ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hotheaded

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hotheaded-, *hotheaded*, hothead, hotheade
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hotheaded[ADJ] โมโหง่าย, See also: ใจร้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
hotheaded(adj) อารมณ์ร้อน,หุนหันพลันแล่น,ขี้โมโห

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Your team can be hotheaded and reactionary, Director.ทีมของคุณดูจะหัวรุนแรงไปหน่อยนะ ผอ. Spider and the Fly (2010)
A hotheaded factory owner is confronted by an idealistic weather girl who accuses him of pumping poison into the air.เจ้าของโรงงานขี้โมโห เผชิญหน้ากับสาวรายงานอากาศ เจ้าอุดมการณ์ คนที่กล่าวโทษเขาว่า เป็นสาเหตุทำให้อากาศเป็นพิษ Cloudy with a Chance of Murder (2012)
Oh, I know, my hotheaded queen.ข้ารู้ พระราชินีจอมฉุนเฉียวของข้า The Heart of the Truest Believer (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
มุทะลุ[v.] (muthalu) EN: be impetuous ; act rashly ; act recklessly ; act without thought ; be hot-tempered ; be rash ; be headstrong ; be hotheaded   

Japanese-English: EDICT Dictionary
一国[いっこく, ikkoku] (adj-na,n-adv,n-t) (1) whole country; (2) (See 一刻) hotheaded; stubborn; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hot-headed \Hot"-head`ed\, a.
   quickly and easily aroused to anger; fiery; violent; rash;
   hasty; impetuous; vehement; as, a hot-headed commander.
   [WordNet sense 1] --Macaulay.
 
   Syn: choleric, irascible, hotheaded, hot-tempered,
     quick-tempered, short-tempered.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 hotheaded \hotheaded\ adj.
   1. same as {hot-headed}.
 
   Syn: choleric, irascible, hot-headed, hot-tempered,
     quick-tempered, short-tempered.
     [WordNet 1.5]
 
   2. liable to act with undue haste and without consideration.
 
   Syn: brainish, impulsive, impetuous, madcap,
     tearaway(prenominal).
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hotheaded
   adj 1: quickly aroused to anger; "a hotheaded commander" [syn:
       {choleric}, {irascible}, {hotheaded}, {hot-tempered},
       {quick-tempered}, {short-tempered}]
   2: characterized by undue haste and lack of thought or
     deliberation; "a hotheaded decision"; "liable to such
     impulsive acts as hugging strangers"; "an impetuous display
     of spending and gambling"; "madcap escapades"; (`brainish' is
     archaic) [syn: {hotheaded}, {impulsive}, {impetuous},
     {madcap}, {tearaway(a)}, {brainish}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top