ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

interjection

IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N   
33 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -interjection-, *interjection*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
interjection[N] การพูดสอดขึ้นมา
interjection[N] คำอุทาน, See also: เสียงอุทาน, Syn. exclamation

English-Thai: Nontri Dictionary
interjection(n) การอุทาน,คำอุทาน,การพูดสอด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It's an interjection used to call attention to a destination, not an object.นายใช้คำว่า ฮั่นแน่ ผิด มันเป็นคำที่ใช้เรียกความสนใจ The Cornhusker Vortex (2009)
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
interjection'Ah' is an interjection.
interjectionIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำอุทาน[N] interjection, Example: คำอุทานของเขาทำให้ฉันหวนคิดถึงตัวเองขึ้นทันที

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องหมายอัศเจรีย์ [n. exp.] (khreūangmāi atsajērī) EN: « ! » ; exclamation mark ; interjection point   FR: « ! »; point d'exclamation [m]
อุทาน[n.] (uthān) EN: exclamation ; interjection   FR: interjection [f] ; exclamation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTERJECTION    IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N
INTERJECTIONS    IH2 N T ER0 JH EH1 K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
interjection    (n) ˌɪntəʤˈɛkʃən (i2 n t @ jh e1 k sh @ n)
interjections    (n) ˌɪntəʤˈɛkʃənz (i2 n t @ jh e1 k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[en, ㄣ˙, ] interjection indicating approval, appreciation or agreement, #2,655 [Add to Longdo]
哎呀[āi yā, ㄞ ㄧㄚ, ] interjection of wonder, shock or admiration, #5,359 [Add to Longdo]
[yī, , ] interjection, #98,302 [Add to Longdo]
叹词[tàn cí, ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection; exclamation, #100,303 [Add to Longdo]
感叹词[gǎn tàn cí, ㄍㄢˇ ㄊㄢˋ ㄘˊ, / ] interjection [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausruf {m}; Zwischenruf {m} | Ausrufe {pl}; Zwischenrufe {pl}interjection | interjections [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
いい事;好い事;良い事[いいこと, iikoto] (exp,n) (1) good thing; nice thing; (2) (usu. as 〜をいいことに(して)) good excuse; good grounds; good opportunity; (int) (3) (fem) interjection used to impress an idea or to urge a response [Add to Longdo]
こら[, kora] (conj,int) (1) interjection meant to scold or reprove someone; hey!; (2) interjection to call out to someone; hey! [Add to Longdo]
もう[, mou] (adv,int) (1) (See すでに) already; anymore; (2) soon; shortly; (3) more; further; other; again; (int,adv) (4) interjection used to strengthen expression of an emotion (often exasperation); (P) [Add to Longdo]
[, n] (int) (1) (abbr) used to express approval, especially in slurred or unclear speech (abbr. of interjection "un"); (2) (See ぬ・1) negative verb ending used in informal speech (abbr. of negative verb ending "nu"); (3) (See 乃・の) abbr. of particle "no"; (4) (See に) abbr. of particle "ni" (used especially when it precedes the verb "naru") [Add to Longdo]
感嘆詞;感歎詞(oK)[かんたんし, kantanshi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
感動詞[かんどうし, kandoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
間投[かんとう, kantou] (n) (abbr) (See 間投詞) interjection [Add to Longdo]
間投詞[かんとうし, kantoushi] (n) {ling} interjection [Add to Longdo]
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P) [Add to Longdo]
合いの手;合の手;間の手;相の手;あいの手(io)[あいのて, ainote] (n) (1) interlude; (2) (See 掛け声) interjection; interruption [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Interjection \In`ter*jec"tion\, n. [L. interjectio: cf. F.
   interjection. See {Interject}.]
   [1913 Webster]
   1. The act of interjecting or throwing between; also, that
    which is interjected.
    [1913 Webster]
 
       The interjection of laughing.     --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Gram.) A word or form of speech thrown in to express
    emotion or feeling, as O! Alas! Ha ha! Begone! etc.
    Compare {Exclamation}.
    [1913 Webster]
 
       An interjection implies a meaning which it would
       require a whole grammatical sentence to expound, and
       it may be regarded as the rudiment of such a
       sentence. But it is a confusion of thought to rank
       it among the parts of speech.     --Earle.
    [1913 Webster]
 
       How now! interjections? Why, then, some be of
       laughing, as, ah, ha, he!       --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 interjection
   n 1: an abrupt emphatic exclamation expressing emotion [syn:
      {ejaculation}, {interjection}]
   2: the action of interjecting or interposing an action or remark
     that interrupts [syn: {interjection}, {interposition},
     {interpolation}, {interpellation}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 interjection /ɛ̃tɛʀʒɛksjɔ̃/ 
  interjection

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top