "เซ็กเตอร์" ก็มีมาก แต่ละส่วนวงนี้จะเก็บข้อมูลได้ 1 ระเบียน (record) ไม่ว่าส่วนวงจะกว้างหรือแคบ (ด้านในที่ติดกับจุดศูนย์กลางจะแคบกว่าด้านนอก), See also: sectoral adj., Syn. class, ca

English-Thai: Nontri Dictionary
fulcrum(n) ที่รองคานยกของ, จุดศูนย์กลาง, แกนกลาง, จุดรับน้ำหนัก
hub(n) ดุมล้อรถ, จุดศูนย์กลาง

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
震央[しんおう, shin'ou] (n) จุดศูนย์กลาง(ของแผ่นดินไหว), See also: 震央

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
質量中心[しつりょうちゅうしん, shitsuryouchuushin] (n) จุดศูนย์กลางมวล (ฟิสิกส์), See also: R. center of mass CM

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
中央[ちゅうおう, chuuou] TH: จุดศูนย์กลาง  EN: center

German-Thai: Longdo Dictionary
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top