Search result for

exclamation

(45 entries)
(0.1059 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exclamation-, *exclamation*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exclamation    [N] การร้องอุทาน, Syn. interjection, outcry, vociferation
exclamation    [N] คำอุทาน
exclamation mark    [N] เครื่องหมายอัศเจรีย์, See also: เครื่องหมายตกใจ, Syn. exclamation point

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
exclamationWhen writing a sentence, generally you start with a capital letter and finish with a period (.) an exclamation mark (!) or a question mark (?).

English-Thai: Nontri Dictionary
exclamation(n) เสียงอุทาน,การอุทาน,การเปล่งเสียง,การร้อง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัศเจรีย์    [N] exclamation mark, See also: exclamation point, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ ! สำหรับเขียนกำกับไว้หลังคำอุทาน
ว้าย    [INT] exclamation of woman user to express fear or fright, See also: Oh, no!, Gracious!, Example: ว้าย! คุณมาทำอย่างนี้ได้ยังไง, Thai definition: เสียงอุทานหรือร้องด้วยความกลัว โดยมากเป็นเสียงผู้หญิง
อ้าว    [INT] exclamation of surprise or protest, Example: อ้าว! ทำไมคุณไม่ไปใช้เครื่องนั้นล่ะ, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกว่าไม่ตรงกับที่มุ่งหมายคาดไว้
เฮ้ย [INT] exclamation used to call attention, See also: hey, hi, Example: เฮ้ย พวกเราอย่าไปเชื่อมันนะ ไม่มีคนดีๆ ที่ไหนเขาทำกัน, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเพื่อให้รู้ตัวหรือให้ยั้ง
อัศเจรีย์    [N] exclamation mark, Syn. เครื่องหมายตกใจ, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูป ! สำหรับเขียนหลังคำอุทาน
สาธุการ    [N] exclamation of approval, Example: พระพุทธเจ้าทรงเปล่งเสียงสาธุการสรรเสริญท่านปุณณะ, Thai definition: การเปล่งวาจาว่าชอบแล้วเมื่อเวลาเห็นควรหรือยกย่องสรรเสริญ เช่น แซ่ซ้องสาธุการ กล่าวสาธุการขึ้นพร้อมๆ กัน
เสียงอุทาน [N] exclamation, See also: exclaiming, Example: นักดำน้ำหนุ่มใหญ่ถึงกับลืมตัวหลุดเสียงอุทานออกมาเป็นภาษาชาวเกาะด้วยความตื่นตระหนก, Count unit: เสียง, Thai definition: เสียงหรือคำที่เปล่งออกมาเวลาตกใจ ดีใจ หรือเสียใจ
ถุย    [INT] tut, See also: exclamation from the sound of spitting or to show contempt, tut-tut, Example: ถุย! แค่หมัดเดียวก็ลงไปกองกับพื้นเสียแล้ว, Thai definition: ออกเสียงดังเช่นนั้นแสดงกิริยาดูถูกดูหมิ่น
เจ้าประคู้น [INT] my god, See also: exclamation of solicitation, prayer, to make a wish or curse, Example: เจ้าประคู้น เกิดชาติหน้าฉันใดขอให้ข้าพเจ้ามั่งมีศรีสุขด้วยเทอญ, Thai definition: เพี้ยนมาจาก เจ้าประคุณ เป็นคำอุทาน ในการอ้อนวอน อธิษฐาน บนบาน สาปแช่ง เป็นต้น
ชิ    [INT] exclamation of anger, See also: tut, Syn. ชิชะ, ชิชิ, Example: ชิ..ทำมาพูดดี..ตัวเองก็ทำไม่ได้เหมือนกัน, Thai definition: คำที่เปล่งออกมาเมื่อรู้สึกโกรธหรือไม่ชอบใจเป็นต้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi atsajērī) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point   FR: « ! »; point d'exclamation [m]
สาธุการ[interj.] (sāthukān) EN: exclamation of approval   
อุทาน[n.] (uthān) EN: exclamation ; interjection   FR: interjection [f] ; exclamation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
EXCLAMATION    EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N
EXCLAMATIONS    EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N Z
EXCLAMATION-POIN    EH2 K S K L AH0 M EY1 SH AH0 N P OY2 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exclamation    (n) (e2 k s k l @ m ei1 sh @ n)
exclamations    (n) (e2 k s k l @ m ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausrufezeichen {n}; Ausrufungszeichen {n}exclamation mark [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
どすこい[, dosukoi] (n) sumo exclamation [Add to Longdo]
なんて[, nante] (suf) (1) (See 何て) such as; (things) like; (2) exclamation; (P) [Add to Longdo]
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb [Add to Longdo]
やれやれ[, yareyare] (int) exclamation of relief or disappointment; (P) [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[, ekusukurame-shonma-ku] (n) (See 感嘆符) exclamation mark [Add to Longdo]
ゲッ;げっ;ゲ;げ[, getsu ; getsu ; ge ; ge] (int) exclamation of surprised disappointment, disgust, or worry (yuck, ick, ack, eeew, crap!, blech, gross) [Add to Longdo]
ビックリマーク;びっくりマーク[, bikkurima-ku ; bikkuri ma-ku] (n) exclamation mark; exclamation point [Add to Longdo]
詠嘆;詠歎[えいたん, eitan] (n,vs) exclamation; admiration [Add to Longdo]
[かつ, katsu] (int) (1) exclamation used to scold practitioners (in Zen); (n) (2) scolding or threatening with a shout [Add to Longdo]
感嘆符;感歎符[かんたんふ, kantanfu] (n) {ling} exclamation point; exclamation mark [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
叫喊[jiào hǎn, ㄐㄧㄠˋ ㄏㄢˇ, ] exclamation; outcry; shout; yell [Add to Longdo]
[hài, ㄏㄞˋ, ] exclamation of regret [Add to Longdo]
感叹句[gǎn tàn jù, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄐㄩˋ, / ] exclamation; exclamatory phrase [Add to Longdo]
感叹号[gǎn tàn hào, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark! [Add to Longdo]
感叹语[gǎn tàn yǔ, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄩˇ, / ] exclamation; expletive [Add to Longdo]
叹号[tàn hào, ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark (punct.) [Add to Longdo]
惊叹号[jīng tàn hào, ㄐㄧㄥ ㄊㄢˋ ㄏㄠˋ, / ] exclamation mark! [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
感嘆符[かんたんふ, kantanfu] exclamation point [Add to Longdo]
エクスクラメーションマーク[えくすくらめーしょんまーく, ekusukurame-shonma-ku] exclamation mark [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exclamation \Ex`cla*ma"tion\, n. [L. exclamatio: cf. F.
   exclamation.]
   1. A loud calling or crying out; outcry; loud or emphatic
    utterance; vehement vociferation; clamor; that which is
    cried out, as an expression of feeling; sudden expression
    of sound or words indicative of emotion, as in surprise,
    pain, grief, joy, anger, etc.
    [1913 Webster]
 
       Exclamations against abuses in the church. --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Thus will I drown your exclamations. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       A festive exclamation not unsuited to the occasion.
                          --Trench.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet.) A word expressing outcry; an interjection; a word
    expressing passion, as wonder, fear, or grief.
    [1913 Webster]
 
   3. (Print.) A mark or sign by which outcry or emphatic
    utterance is marked; thus [!]; -- called also {exclamation
    point}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exclamation
   n 1: an abrupt excited utterance; "she gave an exclamation of
      delight"; "there was much exclaiming over it" [syn:
      {exclamation}, {exclaiming}]
   2: a loud complaint or protest or reproach
   3: an exclamatory rhetorical device; "O tempore! O mores" [syn:
     {ecphonesis}, {exclamation}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top