ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

evil-doing

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -evil-doing-, *evil-doing*, evil-do
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา evil-doing มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *evil-doing*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
In a week,you're going to be undercover in some place like jakarta in a knife fight with some evil-doer,and in that exact moment, you're going to wish that you would've spent one last... night of fun with me.ยังมีอะไรจะต้องเสียอีก สัปดาห์หน้าคุณก็จะไปเป็นสปายที่อื่นแล้ว ระหว่างการดวลมีดกับพวกวายร้าย ตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่าอยากไปเที่ยวกับผมคืนสุดท้าย Chuck Versus the First Date (2008)
And she and Eileen Whitewin were behind Doose's market seeing how many devil dogs Becky could stuff in there, and when she got up to four, completely cut off her oxygen.Und sie und Eileen Whitewin waren hinter Doose's Market und Becky machte einen Devil-Dogs-Esswettbewerb, und beim 4. blieb ihr der Atem weg. The Long Morrow (2006)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
evil-doer    (n) ˈiːvl-duːər (ii1 v l - d uu @ r)
evil-doers    (n) ˈiːvl-duːəz (ii1 v l - d uu @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fēi, ㄈㄟ, ] non-; not-; un-; abbr. for Africa 非洲; wrong; evil-doing; insist on; simply must, #470 [Add to Longdo]
坏人[huài rén, ㄏㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, / ] an evil-doer; a malefactor, #8,854 [Add to Longdo]
为非作歹[wéi fēi zuò dǎi, ㄨㄟˊ ㄈㄟ ㄗㄨㄛˋ ㄉㄞˇ, / ] to break the law and commit crimes (成语 saw); malefactor; evil-doer; to perpetrate outrages, #47,262 [Add to Longdo]
助纣为虐[zhù zhòu wéi, ㄓㄨˋ ㄓㄡˋ ㄨㄟˊnu:e4, / ] helping tyrant Zhòu 紂|纣 in his oppression (成语 saw); to take the side of the evil-doer; giving succor to the enemy, #60,055 [Add to Longdo]
害人虫[hài rén chóng, ㄏㄞˋ ㄖㄣˊ ㄔㄨㄥˊ, / ] pest; evil-doer, #103,770 [Add to Longdo]
狼奔豕突[láng bēn shǐ tū, ㄌㄤˊ ㄅㄣ ㄕˇ ㄊㄨ, ] the wolf runs and the wild boar rushes (成语 saw); crowds of evil-doers mill around like wild beasts, #147,248 [Add to Longdo]
奸宄[jiān guǐ, ㄐㄧㄢ ㄍㄨㄟˇ, ] an evil-doer; a malefactor, #185,583 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
溝鼠;どぶ鼠[どぶねずみ;ドブネズミ, dobunezumi ; dobunezumi] (n) (1) (uk) brown rat (Rattus norvegicus); common rat; Norway rat; (2) dark grey (colour, color); dark gray; (3) secret evil-doer [Add to Longdo]
醜類[しゅうるい, shuurui] (n) evil-doers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 evildoing \e"vil*do`ing\ n.
   evil behavior.
 
   Syn: transgression.
     [WordNet 1.5]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top