ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

火龙

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -火龙-, *火龙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
火龙[huǒ lóng, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ, / ] fiery dragon, #20,219 [Add to Longdo]
火龙[huǒ lóng guǒ, ㄏㄨㄛˇ ㄌㄨㄥˊ ㄍㄨㄛˇ, / ] pitaya (tropical fruit) [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Of course I would pick any good stuff by any chance.[CN] 看到好东西 我火龙女当然要顺手牵羊了 Treasure Inn (2011)
Huang Di would later emerge from the belly of a fire-breathing dragon to become China's first emperor.[CN] 黄帝在随后从一只火龙的肚子里出现 成为中国的第一个统治者 The Visitors (2010)
What on earth does a dragon doing in France?[CN] 为什么喷火龙会出现在法国 A Monster in Paris (2011)
Yeah, kind of like Puff the Dragon, and little Jackie Paper, you know?[CN] 对,有点像那喷火龙跟小杰克 知道吗? American Crude (2008)
is the Fire Dragon.[CN] 是火龙 Fire of Conscience (2010)
And Lady Fire Dragon becomes his model.[CN] 而火龙女呢,也成了他的活招牌 Treasure Inn (2011)
You're facing a fire-breathing dragon.[CN] 你们现在面对着一条喷火龙 You're facing a fire -breathing dragon. The Wiggly Finger Catalyst (2011)
- ADOC, this is Dragon..[CN] -防空作战中心,这是"火龙"... Outpost: Black Sun (2012)
I, Lady Fire Dragon, won't let you go.[CN] 我火龙女非杀了你不可 Treasure Inn (2011)
They point to a number of cultural myths that describe sky people coming to Earth in fire-breathing dragons, or metallic-looking machines as proof of extraterrestrial visitation.[CN] 他们指出有若干文明的神话都描述了... 有人骑着火龙来到地球... 又或是乘金属外观的飞行器, 他们以此作为外星人到访的证据 The Evidence (2010)
The Fire Dragon has liberated us.[CN] 火龙解脱了我们 Fire of Conscience (2010)
Lady Fire Dragon?[CN] 火龙女? Treasure Inn (2011)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top